งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวทศพร ปินตาสม วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวทศพร ปินตาสม วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวทศพร ปินตาสม วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง การเขียนผังงาน ( Flowchart) สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ห้อง ทค วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ นางสาวทศพร ปินตาสม วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

2 วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย
ปัญหาการวิจัย 1. การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาแบบใหม่ 2. การสร้างแหล่งความรู้และแหล่งตอบสนองทางความคิดของนักเรียน 3.การพัฒนาทักษะและชักจูงความสนใจของนักศึกษาให้สนใจต่อกระบวนการเรียนการสอนโดยพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องตามองค์ประกอบการเรียนรู้ วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการเรียนการสอนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป

3 ตารางแสดงประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ (E1/E2) ของนักศึกษา ห้อง ทค 5101
รายการ ประสิทธิภาพก่อนการเรียนรู้ (E1) ประสิทธิภาพหลังการเรียนรู้ (E2) (E1/E2) ผลการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การเขียนผังงาน ( Flowchart ) 80.12 85.04 (80.12/85.04) ตารางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ห้อง ทค 5101 รหัสวิชา / ชื่อวิชา ห้อง จำนวนนักศึกษา ผลการเรียน ร้อยละ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 มส 3128 – 2204 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 2 ทค 5101 19 8 5 - 100.0

4 ตารางความพึงพอใจของนักเรียน ห้อง ทค 5101
รายการประเมิน x S.D. ระดับความพอใจ ความรู้ความเข้าใจหลังเรียนบทเรียนสำเร็จรูป 4.23 0.42 ดี บทเรียนสำเร็จรูปมีความเร้าใจ น่าสนใจที่จะศึกษา 4.47 0.50 บทเรียนสำเร็จรูปช่วยให้นักเรียนมีทักษะในการหาความรู้ด้วยตนเอง 0.52 บทเรียนสำเร็จรูปมีความกระชับ เข้าใจง่าย 4.19 0.39 ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนบทเรียนสำเร็จรูปมีความเหมาะสม 4.21 0.46 ความพึงพอใจในภาพรวมบทเรียนสำเร็จรูป เฉลี่ยรวม 4.25

5 สรุปผลการวิจัย ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การเขียนผังงาน ( Flowchart ) จำนวน 19 คน ( E1/E2 ) มีค่าเท่ากับ 80.12/85.04 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง การเขียนผังงาน ( Flowchart ) ได้ร้อยละ 100 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สูง มีค่าเฉลี่ย 3.47 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การเขียนผังงาน ( Flowchart ) โดยใช้แบบประเมินวัดความพึงพอใจ มีค่าเท่ากับ 4.25 อยู่ในระดับพอใจดี


ดาวน์โหลด ppt นางสาวทศพร ปินตาสม วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google