งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรูปแบบการจำลอง การอ่านค่าเวอร์เนียคาลิปเปอร์ วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น ระดับชั้น ปวช.1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรูปแบบการจำลอง การอ่านค่าเวอร์เนียคาลิปเปอร์ วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น ระดับชั้น ปวช.1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรูปแบบการจำลอง การอ่านค่าเวอร์เนียคาลิปเปอร์ วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น ระดับชั้น ปวช.1 สาขา เครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ผู้เสนอ นายวิชาญ กฤษณะพันธ์ แผนกเทคนิคพื้นฐาน คณะช่างอุตสาหกรรม สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
1. การจัดการเรียนการสอน โดยส่วนมากแล้ว ครูผู้สอนจะใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย ผู้เรียนขาดการมีส่วนร่วมหรือกิจกรรมในการเรียนขาดแรงจูงใจและความตั้งใจในการเรียน 2. ปัญหาการใช้เครื่องมือวัดละเอียดเรื่อง การอ่านค่า เวอร์เนียคาลิปเปอร์เนื่องจากเครื่องมือมีราคาสูง มีจำนวนไม่เพียงพอต่อผู้เรียน ผู้สอนจึงได้พัฒนาชุดแบบจำลองขึ้นมา โดยการใช้ CAI เข้ามาช่วย 3. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรูปแบบการจำลองมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80

3 วัตถุประสงค์งานการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรูปแบบการจำลองวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น เรื่องการวัดละเอียดการอ่านค่าเวอร์เนียคาลิปเปอร์สำหรับนักเรียนปวช.1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้นเรื่องการวัดละเอียดการอ่านค่าเวอร์เนียคาลิปเปอร์ของนักเรียนระดับปวช ระหว่างเรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรูปแบบการจำลองกับเรียนโดยวิธีปกติ

4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จำนวน นักเรียน ทำแบบทดลอง 39 ห้องที่ คะแนนเต็ม/หน่วย(50) คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยรวม 1 15 38.46 84.33 2 23 56.41 3 21 53.84 ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของ ชุดแบบจำลอง เรื่องการอ่านค่า เวอร์เนียคาลิปเปอร์

5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จำนวนนักเรียน  แบบทดสอบหลังเรียน ประสิทธิภาพ E1/E2 39 ห้องที่ คะแนนเต็ม/หน่วย(50) คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยรวม 1 15 38.46 83.00 84.33/80.00 2 25 64.10 3 23 58.97 ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน ทำแบบทดสอบหลังเรียน

6 สรุปผล 1. ชุดแบบจำลอง เรื่องการอ่านค่า เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ที่สร้างขึ้นมีค่า E1 เท่ากับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และค่า E2 เท่ากับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี อำเภอ เมือง จังหวัดชลบุรี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 1.33

7 ภาพประกอบ

8 ภาพประกอบ

9 ภาพประกอบ

10 ผู้อำนวยการวรรณา ตันประภัสร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
ผู้สนับสนุนการวิจัย ผู้อำนวยการวรรณา ตันประภัสร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี สถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน 2 ครั้งต่อเนื่อง ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและความเป็นสากล ปรัชญา มาตรฐานดี กิจกรรมเด่น เน้นวินัย


ดาวน์โหลด ppt รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรูปแบบการจำลอง การอ่านค่าเวอร์เนียคาลิปเปอร์ วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น ระดับชั้น ปวช.1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google