งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้โครงงานภาษาอังกฤษ เรื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้โครงงานภาษาอังกฤษ เรื่อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้โครงงานภาษาอังกฤษ เรื่อง
หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษและศึกษาความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู โดย นางสาววลัยลักษณ์ ทองสอาด วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

2 ปัญหาในการวิจัย ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3 หลังจากเรียนโดยใช้โครงงานภาษาอังกฤษเรื่องหลักสูตรท้องถิ่นสูงกว่าความสามารถก่อนเรียนโดยใช้โครงงานภาษาอังกฤษเรื่องหลักสูตรท้องถิ่นหรือไม่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองอย่างไรต่อการเรียนโดยใช้โครงงานภาษาอังกฤษเรื่องหลักสูตรท้องถิ่น

3 วัตถุประสงค์ในการวิจัย
เพี่อศึกษาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3 โดยใช้โครงงานภาษาอังกฤษเรื่องหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3โดยใช้โครงงานภาษาอังกฤษเรื่องหลักสูตรท้องถิ่น

4 กรอบแนวคิดการวิจัย ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
โครงงานภาษาอังกฤษเรื่องหลักสูตรท้องถิ่น ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง

5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 6 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 210 คน นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ที่ลงทะเบียน เรียนวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ทำการเลือกห้องเรียนจำนวน 1 ห้องเรียน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 32 คน

6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
โครงงานภาษาอังกฤษ เรื่องหลักสูตรท้องถิ่น 1 แบบทดสอบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 2 แบบสอบถามวัดความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง 3

7 สรุปผลการวิจัย ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 หลังเรียนโดยการใช้โครงงานภาษาอังกฤษเรื่องหลักสูตรท้องถิ่นสูงกว่าก่อนเรียนโดยการใช้โครงงานภาษาอังกฤษเรื่องหลักสูตรท้องถิ่น 2. ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 หลังเรียนโดยการใช้โครงงานภาษาอังกฤษเรื่องหลักสูตรท้องถิ่นสูงกว่าก่อนเรียนโดยการใช้โครงงานภาษาอังกฤษเรื่องหลักสูตรท้องถิ่น

8 ผลกระทบที่เกิดขึ้น 1. นักเรียนชอบกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง 2. โคงงงานนี้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้นำความรู้ทางภาษาอังกฤษไปใช้ได้ในชีวิตจริง

9 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1.ผู้สอนควรมีความสามารถในการควบคุมเวลาและการจัดการห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ควรมีการศึกษาเรื่องการใช้โครงงานเรื่องหลักสูตรท้องถิ่นกับทักษะด้านอื่นๆ บ้าง เช่นการอ่านและการเขียน


ดาวน์โหลด ppt การใช้โครงงานภาษาอังกฤษ เรื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google