งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

6 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่น ด้วยการจัดทำโครงงาน ในรายวิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 โดย นางสาวนาตยา ไชยชินวรวัฒน์

7 ปัญหาการวิจัย เพื่อให้นักศึกษาเล็งเห็นคุณค่า และความสำคัญของวรรณกรรมท้องถิ่น โดยการจัดกิจกรรมเป็นโครงงานซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักการศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

8 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่น ด้วยการจัดทำโครงงาน ในรายวิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1

9 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย
1. ศึกษาเอกสารหลักสูตร คู่มือครู 2. วิเคราะห์หลักสูตร คำอธิบายรายวิชา เพื่อ แยกเนื้อหา จุดประสงค์ และกิจกรรมให้ เด่นชัดและจัดทำกำหนดการสอน 3. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 4 คาบ คาบละ 50 นาที โดยให้มีการทดสอบก่อนเรียน แล้ว ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน โดย มอบหมายให้นักศึกษาไปทำโครงงานเป็น กลุ่ม 5. นักศึกษานำเสนอโครงงาน 6. ผู้สอนเขียนบันทึกผลการเรียนรู้และทำการ ทดสอบหลังเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักศึกษา ปวส.1 รายวิชา ทักษะภาษาไทย เพื่ออาชีพสูงขึ้น

10 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังการเรียน เรื่องวรรณกรรมท้องถิ่น
ผลการทดสอบ X SD t ก่อนเรียน 7.58 7.49 หลังเรียน 8.73 0.89

11 สรุปผลการวิจัย ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

12 ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องวรรณกรรมท้องถิ่นมากขึ้น นักศึกษาสามารถจัดทำโครงงานด้วยตนเองเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาเห็นคุณค่าของวรรณกรรมท้องถิ่นซึ่งถือภูมิปัญญาทางภาษาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนในรายวิชาอื่นๆได้ เป็นฝึกให้นักศึกษาใช้ภาษาในการเรียบเรียงถ้อยคำทั้งในด้านงานเขียนและการพูดนำเสนอผลงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


ดาวน์โหลด ppt

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google