งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
Engineering and Business Administration Technological College ผลงานวิจัยเรื่อง >> การพัฒนาความจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 เรื่อง How can I get there? ด้วยเกมฝึกความจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 โดย นายกิตติคม จันทรศรี

2 ปัญหาการวิจัย >>
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College ปัญหาการวิจัย >> 1. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล มีบทบาทสำคัญใช้สื่อสารยุคปัจจุบัน 2. จากการตรวจงาน และกิจกรรมการสอน พบว่านักเรียนปวช.1 กว่าร้อยละ50 เห็นว่า Eng. ยาก เนื่องจากไม่เข้าใจความหมายคำศัพท์ 3. ผู้วิจัยในฐานะครูสอน Eng. จึงหาวิธีการสอนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

3 วัตถุประสงค์ >>
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College วัตถุประสงค์ >> 1. เพื่อศึกษาผลการใช้เกมฝึกความจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับปวช.1 ที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง How can I get there? ในวิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร2 2. เพื่อสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ มาตรฐาน E1/E2 เท่ากับ 80/80

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย >>
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College กรอบแนวคิดในการวิจัย >> ตัวแปรต้น เกมฝึกความจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ จำนวน 6 ชุด ตัวแปรตาม ความสามารถของนักเรียนในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย >> ประชากร : นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 (ปวช.1) จำนวน 126 คน ประชากรเป้าหมาย เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 (ปวช.1) ที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 เรื่อง How can I get there? จำนวน 58 คน

6 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College เครื่องมือในการวิจัย >> 1. ข้อสอบ Pre test และ Post test จำนวน 20 ข้อ ( 20 คะแนน) 2. แบบฝึกความจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ จำนวน 6 ชุด การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้แบบแผนการ ทดลองแบบ One Group Pre-test - Post-test Design

7 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College สรุปผลการวิจัย >> จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทำแบบทกสอบก่อนและหลังการใช้เกมฝึกความจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ พบว่า คะแนนแบบทดสอบรวมหลังสูงกว่าก่อนใช้เกมฝึกฯ อยู่ที่ 449 : 958 ซึ่งมีผลต่างเท่ากับ 509 คะแนน มีค่าเฉลี่ยก่อนและหลังเท่ากับ 7.74 : 15.62

8 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College สรุปผลการวิจัย (ต่อ) >> มีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ มีค่าร้อยละก่อนและหลังเท่ากับ : ซึ่งมีผลต่างของร้อยละเท่ากับ มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ก่อนและหลังเท่ากับ 4.41 : ซึ่งมีผลต่างของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.74 และมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ / ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80 / 80

9 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College ผลกระทบ/ประโยชน์จากการวิจัย >> เกิดผลกระทบเชิงบวก คือผู้เรียนและผู้สนใจสามารถนำเกมฝึกจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นกิจกรรมเสริมยามว่าง เพื่อพัฒนาความจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

10 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College ข้อเสนอแนะจากการวิจัย >> 1. ควรพัฒนาการสอนโดยใช้เกมฝึกจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษมา ประยุกต์ใช้กับบทเรียนอื่น ๆ เพื่อเป็นอีกทางเลือกที่จะพัฒนา ประสิทธิภาพการเรียนของนักเรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 2. ควรมีเกมฝึกที่หลากหลาย มีลวดลายสีสันที่ดึงดูดความสนใจ มากขึ้น และมีปริมาณที่สามารถรองรับนักเรียนทุกคน เพื่อ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์

11 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป >> - ควรศึกษาเปรียบเทียบเกมฝึกความจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษกับการฝึกโดยใช้กิจกรรมอื่น ๆ เช่น การเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ การฟัง เป็นต้น โดยใช้คะแนนทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน เพื่อจะได้ทราบการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนในทักษะที่แตกต่าง

12 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google