งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Brain- Based Learning ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3/1 สาขาการขาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Brain- Based Learning ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3/1 สาขาการขาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Brain- Based Learning ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3/1 สาขาการขาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ นางสาวโชติพัชร บุญทน

2 ที่มาและความสำคัญของปัญหา
การอ่านเป็นทักษะการเรียนรู้ภาษาที่มีความสำคัญ เพราะการอ่านสามารถพัฒนากระบวนการคิด ผู้วิจัยเล็งเห็นความสำคัญของการอ่านที่จะส่งผลต่อการเรียนของผู้เรียนจึงได้ทดลองจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยเน้นหลักการเรียนรู้แบบ Brain-Based Learning เพื่อให้ผู้เรียนได้นำศักยภาพทางสมองมาใช้อย่างเต็มความสามารถ จึงหาแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานที่สอดคล้องกับพัฒนาการอ่านของนักศึกษา

3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม การจัดกระบวนการเรียนรู้ แบบ Brain-Based Learning ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

4 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Brain-Based Learning ที่สามารถพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 2. เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Brain-Based Learning ที่สามารถพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 3. เพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning) ที่สอดคล้องกับพัฒนาการการอ่าน

5 วิธีดำเนินการทดลอง วิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง ผู้วิจัยดำเนินการทดลองแบบ Randomized One Group Pretest- Posttest Design ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้หลักการจัดกระบวนการเรียนรู้ แบบBrain-Based Learning เก็บคะแนนระหว่างเรียน 3. ทดสอบหลังเรียน(Posttest) 4. นำข้อมูลที่ได้จากการทดลองกับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ไปวิเคราะห์ทางสถิติ สรุปผลการทดลองและจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ก่อนเรียน(เต็ม20คะแนน) คะแนนการประเมินระหว่างเรียน หลังเรียน (เต็ม20คะแนน) แผนที่1 (เต็ม20คะแนน) แผนที่2 แผนที่3 แผนที่4 รวม (เต็ม80คะแนน) คะแนนรวม 263 385 423 407 474 1,689 525 ค่าเฉลี่ย 8.77 12.83 14.10 13.57 15.80 56.30 17.50 S.D. 4.55 3.34 3.18 3.11 2.58 10.65 1.76 ร้อยละ 43.83 64.17 70.50 67.83 79.00 70.38 87.50 จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่าคะแนนรวมจากการประเมินระหว่างเรียน คิดเป็นร้อยละ และคะแนนจากการทดสอบหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 87.50

7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จำนวนนักเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน E1/ E2 คะแนนเต็ม คะแนนรวม 30 2,400 1,689 600 525 70.38/87.50 จากตาราง 2 ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ70.38/87.50

8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
กลุ่มตัวอย่าง คะแนนเต็ม คะแนน ร้อยละ E.I. ก่อนเรียน หลังเรียน 30 20 263 525 43.83 87.50 0.7774 จากตาราง 3 ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้หลัก การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบBrain Based Learning มีค่าเท่ากับ แสดงว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้หลักการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Brain Based Learning ทำให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 77.74

9 สรุปผลและอภิปรายผล 1. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบBrain-Based Learning เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 70.38/87.50 2. การศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบBrain-Based Learning เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.77 3. ผลการทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

10 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Brain- Based Learning ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3/1 สาขาการขาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google