งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ (Teaching Behavior in Mathematics)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ (Teaching Behavior in Mathematics)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ (Teaching Behavior in Mathematics)
Participate Activities Learning by doing Practice

2 เนื้อหาสาระ (Content)
ธรรมชาติและความจำเป็นของคณิตศาสตร์ จิตวิทยา และปรัชญาทางคณิตศาสตร์ ศิลปะและทักษะการสอนคณิตศาสตร์ ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์ การพัฒนามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ การพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวน

3 เนื้อหาสาระ (Content)
เรขาคณิตและความรู้สึกเชิงปริภูมิ หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 วิเคราะห์เนื้อหาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สื่อการสอนคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

4 เนื้อหาสาระ (Content)
รูปแบบ และเทคนิคการสอน 57 วิธี การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ การวัดและประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์

5 การวัด และประเมินผล การเข้าเรียน ตรงต่อเวลา (17 คาบ) 10%
การเข้าเรียน ตรงต่อเวลา (17 คาบ) % บันทึกหลังเรียน % การบ้าน และรายงาน % สอบภาคทฤษฎี % สอบภาคปฏิบัติ (2 ครั้ง เลือกครั้งที่ดีที่สุด) 30% ***มีการนัดสอนนอกเวลาปกติ มีผลต่อการเข้าเรียน

6 คะแนนมีให้มากกว่า 100% มาจากไหน
- การมีส่วนร่วม - การตั้งคำถาม - การวิพากษ์ วิจารณ์ - การแสดงความคิดเห็น

7

8

9 การพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครู
1.หน้าตาสะอาดสะอ้าน 2.บุคลิกภาพดี 3.แต่งกายสุภาพ 4.มีความมั่นใจ 5.กริยา มารยาทดี

10 การพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครู

11 การพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครู

12 ทำไมต้องใส่ใจเรื่องบุคลิกภาพ ??????

13 ลักษณะการยืนบอกอะไร

14 ลักษณะการนั่งบอกอะไร

15 ลักษณะการเดินบอกอะไร

16 ธรรมชาติและความจำเป็นของวิชาคณิตศาสตร์

17 คณิตศาสตร์ คืออะไร ??????

18 เรียนไปทำไม ให้เรียนอะไร ใช้ยังไง พูดอะไรไม่รู้เรื่อง

19


ดาวน์โหลด ppt พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ (Teaching Behavior in Mathematics)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google