งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร วิทยากรแนว ปฏิบัติ การใช้แรงงานที่ดี (Training of Trainer : TOT) โดย กรวรรณ จงสถาพรพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบ มาตรฐานแรงงาน 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร วิทยากรแนว ปฏิบัติ การใช้แรงงานที่ดี (Training of Trainer : TOT) โดย กรวรรณ จงสถาพรพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบ มาตรฐานแรงงาน 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตร วิทยากรแนว ปฏิบัติ การใช้แรงงานที่ดี (Training of Trainer : TOT) โดย กรวรรณ จงสถาพรพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบ มาตรฐานแรงงาน 1

2 การเรียนรู้ ● การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ● ทักษะการเป็นวิทยากร กระบวนการ ● เทคนิคและเครื่องมือในการ เป็นวิทยากรกระบวนการ ● เทคนิคการนำกิจกรรมมาใช้ ในการเรียนรู้ 2

3 หลักการเรียนรู้ของ ผู้ใหญ่ ● เมื่อมีความต้องการที่จะเรียน ● เมื่อรู้สึกว่าจำเป็น ● เรียนรู้ได้ดีด้วยการปฏิบัติ ● สนใจในสิ่งที่จำเป็น ● บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เป็น กันเอง หลักการเรียนรู้ของ ผู้ใหญ่ 3

4 หลักการเรียนรู้ของ ผู้ใหญ่ ( ต่อ ) ● ควรใช้วิธีการหลาย ๆ อย่าง ● สิ่งที่มีความเชื่อมโยงต่อเนื่อง ● ต้องการทราบผลทันที ● เมื่อมีส่วนร่วม ● ไม่ชอบให้คะแนนได้ - ตก 4

5 องค์ประกอบการ เรียนรู้ของผู้ใหญ่ ● สภาพแวดล้อมภายนอก ● สภาพแวดล้อมภายใน 5

6 วิทยากรกระบวนการ ● เรียนรู้จากประสบการณ์ ● การมีส่วนร่วม ● เรียนรู้ด้วยการหาคำตอบด้วย ตนเอง 6

7 ความแตกต่างระหว่างวิทยากรและ วิทยากรกระบวนการ 7

8 สิ่งที่ควรทำสำหรับ วิทยากร ● สบตาผู้พูด ● พูดให้ชัดเสียงดังพอประมาณ ● ส่งเสริมให้มีการตั้งคำถามและมีส่วน ร่วม ● สรุปการเรียนรู้ในแต่ละช่วง ● เชื่อมโยงเนื้อหาที่เรียนรู้กับช่วงอื่นๆ ● บริหารเวลาอย่างเหมาะสม 8

9 สิ่งที่ควรทำสำหรับ วิทยากร ( ต่อ ) ● ทำให้ง่าย นำเสนอให้ง่าย ● สังเกตอากัปกริยาและการ แสดงออกทางกายของผู้เข้าร่วม ● ชวนให้กลุ่มให้ความสนใจกับงานที่ ได้รับมอบหมาย ● ชี้แจงคำสั่งให้ชัดเจนและทวนสอบ ความเข้าใจของกลุ่ม ● ประเมินตนเองเป็นระยะ ๆ ● มีความอดทน 9

10 สิ่งที่ไม่ควรทำสำหรับ วิทยากร ● อย่าพูดกับกระดาน ● อย่ายืนบังจอ ● อย่ายืนจุดเดียว เดินให้ทั่วห้อง ● อย่าเมินเฉยกับการแสดงความเห็น ของผู้เข้าอบรม ● อย่าตะโกนใส่ผู้เข้าร่วมอบรม 10

11 เทคนิคการนำกิจกรรมมา ใช้ในการเรียนรู้ ● กิจกรรมละลายพฤติกรรม ● การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ เหมาะสม ● การเล่าเรื่อง ● การใช้คำถามปลายเปิดและปลาย ปิด ● การใช้กระดานประเภทต่างๆ และ อุปกรณ์การเขียน 11

12 จบการบรรยาย พรุ่งนี้พบกันใหม่


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร วิทยากรแนว ปฏิบัติ การใช้แรงงานที่ดี (Training of Trainer : TOT) โดย กรวรรณ จงสถาพรพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบ มาตรฐานแรงงาน 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google