งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KPI 8 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากร น้ำหนัก :ร้อยละ 5 KPI ๑๐ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุง วัฒนธรรมองค์การ น้ำหนัก : ร้อยละ 3 กองการเจ้าหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KPI 8 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากร น้ำหนัก :ร้อยละ 5 KPI ๑๐ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุง วัฒนธรรมองค์การ น้ำหนัก : ร้อยละ 3 กองการเจ้าหน้าที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KPI 8 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากร น้ำหนัก :ร้อยละ 5 KPI ๑๐ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุง วัฒนธรรมองค์การ น้ำหนัก : ร้อยละ 3 กองการเจ้าหน้าที่

2 ความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากร แบ่งออกเป็น 3 ตัวชี้วัดย่อย 8.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ น้ำหนัก : ร้อยละ 2 ( กพร. กปส.) 8.2 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสาคัญต่อความพึงพอใจในการ พัฒนาบุคลากร น้ำหนัก : ร้อยละ 1.5 (กกจ.) 8.3 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร น้ำหนัก : ร้อยละ1.5 (กกจ.)

3 ความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากร แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย 10.1 ส่วนต่าง ระหว่าง ความเห็นและความสำคัญต่อความพึงพอใจในการ พัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ น้ำหนัก : ร้อยละ ๑.๕ 10.2 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม องค์การ น้ำหนัก : ร้อยละ ๑.๕

4 เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดที่ 8.2 และ 10.1 สูตรคำนวณคะแนน เป็นการนำค่าเฉลี่ยของผลสำรวจส่วนต่างระหว่าง ความเห็นและความสำคัญ (GAP) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของทุกส่วนราชการ (ค่าเฉลี่ยกลาง) มากำหนดเป็นเกณฑ์การให้ คะแนน โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่ 1 : ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อความพึงพอใจ ของบุคลากรภายในองค์การ (GAP) ครั้งที่ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ ค่าเฉลี่ยกลาง กรณีที่ 2 : ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อความพึงพอใจ ของบุคลากรภายในองค์การ (GAP) ครั้งที่ 1 มากกว่าค่าเฉลี่ยกลาง

5 เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดที่ 8.3 และ 10.2 ระดับ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 1จัดส่งแผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 2แผนพัฒนาฯ ไม่ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม และขาดความ สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ 3แผนพัฒนาฯ ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม แต่ไม่สอดคล้องกับ ข้อมูลปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ หรือไม่ครบถ้วนตามประเด็นใน แบบฟอร์ม แต่สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ 4แผนพัฒนาฯ ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม และสอดคล้อง กับข้อมูลปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ 5แผนพัฒนาฯ ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม และสอดคล้อง กับข้อมูลปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ และผลการสำรวจครั้ง ที่ 2

6 ผลสำรวจออนไลน์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 ธ.ค.2555 – 4 ม.ค. 2556 ผลการสำรวจความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร - คะแนนเฉลี่ยภาพรวมของ กปส. คือ 2 -คะแนนเฉลี่ยกลาง คือ 1.7 ผลการสำรวจความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ - คะแนนเฉลี่ยภาพรวมของ กปส. คือ 1.4 -คะแนนเฉลี่ยกลาง คือ 1.2  กปส. จัดอยู่ในกรณีที่ 2 เนื่องจากส่วนต่าง(GAP) สูงกว่าค่าเฉลี่ยกลาง

7 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ  ตั้งคณะทำงาน  วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยนำเข้า เพื่อเสนอประกอบการพิจารณาของ คณะทำงาน  จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและ ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556  จัดทำแผนพัฒนาตามมติที่ประชุม เสนอ อปส.ลงนาม ส่ง สำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556

8 ข้อคำถามที่เลือกมาจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาปรับปรุง วัฒนธรรมองค์กร KPI 8 : 3. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการเลื่อนระดับและการโยกย้ายบุคลากรตั้งอยู่บน พื้นฐานของหลัก ความรู้ความสามารถ และผลงาน gap 2.9 5. ข้าพเจ้ามีความพึงพอใจต่อความก้าวหน้าในสายงานของตนเอง gap 2.8 6. ผู้บังคับบัญชา /หัวหน้างานมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าพเจ้า ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น เช่น การสอนงาน (Coaching) เป็นต้น gap 1.8 8. ข้าพเจ้าได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ตามความเหมาะสม โดยพิจารณา จากความต้องการและผลประเมินการปฏิบัติราชการ gap 1.9 KPI 10 : 19. ผู้บริหาร / ผู้บังคับบัญชา เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดง ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีอิสระเพื่อการพัฒนาองค์การให้ดีขึ้น gap 1.5 21. ปริมาณงานที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย มีความสมดุลกับเวลาที่ใช้ในการ ปฏิบัติงาน gap 1.7 24. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีการให้รางวัล หรือยกย่องชมเชยบุคลากรที่ ทุ่มเทให้แก่องค์การอย่างเหมาะสม gap 2.1

9 เรื่องที่ขอความร่วมมือสำนัก / กอง และหน่วยงานต่างๆ เวียนแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบถึงรายละเอียดตัวชี้วัด ผลการสำรวจ ออนไลน์ครั้งที่ ๑ และค่าเฉลี่ยกลาง รวมถึงแผนพัฒนาบุคลากรและ แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๖ ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม องค์การสู่การปฏิบัติ ในกิจกรรมที่ระบุว่าหน่วยงานของท่านเกี่ยวข้อง ซึ่งจะมี ผลทำให้ส่วนต่าง gap ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ ครั้งที่ ๒ ลดลง แจ้งผู้ตอบแบบสำรวจออนไลน์ ทราบกำหนดวันตอบแบบสำรวจออนไลน์ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ ก. ย. ๒๕๕๖

10 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt KPI 8 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากร น้ำหนัก :ร้อยละ 5 KPI ๑๐ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุง วัฒนธรรมองค์การ น้ำหนัก : ร้อยละ 3 กองการเจ้าหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google