งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ “ พัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา เรียนร่วมและเรียนรวม”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ “ พัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา เรียนร่วมและเรียนรวม”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ “ พัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา เรียนร่วมและเรียนรวม”
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และ ขจัดการเลือกปฏิบัติ 2
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และ ขจัดการเลือกปฏิบัติ 2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนเรียนร่วม/เรียนรวม 3. เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานฯ

4 วัตถุประสงค์(ต่อ) 4. เพื่อให้ครูและบุคลากรได้รับ ความรู้ และทักษะในการพัฒนาเด็ก 5. เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน อย่างมีเครือข่าย

5 กิจกรรม การดำเนินการ 1.บริหารจัดการและสร้างความเข้มแข็ง ในการจัดการศึกษา สำหรับเด็กพิการ เรียนร่วม/เรียนรวม

6 กิจกรรมที่ 1 สร้างความเข็มแข็ง
จัดงบให้โรงเรียนแกนนำฯ และโรงเรียนทั่วไป ที่จัดการเรียนร่วม(ฐานจัดสรรโดยใช้ จำนวนโรงเรียนแกนนำ โรงละ 21,000 บาท) 1.1จัดงบโรงเรียน ต้นแบบการเรียนรวม เก่า= 35,000 บาท ใหม่ = 100,000 บาท

7 กิจกรรมที่ 1 สร้างความเข็มแข็ง
1.3ประชุมเสวนาวิชาการการเรียนร่วม /เรียนรวมในประเทศไทย สู่การกำหนดนโยบาย ตามแผนงานฯ 1.2จัดงบโรงเรียน นำร่อง(ห้องเรียนวิทย์-คณิต)โครงการพระราชดำริฯ 5 แห่งๆละ 100,000 บาท

8 กิจกรรมที่ 1 สร้างความเข็มแข็ง
1.4ประชุมสัมมนา เพื่อกำหนดบทบาทและทิศทาง การขับเคลื่อนงานเรียนร่วม-เรียนรวม 1.5ประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อน การเรียนร่วม /เรียนรวม ระดับเขตพื้นที่ฯ

9 2.พัฒนาครูและบุคลากร ***2.1สนับสนุนงบประมาณ ให้ศูนย์การศึกษา พิเศษ ขยายผลพัฒนาครูศูนย์การศึกษาพิเศษ แห่งละ 2 คน มีความรู้ในการปฏิบัติงาน ด้านการเรียนรวม/เรียนรวม/ 173,200บาท (วันที่ มิถุนายน 2558)

10 2.พัฒนาครูและบุคลากร 2.2 สนับสนุนงบประมาณ ให้สพป./สพม. ขยายผลการจัดอบรม ตาม หลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” และ พัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัด การเรียนรวม (สพป.183 แห่งๆละ 85,000 บาท / สพม. 42 แห่งๆละ 30,000 บาท)

11 3.ประกัน คุณภาพ สนับสนุนงบประมาณ ออกประเมินมาตรฐานฯ โรงเรียนต้นแบบ การเรียนรวม ที่เป็นศูนย์ SSS (เขตพื้นที่ๆ16,500 บาท)

12 4. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล โครงการฯ
สนับสนุนงบประมาณ ให้เขตพื้นที่ฯ นิเทศ ให้ความช่วยเหลือ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน ของโรงเรียน ที่พัฒนาคุณภาพ การเรียนร่วม/เรียนรวม (เขตพื้นที่ฯละ 20,000บาท)

13 ตาม วัตถุประสงค์โครงการ
ท่านดำเนินงาน ตาม วัตถุประสงค์โครงการ ที่สพฐ.กำหนด ได้ครอบคลุมหรือไม่? ได้อ่านรายละเอียดกิจกรรม ในโครงการของสพฐ. หรือยัง ?

14 1.สพฐ. สร้างเครื่องมือให้ท่านแล้ว
การนิเทศ ติดตาม 1.สพฐ. สร้างเครื่องมือให้ท่านแล้ว 2. ท่านจะได้ทราบรายละเอียดของแบบ ติดตาม ประเมิน 3. ลงข้อมูล ภาพรวมของเขตฯ ส่งสพฐ. ทั้ง file ข้อมูล และรายงานโครงการ

15 ปฏิทินการติดตามผล การดำเนินงาน ตามโครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เรียนร่วมและเรียนรวม

16 สพป./สพม. /ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ที่ รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 1 ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนและสร้างความเข้าใจการใช้เครื่องมือ ประเมินฯ เขตพื้นที่ /4 มิถุนายน มิถุนายน 2558 สศศ. สพฐ. 2 วางแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน 4 – 22 มิถุนายน 2558 สพป./สพม. /ศูนย์การศึกษาพิเศษ

17 สพป./สพม. /ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ที่ รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 3 นิเทศ ติดตามประเมิน คุณภาพและผล การดำเนินงานโครงการฯ 22 มิถุนายน- 31 กรกฎาคม 2558 สพป./สพม. /ศูนย์การศึกษาพิเศษ 4 รวบรวมข้อมูล สรุปผล การนิเทศ ติดตาม ประเมิน ผลการดำเนินงานฯ 1 – 15 สิงหาคม 2558

18 สพป./สพม. /ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ที่ รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 5 จัดส่งข้อมูล และ รายงานการใช้งบประมาณ ไปยัง สศศ. สพฐ. ภายใน 15 สิงหาคม 2558 สพป./สพม. /ศูนย์การศึกษาพิเศษ 6 วิเคราะห์ และสรุปผล การดำเนินงานฯ 15 – 31 สิงหาคม 2558 สศศ.สพฐ. 7 จัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานโครงการฯ ไปยัง สศศ.สพฐ. 1 – 5 กันยายน 2558

19 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงการ “ พัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา เรียนร่วมและเรียนรวม”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google