งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานครูสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานครูสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานครูสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย
มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานครูสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย และมาตรฐานครูสอนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ นำเสนอ พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล จัดทำโดย พระมหาพิชิต วิสุทฺโธ

2 มาตรฐานวิชาชีพมาตรฐานครูสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย
มาตรฐานวิชาชีพ ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และคุณภาพที่พึงประสงค์ ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ที่จะประกอบวิชาชีพ ต้องประพฤติประปฏิบัติตาม ประกอบด้วยมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตน

3 1.มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ข้อกำหนดเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา ซึ่งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีความพอเพียงที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ กำหนดมาตรฐานวิชาชีพครู มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรองผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

4 2.มาตรฐานการปฏิบัติงาน ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ หรือการแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งผู้ที่จะประกอบวิชาชีพ ต้องประพฤติประปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งต้องฝึกฝนให้มีทักษะ หรือความชำนาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

5 1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ
2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคำนึงถึงผลที่เกิดแก่ผลเรียน 3. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 4. พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 6.จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน 7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 9. ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 10. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์

6 3 .มาตรฐานการปฏิบัติตน จรรยาบรรณของวิชาชีพที่กำหนดขึ้นเป็นแบบแผนในการประพฤติตน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

7 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติตนจรรยาบรรณต่อวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อตนเอง ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวีนัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กำลังใจ ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอ

8 มาตรฐานครูสอนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ
ครูผู้สอนต้องมีการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ความสามารถ หรือที่เรียกว่า พัฒนาตนเอง ครูผู้สอนทุกคนมีภารกิจในการสอนให้ความรู้ให้แก่ผู้เรียน ให้รู้จักคิด วิเคราะห์เขียน มีประสบการณ์ มีกระบวนการในการทำงาน ตลอดจนมีคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข นอกจากนี้ครูผู้สอนต้องมีการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ความสามารถ หรือที่เรียกว่า พัฒนาตนเอง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีขอบข่ายและมาตรฐานครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ดังนี้

9 ขอบข่ายสาระที่ 1 ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
มาตรฐานที่ 1 มีความเข้าใจธรรมชาติและองค์ประกอบทางภาษา(Linguistic Competence) มาตรฐานที่ 2 มีความสามารถในการสื่อสาร (Communicative Competence)

10 ขอบข่ายสาระที่ 2 ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี วิธีสอนภาษาต่างประเทศ และกลยุทธ์การเรียนรู้ มาตรฐานที่ 4 มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา

11 ขอบข่ายสาระที่ 3 การพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ครูผู้สอนภาษาอังกฤษจึงมีมาตรฐานเหล่านี้ นอกจากการจัดการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานแล้ว ยังเป็นการพัฒนาตนเองของเพื่อนครูไปด้วย

12 Thank you


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานครูสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google