งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์มาตรฐาน และตัวชี้วัด การพัฒนาครูและศึกษานิเทศก์ด้านการสร้าง เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัย ตามแนวการทดสอบนานาชาติ (PISA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์มาตรฐาน และตัวชี้วัด การพัฒนาครูและศึกษานิเทศก์ด้านการสร้าง เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัย ตามแนวการทดสอบนานาชาติ (PISA)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์มาตรฐาน และตัวชี้วัด การพัฒนาครูและศึกษานิเทศก์ด้านการสร้าง เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัย ตามแนวการทดสอบนานาชาติ (PISA)

2 มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ คือ การระบุสิ่ง ที่ผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์เมื่อ จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้น ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน พัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะ มาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบ ว่าต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และ ประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือ ในการตรวจสอบ เพื่อการประกัน คุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการ ประเมินคุณภาพภายในและการ ประเมินคุณภาพภายนอกอีกด้วย

3 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด คือ การระบุสิ่งที่ นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้ง คุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละ ระดับชั้น ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการ เรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมี ความ เป็นรูปธรรม นำไปใช้ใน การกำหนดเนื้อหา จัดทำหน่วย การ เรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็น เกณฑ์สำคัญสำหรับ การวัด ประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพ ผู้เรียน

4 คุณลักษ ณะ (Attribu te) ความรู้ (Knowle dge) กระบวนการ และทักษะ (Process and Skill)

5 ความรู้ (Knowledge)

6 กระบวนการ และทักษะ (Process and Skill) กระบวนการ ทำงาน กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ ทักษะและกระบวนการทาง คณิตศาสตร์ ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ทักษะการคิด การสื่อสาร ทักษะการ ปฏิบัติงาน ทักษะการ แก้ปัญหา

7 คุณลักษณะ (Attribute) คนดีคนเก่ง คนมี ความสุข

8 ตัวอย่างการวิเคราะห์ มาตรฐานและตัวชี้วัด

9 มาตรฐานตัวชี้วัด KAP มาตรฐาน ท 1.1 : ใช้ กระบวนการ อ่านสร้าง ความรู้และ ความคิด เพื่อ นำไปใช้ ตัดสินใจ แก้ปัญหา ในการดำเนิน ชีวิต และมีนิสัยรัก การอ่าน 1. อ่านออกเสียงบท ร้อยแก้วและบทร้อย กรองได้ถูกต้อง 2. อธิบายความหมาย ของคำ ประโยคและ ข้อความที่เป็นโวหาร 4. แยกข้อเท็จจริงและ ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ อ่าน 9. มีมารยาทในการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 สาระที่ 1 การอ่าน

10 มาตรฐานตัวชี้วัด KAP มาตรฐาน ค 5.1 : เข้าใจและใช้ วิธีการ ทางสถิติใน การวิเคราะห์ ข้อมูล 1. อ่านข้อมูลจากกราฟ เส้นและแผนภูมิรูป วงกลม 2. เขียนแผนภูมิแท่ง เปรียบเทียบและกราฟ เส้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความ น่าจะเป็น


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์มาตรฐาน และตัวชี้วัด การพัฒนาครูและศึกษานิเทศก์ด้านการสร้าง เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัย ตามแนวการทดสอบนานาชาติ (PISA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google