งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง : ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาการบัญชีบริหาร ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์ STAD ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สถานการณ์จำลองการวางแผนงบประมาณในธุรกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง : ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาการบัญชีบริหาร ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์ STAD ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สถานการณ์จำลองการวางแผนงบประมาณในธุรกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อเรื่อง : ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาการบัญชีบริหาร ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์ STAD ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สถานการณ์จำลองการวางแผนงบประมาณในธุรกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ผู้วิจัย : นางเมธาวิณี กิ่งแก้ว

3 ปัญหาการวิจัย การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนด้วยเทคนิค STAD ในรายวิชาการบัญชีบริหาร ผู้วิจัยมีความตระหนักถึงความสำคัญของสภาพการเรียนการสอนในปัจจุบันที่คำนึงว่าผู้เรียนต้องเป็นคนดี มีคุณธรรม ปัญญา และมีความสุขในการเรียน จึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนด้วยเทคนิค STAD ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จุดเด่นคือใช้แนวการสอนและวิธีการสอนด้วยเทคนิค STAD กับนักศึกษาในรายวิชาการบัญชีบริหารด้วยธุรกิจจำลองประเภทผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อจำหน่าย และนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาธุรกิจที่มีความสนใจมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนอย่างมีระบบทุกขั้นตอน โดยใช้กระบวนการเรียนที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมสามารถดำเนินชีวิตการเรียนที่ดีด้วยการใช้ปัญญา และโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เกิดการเรียนรู้จากการค้นคว้าด้วยตนเอง สู่การใช้วิธีการสอนด้วยเทคนิค STAD เป็นการสอนที่กำหนดให้ผู้เรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนต่างกัน มาเรียนรู้ร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำความเข้าใจบทเรียน เพื่อความสำเร็จของกลุ่ม โดยวิธีการสอนด้วยเทคนิค STAD จะลดการทำงานเพื่อตนเอง แต่เป็นการเรียนแบบการมีส่วนร่วมการให้ความร่วมมือในการทำงานเพื่อส่วนรวมจะเกิดขึ้น จากจุดเด่นของวิธีการสอนดังกล่าวทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนด้วยเทคนิค STAD ในรายวิชาบัญชีบริหารในการเรียนสาขาบัญชีตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นข้อมูลสำหรับครูผู้สอนของวิทยาลัยใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียน การสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนภารกิจของวิทยาลัยให้ ประสบความสำเร็จตามที่กำหนดไว้

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิธีการสอนด้วยเทคนิค STAD ในการเรียนรายวิชาบัญชีบริหาร 2. เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับครูที่ทำการสอนวิชาชีพบัญชี ในการพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดทักษะทางบัญชี และสามารถนำไปใช้ได้จริงในการสอน

5

6

7

8 สรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ แบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์ ผลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 23 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับผลการเรียน 4 เป็นจำนวน 10 คน ระดับผลการเรียน 3.5 เป็นจำนวน 9 คน และระดับผลการเรียน 3 เป็นจำนวน 4 คน ซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสอนในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ให้มีความช่วยเหลือกัน เกิดการระดมความคิด เพื่อประเมินคำตอบที่เหมาะสมที่สุด เป็นการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

9 ซึ่งคะแนนสอบหลังเรียน ด้วยวิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ แบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์ มีคะแนนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียน ซึ่งคะแนนสอบก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย 1.54 แต่ คะแนนสอบหลังเรียน มีค่าเฉลี่ย 2.17 วิธีสอนโดยใช้กรณีศึกษา หรือสถานการณ์จำลอง เข้ามาช่วยสอนทำให้ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีสอน ยิ่งขึ้นด้วยวิธีสอนที่หลากหลาย นอกจากจะช่วยให้การสอนบรรลุผลได้มากขึ้นแล้ว ยังช่วยให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนรู้ที่ต้องจำเจด้วยวิธีการที่จำกัด การใช้วิธีสอนที่หลากหลายจะช่วยให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้อยู่เสมอ

10 จึงทำให้ผู้วิจัยมีวิธีสอนและรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียน และลดการติดปัญหาการเรียน วิธีสอนโดยใช้กรณีศึกษา รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง เป็นวิธีการสอนโดยใช้การทดลอง (หรือการแก้ปัญหา) สิ่งนี้คือรูปแบบการเรียนการสอนประเมินพฤติกรรมการทำงานร่วมกัน จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง : ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาการบัญชีบริหาร ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์ STAD ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สถานการณ์จำลองการวางแผนงบประมาณในธุรกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google