งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วน ท้องถิ่น ” ในระบบจำแนก ตำแหน่งเป็นประเภท ตามลักษณะงาน จัดทำโดย ฝ่ายส่งเสริมและ พัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วน ท้องถิ่น ” ในระบบจำแนก ตำแหน่งเป็นประเภท ตามลักษณะงาน จัดทำโดย ฝ่ายส่งเสริมและ พัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วน ท้องถิ่น ” ในระบบจำแนก ตำแหน่งเป็นประเภท ตามลักษณะงาน จัดทำโดย ฝ่ายส่งเสริมและ พัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ อบจ. พิษณุโลก

2 ประก าศ ก. จ. จ. หนังสือสั่ง การ ว ๖๙๒ ลว. ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ หนังสือสั่งการ ว ๔ ลว. ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ( ของครู ) หนังสือสั่งการ ว ๔ ลว. ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ( ของครู ) ประกาศ อ. บ. จ. ๒๙ เม. ย. ๕๙ ประกาศ อ. บ. จ. ๒๙ เม. ย. ๕๙ ระเบียบ กม. และ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง

3 ขั้นตอนการ ดำเนินการ ต. ค. 58 พ. ย. 58 ก. พ. 59 มี. ค. 59 รอบการ ประเมิน ครั้งที่ 1 รอบการ ประเมิน ครั้งที่ 2 เริ่มรอบ การประเมินที่ 1 ระหว่างรอบการประเมิน ติดตามความก้าวหน้า อย่างต่อเนื่องและให้ ความสำคัญกับการ พัฒนางานและ พฤติกรรม เม. ย. 59 พ. ค. 59 มิ. ย. 59 ก. ค. 59 ส. ค. 59 ก. ย. 59 เริ่มรอบการประเมิน 1. อปท. ประกาศหลักเกณฑ์และ วิธีการประเมิน 2. ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน ร่วมกันวางแผนปฏิบัติราชการ โดยกำหนดเป้าหมาย ระดับ ความความสำเร็จของงาน และ พฤติกรรมที่คาดหวัง เริ่ม รอบการ ประเมินที่ 2 ครบรอบการประเมิน 1. ผู้ประเมินประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ 2. แจ้งผลการประเมินให้กับผู้รับการ ประเมินทราบ 3. จัดทำบัญชีรายชื่อเรียงลำดับตาม ผลคะแนน และเสนอ ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 4. อปท. แต่งตั้งคณะกรรมการ กลั่นกรองฯ พิจารณา ความเห็นเสนอต่อนายก อปท. สิ้นสุดรอบ การประเมินที่ 2

4 เพื่อให้การปฏิบัติราชการ ของ อบจ. พล มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายของ องค์กร เป้าหมายของการ ประเมิน

5 “ ปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพ โปร่งใส รวดเร็วและถูกต้อง ตาม ระเบียบแบบแผนที่กฎหมาย กำหนด ” เป้าหมายของ อบจ. พิษณุโลก

6

7 องค์ประกอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น ๒ ส่วน องค์ประกอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น ๒ ส่วน

8 วิธีการกำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ ของงาน 1. ถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัด ผลงานจากบนลงล่าง 2. สอบถามความคาดหวังของ ผู้รับบริการ 3. การไล่เรียงตามผังการเคลื่อน ของงาน 4. การประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ ปฏิบัติราชการ

9 ความสัมพันธ์ของการกำหนดเป้าหมาย / โครงการ / กิจกรรมของทุกคน ทุกฝ่าย ทุกกอง กอง ฝ่าย ข้าราชการในฝ่าย ฝ่าย ข้าราชการในฝ่าย กอง... ฝ่าย... ข้าราชการในฝ่าย ฝ่าย... ข้าราชการในฝ่าย กอง... ฝ่าย... ข้าราชการในฝ่าย ฝ่าย... ข้าราชการในฝ่าย

10 องค์ประกอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น ๒ ส่วน องค์ประกอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น ๒ ส่วน

11 พฤติกรรมการปฏิบัติ ราชการ ( สมรรถนะ ) สมรรถนะประจำ สายงาน อย่างน้อย ๓ สมรรถนะ สมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ สมรรถนะประจำ ผู้บริหาร ๔ สมรรถนะ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ อบจ. พิษณุโลก

12

13 ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ ของงาน

14 ตัวอย่างส่วนที่ 1 ตำแหน่งนัก ทรัพยากรบุคคล

15 ตัวอย่างส่วนที่ 1 ระดับหัวหน้าฝ่าย, ผอ. กอง, รองปลัดและปลัด

16 จะประเมินผลสัมฤทธิของงานในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพอย่างไร

17 จะประเมินผลสัมฤทธิของงานในเชิง ประโยชน์อย่างไร

18 ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของ งาน ด้านซ้ายมือ

19 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ( สมรรถนะ ) ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ( สมรรถนะ ) ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ อบจ. พิษณุโลก

20 สมรรถนะตำแหน่ง ประเภทวิชาการ และทั่วไป สมรรถนะตำแหน่ง ประเภทวิชาการ และทั่วไป สมรรถนะประจำสาย งาน 3 สมรรถนะ สมรรถนะประจำสาย งาน 3 สมรรถนะ สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 1........................................... 2........................................... 3........................................... 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2. การยึดมั่นในความ ถูกต้องชอบธรรม และ จริยธรรม 3. ความเข้าใจในองค์กร และระบบงาน 4. การบริการเป็นเลิศ 5. การทำงานเป็นทีม ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ อบจ. พิษณุโลก

21 สมรรถนะตำแหน่ง ประเภทบริหารท้องถิ่น และ อำนวยการท้องถิ่น สมรรถนะตำแหน่ง ประเภทบริหารท้องถิ่น และ อำนวยการท้องถิ่น สมรรถนะประจำ ผู้บริหาร 4 สมรรถนะ สมรรถนะประจำ ผู้บริหาร 4 สมรรถนะ สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2. การยึดมั่นในความ ถูกต้องชอบธรรม และ จริยธรรม 3. ความเข้าใจในองค์กร และระบบงาน 4. การบริการเป็นเลิศ 5. การทำงานเป็นทีม 1. การเป็นผู้นำในการ เปลี่ยนแปง 2. ความสามารถในการ เป็นผู้นำ 3. ความสามารถในการ พัฒนาคน 4. การคิดเชิงกลยุทธ์ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ อบจ. พิษณุโลก

22 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติ ราชการ ( สมรรถนะหลัก )

23 การประเมินระดับคะแนนของสมรรถนะ มีการเปรียบค่าระดับดังนี้

24 ส่วนที่ 2 ด้านซ้ายมือ ในการระบุ เหตุการณ์ ( สมรรถนะหลัก )

25 ส่วนที่ 2 สมรรถนะประจำสาย งาน ( สายวิชาการ, ทั่วไป )

26 ส่วนที่ 2 สมรรถนะประจำ ผู้บริหาร ( อำนวยการ, บริหาร )

27 ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติ ราชการรายบุคคล

28

29 ส่วนที่ ๔ ตัวอย่างการกรอก

30 ส่วนที่ ๖, ๗, ๘ ในแบบประเมิน

31 Dr. P มีข้อสงสัย สอบถาม ได้ที่...


ดาวน์โหลด ppt “ การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วน ท้องถิ่น ” ในระบบจำแนก ตำแหน่งเป็นประเภท ตามลักษณะงาน จัดทำโดย ฝ่ายส่งเสริมและ พัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google