งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คนเป็นทรัพย์สินที่มี ค่ายิ่งของหน่วย อ้างอิง : สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย คน เก่ง คน ดี คน มี ความ สุข เป้าหมายการ พัฒนากำลังพล เพื่อให้ทำงานอย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คนเป็นทรัพย์สินที่มี ค่ายิ่งของหน่วย อ้างอิง : สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย คน เก่ง คน ดี คน มี ความ สุข เป้าหมายการ พัฒนากำลังพล เพื่อให้ทำงานอย่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คนเป็นทรัพย์สินที่มี ค่ายิ่งของหน่วย อ้างอิง : สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย คน เก่ง คน ดี คน มี ความ สุข เป้าหมายการ พัฒนากำลังพล เพื่อให้ทำงานอย่าง มีความสุข

3 สวัสดิการ = ทำให้ชีวิตดีขึ้น พัฒนาคุณภาพชีวิต อะไรบ้าง การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้าน การทำงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้าน ส่วนตัว การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้าน สังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้าน เศรษฐกิจ

4 หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต กำลังพลและครอบครัว และประสิทธิภาพหน่วยทหาร กองทัพบก

5 ความรู้และ คุณธรรม

6 จุดเน้นของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 1“ ความเปลี่ยนแปลง ” คือความจริงแท้ทางสังคม สอดรับกับแนวคิดเรื่อง “ ไตร ลักษณ์ ” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ หลัก อนิจจตา ” 2 “ เราสามารถปรับตัวเปลี่ยนแปลงให้เท่าทันและมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสเหล่านั้น อย่างไร ” 3 เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งและการมีชีวิตที่ดีร่วมกันของคน องค์การ ชุมชนและสังคมในระยะยาว 4 “ รู้เรา รู้เขา ” คือรู้จักตนเอง รู้จักรากเหง้า ประวัติศาสตร์ รู้ศักยภาพ ความสามารถ จุดแข็ง จุดอ่อนของตนเอง 5 ใช้ชีวิตและทำงานอยู่บนพื้นฐานของความรู้ การมีสติปัญญา และการหมั่น เรียนรู้ แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มากกว่าการใช้แต่อารมณ์ ความรู้สึกและอคติเดิมๆ 6 ประโยชน์ส่วนรวมคือสิ่งที่จะสร้างความสงบ สันติและความผาสุกของทุกคน ในสังคมในระยะยาว ( อ้างอิง : สมบัติ กุสุมาวลี ; การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง )

7 ค่านิยม ร่วมของ องค์กร

8 ใครบ้างอยู่ในหน่วย ? ทหาร ประจำการ ทหารกอง ประจำการ แม่บ้าน / ลูก / อื่นๆ หน่วยทหาร

9 สถิติการตรวจเลือกชายไทยเข้าเป็นทหารกอง ประจำการ พ. ศ.2547- พ. ศ.2557 พ. ศ. ที่ ชายไทยอายุ 21-29 ปี ส่งเข้ากองประจำการ ยอดรับสมัคร จับสลากแดง ตรวจเลือก เข้าตรวจเลือก ________________________________________________________________________ 2547 488,781 80,345 26,920 53,425 2548 474,420 85,444 17,805 67,639 2549 459,309 81,090 18,086 63,004 2550 441,551 81,701 19,991 61,710 2551 430,512 85,760 19,628 66,132 2552 422,728 87,041 26,639 60,402 2553 448,512 87,452 20,053 67,399 2554 476,489 97,280 25,800 71,480 2555 528,800 103,555 31,529 72,026 2556 555,210 94,480 33,017 61,463 2557 550,284 100,865 33,644 67,221 2558 555,131 99,373 43,446 54,559 แหล่งข้อมูล : หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง

10 จับ สลากใบแดง

11

12 ทหารกองประจำการที่ร้องขอ ( สมัคร ) แบ่ง ตามวุฒิการศึกษา

13 สร้างทหารกองประจำการไปทำอะไร ทหารประจำการใน อนาคต ความรู้ / สมรรถนะ ทางกาย พลเมืองของ ประเทศชาติ ความภักดี ต่อสถาบัน

14 ใครบ้างอยู่ในหน่วย ? ทหาร ประจำการ ทหารกอง ประจำการ แม่บ้าน / ลูก / อื่นๆ หน่วยทหาร

15 การตลาด ? ยุคแรก เน้นการขายสินค้า ยุคที่สอง กระตุ้นความรู้สึก ผู้บริโภค ( สร้างแบรนด์ ) ยุคปัจจุบัน ผู้บริโภคมีส่วนร่วมใน การสร้างสินค้า

16 กองทุนเงินล้าน เพื่อการบริโภคใน ครอบครัว / หน่วย สร้างครอบครัวให้ งอกงามมั่นคง สวน ครัว พืช พัก สินค้า / ผลิตภัณ ฑ์ OTOP

17 เป้าหมายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับ คุณภาพชีวิต สวรรค์ในค่าย กพ. ทำงานอย่างมีความสุข ชุมชนสมานฉันท์ที่ทำงานน่าอยู่


ดาวน์โหลด ppt คนเป็นทรัพย์สินที่มี ค่ายิ่งของหน่วย อ้างอิง : สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย คน เก่ง คน ดี คน มี ความ สุข เป้าหมายการ พัฒนากำลังพล เพื่อให้ทำงานอย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google