งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำลอง บุญเรืองโรจน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต ๑วันที่ ๒ มิถุนายน พ. ศ. ๒๕๕๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำลอง บุญเรืองโรจน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต ๑วันที่ ๒ มิถุนายน พ. ศ. ๒๕๕๘."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จำลอง บุญเรืองโรจน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต ๑วันที่ ๒ มิถุนายน พ. ศ. ๒๕๕๘

2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต ๑  โครงการเก่ง ดี มีสุข ตามรอยพระบาท ๔ โครงการ ได้แก่  โครงการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี การศึกษาทางไกลเฉลิมพระเกียรติ  โครงการการพัฒนาจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ พัฒนาการของสมอง ( BBL)  โครงการเด็กดี มีสุข ตามรอยพระบาท  โครงการครูดี มีสุข ตามรอยพระบาท

3  หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา  หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว  จรรยาบรรณวิชาชีพ  เพื่อให้เป็นหลักยึดในการปฏิบัติตน การ ปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ ศึกษาสพป. สพ ๑  จะได้เป็นแบบอย่างแก่นักเรียนและบุคคลใน สังคมต่อไป

4 ๑. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องใน วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ๒. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติตน เป็นบุคคลที่ คิดดี พูดดี ทำดี ๓. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นำ หลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันและการ ปฏิบัติงาน ๔. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็น แบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและบุคคลในสังคม

5  ครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป. สพ. ๑  จรรยาครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ความประพฤติที่ดี ของครู และบุคลากรทางการ ศึกษา สพป. สพ. ๑

6

7 ๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการพัฒนา ตนเองตามแนวทางการปฏิบัติตามตามคู่มือ โครงการครูดี มีสุขตามรอยพระบาท ตั้งแต่ วันที่ ๑ มิถุนายน พ. ศ. ๒๕๕๘ ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาประเมินตนเอง ตามแบบประเมินพฤติกรรม ( ฉบับประเมินตนเอง ) และรวมคะแนนทั้งหมด ๓. รวบรวมส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน พ. ศ. ๒๕๕๘

8 ๑. ให้ครูผู้ต้องการเสนอเพื่อขอรับการประกาศเกียรติคุณ ให้ คัดเลือกกัลยาณมิตรที่เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๓ คน แล้วจัดหาแบบประเมิน ( ฉบับกัลยาณมิตร ) ใส่ซองสีน้ำตาล ให้กัลยาณมิตร คนละ ๑ ชุด ๒. ครูดำเนินการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมตามแนว ๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาประเมินตนเองและประเมิน กัลยามิตรไปพร้อมกัน ๔. เมื่อท่านได้รับเกียรติให้ประเมินกัลยาณมิตร เมื่อประเมิน เรียบร้อยแล้วให้นำแบบประเมินใส่ซองสีน้ำตาลแล้วผนึก ซองมอบให้กัลยาณมิตรผู้รับการประเมิน ๕. เมื่อท่านประเมินตนเองผ่านเกณฑ์ ( ๕๐ คะแนนขึ้นไป ) ให้เก็บแบบประเมินตนเองของกัลยาณมิตรรวบรวมใส่ซอง สีน้ำตาล ส่งไปยังสพป. สพ. ๑ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน พ. ศ. ๒๕๕๘ พ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

9 ๑. สพป. สพ. ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ประกาศเกียรติคุณ ๑. ๑ คณะกรรมการพิจารณาประกาศรายชื่อผู้ผ่าน เกณฑ์การประเมินตนเอง ( ผ่านการประเมินฉบับ ประเมินตนเอง ) ๑. ๒ คณะกรรมการพิจารณาประกาศรายชื่อผู้ผ่าน เกณฑ์เพื่อขอรับการประกาศเกียรติคุณ ( ผ่านการ ประเมินทั้งฉบับตนเองและฉบับกัลยาณมิตร ) ๒. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินตนเองและ ผู้ผ่านเกณฑ์เพื่อขอรับการประกาศเกียรติคุณ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

10 ๑. ให้มีการคัดค้านรายชื่อตามประกาศในข้อ ๒ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศ ๒. การคัดค้านรายชื่อตามประกาศข้อ ๒ ให้ ดำเนินการคัดค้านตามแบบและแนวทางที่กำหนด โดยส่งเอกสารการคัดค้านได้ที่สพป. สพ. ๑ ๓. กรณีมีการคัดค้านรายชื่อตามประกาศ ในข้อ ๒ สพป. สพ. ๑ จะดำเนินแต่งตั้งคณะกรรมการ ( ลับ ) พิจารณาคัดค้าน รายใดที่การคัดค้านเป็นผล จะ ถูกตัดสิทธิการประกาศเกียรติคุณ ๔. สพป. สพ. ๑ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์เพื่อ ขอรับการประกาศเกียรติคุณที่สมควรได้รับการ ประกาศเกียรติคุณ ต่อไป

11  ส่งผลให้มีความเจริญแห่งความดีงามใน จิตใจในตนโดยทั่วถ้วนกัน  มีความเจริญแห่งคุณธรรมของบุคคลใน ประเทศชาติและสังคมโลกต่อไป  และเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ เทอญ

12  ขอขอบคุณทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt จำลอง บุญเรืองโรจน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต ๑วันที่ ๒ มิถุนายน พ. ศ. ๒๕๕๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google