งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการ ดำเนินงาน ศูนย์แนะแนวต้นแบบประจำสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา รายงานการ ดำเนินงาน ศูนย์แนะแนวต้นแบบประจำสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการ ดำเนินงาน ศูนย์แนะแนวต้นแบบประจำสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา รายงานการ ดำเนินงาน ศูนย์แนะแนวต้นแบบประจำสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการ ดำเนินงาน ศูนย์แนะแนวต้นแบบประจำสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา รายงานการ ดำเนินงาน ศูนย์แนะแนวต้นแบบประจำสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

2 ครูแนะแนว พัฒนาการดำเนินงานแนะแนว วัตถุประสงค์ (Objective)

3 เป้าหมาย (Goal) ด้านปริมาณ ครูแนะแนว / งานแนะแนว 10 โรงเรียนเครือข่าย ด้านคุณภาพ ร้อยละ 100 ของครูแนะแนว ร้อยละ 100 งานแนะแนว

4 ทำแผนปฏิบัติการ จัดตั้งศูนย์แนะแนวต้นแบบ ประชุมวางแผนการดำเนินงาน จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพ ครูแนะแนว เสนออนุมัติโครงการและ งบประมาณ จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงาน การดำเนินงาน (Process)

5 ติดต่อประสานงาน ประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการจัดอบรมครูแนะแนว โรงเรียนเครือข่าย การออกกำกับ นิเทศ ติดตาม การ ประเมิน การศึกษาดูงาน การจัดนิทรรศการเพื่อการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปและประเมินผลโครงการ การดำเนินงาน (Process)

6 ผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพ ครูแนะแนว ผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพ ครูแนะแนว

7 จัดทำทะเบียนประวัติครูแนะ แนว การประเมินความต้องการ ของครูแนะแนวที่มี ต่อการพัฒนาด้านคุณภาพ การดำเนินงานแนะแนว การวิเคราะห์จุดแข็ง - จุดด้อย ในการปฏิบัติงาน จัดทำทะเบียนประวัติครูแนะ แนว การประเมินความต้องการ ของครูแนะแนวที่มี ต่อการพัฒนาด้านคุณภาพ การดำเนินงานแนะแนว การวิเคราะห์จุดแข็ง - จุดด้อย ในการปฏิบัติงาน การรวบรวมสารสนเทศ เกี่ยวกับบุคลากร

8 แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว แผนการพัฒนาทักษะชีวิต แผนการจัดกิจกรรมพัฒนารักและเห็นคุณค่าในตนเอง แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาความซื่อสัตย์ แผนการจัดกิจกรรมโอมรูม เอกสารการดำเนินงานตามระบบดูแล ฯ เครื่องมือเพื่อการรู้จักนักเรียนรายบุคคล หลักสูตรครูแนะแนว หลักสูตรนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา คู่มือ กิจกรรมเพื่อนที่ ปรึกษา การบริการข้อมูลสนเทศทางด้าน การแนะแนวให้กับครูแนะแนว โรงเรียนเครือข่าย

9 การจัดตั้งชมรม / ภาคีเครือข่ายครูแนะแนว จัดทำ Website ของศูนย์แนะแนว ต้นแบบ http://www.rw.ac.th/guidance/

10 การขับเคลื่อนกิจกรรมนักเรียนเพื่อน ที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) การขับเคลื่อนกิจกรรมนักเรียนเพื่อน ที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) การอบรมนักเรียนเพื่อนที่ ปรึกษา การศึกษาดูงานกิจกรรมเพื่อน ที่ปรึกษา

11 อบรมครูแนะแนวตามโครงการพัฒนา ศักยภาพครูแนะแนว การศึกษาดูงานแนะแนว / กิจกรรม นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา การประสานงาน การนิเทศติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เป็นสถานที่ในการศึกษาดูงาน แนวทางการพัฒนาร่วมกัน การขยายผล

12 - มีการประสานงานระบบดูแลฯ - มีครูแนะแนวพอเพียง - จัดครบ 5 บริการ - จัดกิจกรรมแนะแนวครบทุกระดับชั้น - ด้านปัจจัยเอื้อต่อการปฏิบัติงาน - ครูทุกคนเป็นครูแนะแนว - ครูวิชาการสอนกิจกรรมแนะแนว - ความร่วมมือในการทำงานมีมาก - นักเรียนเน้นการศึกษาต่อ ภาพรวมจุดแข็งของการ ปฏิบัติงานแนะแนว

13 - มีการประสานงานระบบดูแลฯ - มีครูแนะแนวพอเพียง - จัดครบ 5 บริการ - จัดกิจกรรมแนะแนวครบทุกระดับชั้น - ด้านปัจจัยเอื้อต่อการปฏิบัติงาน - ครูทุกคนเป็นครูแนะแนว - ครูวิชาการสอนกิจกรรมแนะแนว - ความร่วมมือในการทำงานมีมาก - นักเรียนเน้นการศึกษาต่อ ภาพรวม จุดอ่อนของการ ปฏิบัติงานแนะแนว

14 ความต้องการในการพัฒนาด้าน คุณภาพ การดำเนินงานแนะแนว ความต้องการในการพัฒนาด้าน คุณภาพ การดำเนินงานแนะแนว

15 กราฟแสดงความต้องการในการ พัฒนาด้านคุณภาพ การดำเนินงานแนะแนว กราฟแสดงความต้องการในการ พัฒนาด้านคุณภาพ การดำเนินงานแนะแนว

16 ความต้องการในการพัฒนาด้าน คุณภาพ การดำเนินงานแนะแนว ความต้องการในการพัฒนาด้าน คุณภาพ การดำเนินงานแนะแนว

17 กราฟแสดงความต้องการในการ พัฒนาด้านคุณภาพการดำเนินงาน แนะแนว

18 ผลการอบรมครูแนะแนว

19 กราฟแสดงผลการอบรมครูแนะแนวโรงเรียนเครือข่าย วันที่ 9 กันยายน 2556 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนร้อยเอ็ด วิทยาลัย ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป กราฟแสดงผลการอบรมครูแนะแนว โรงเรียนเครือข่าย

20 ความรู้ที่ได้รับและการนำไปใช้

21 กราฟเปรียบเทียบ ความรู้ที่ได้รับและ การนำไปใช้ ก่อน - หลังการอบรม ระดับความคิดเห็น

22 ควรอบรมสัญจร และเชิญวิทยากรให้ความรู้ เวลาให้การอบรมน้อยเกินไปทำให้การรับ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มีเวลาน้อย ควรจัดอบรมหัวข้ออื่น ๆ ปีละ 1-2 ครั้ง ( ครูแนะ แนว ) ควรจัดอบรมครูคนอื่นที่ไม่ใช่ครูแนะแนว ( ครูที่ ปรึกษา ) การจัดประชุมผู้บริหารให้เข้าใจ งานแนะแนว มากขึ้น น่าจะใช้เวลามากกว่านี้ อบรมเทคนิคการให้คำปรึกษา ควรจัดให้มีการอบรมสำหรับฝึกปฏิบัติ ( เชิง ปฏิบัติการ ) ให้ระยะเวลา 3 – 5 วัน เป็นอย่างต่ำ

23 ปัจจัย ความสำเร็จ ผู้บริหารทุกระดับชั้นให้ความสำคัญ มีการวางแผนที่ดีและการบริหารจัดการอย่าง เป็นระบบ มีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของโรงเรียน ครูแนะแนวมีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ ความรับผิดชอบและ มีทัศนคติที่ดี ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย มีการพัฒนางาน / บุคลากร / เครื่องมืออย่าง ต่อเนื่อง ผู้บริหารทุกระดับชั้นให้ความสำคัญ มีการวางแผนที่ดีและการบริหารจัดการอย่าง เป็นระบบ มีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของโรงเรียน ครูแนะแนวมีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ ความรับผิดชอบและ มีทัศนคติที่ดี ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย มีการพัฒนางาน / บุคลากร / เครื่องมืออย่าง ต่อเนื่อง

24 มีกระบวนการทำงานที่ชัดเจน มีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิง เรียนรู้ร่วมกันในทุกงานกับทุก ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ระบบเรียนรู้ ระบบกิจกรรมและ ระบบแนะแนว ร่วมในการพัฒนานักเรียนอย่าง เป็นองค์รวม

25 พัฒนาครูแนะแนว ให้เป็นครูแนะแนวมือ อาชีพ ประเมินคุณภาพ งานแนะแนวตามตัว บ่งชี้ของมาตรฐาน การแนะแนว


ดาวน์โหลด ppt รายงานการ ดำเนินงาน ศูนย์แนะแนวต้นแบบประจำสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา รายงานการ ดำเนินงาน ศูนย์แนะแนวต้นแบบประจำสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google