งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล เรื่องการเชื่อมโยง ภาพนิ่ง ด้วยโปรแกรม Powerpoint2007 โดยใช้ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI ของนักเรียนระดับชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล เรื่องการเชื่อมโยง ภาพนิ่ง ด้วยโปรแกรม Powerpoint2007 โดยใช้ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI ของนักเรียนระดับชั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล เรื่องการเชื่อมโยง ภาพนิ่ง ด้วยโปรแกรม Powerpoint2007 โดยใช้ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี พรเทียน ปักเกตุ

2 ผู้วิจัยจึงแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการฝึกปฎิบัติจริงในการเรียนการ สอนของนักเรียนให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นจึงมีการคิดแก้ปัญหาโดยศึกษา นักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละครั้งเกี่ยวกับ เรื่องการ เชื่อมโยงภาพนิ่ง ด้วยโปรแกรม PowerPoint 2007 ด้วยนวัตกรรมของครูที่ สร้างขึ้นให้แก้ปัญหาดังกล่าวได้จึงได้ใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI โดย สร้างจากโปรแกรม captivate 5 โดยในสื่อนวัตกรรมมีจุดประสงค์การเรียน คำอธิบายรายวิชา เนื้อหาการเรียน แบบทดสอบการเรียนเพื่อทบทวน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และศึกษานอกจากเวลาเรียนในชั้นเรียนนำไปใช้ใน งานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

3 วัตถุประสงค์การวิจัย 1.เพื่อพัฒนาชุดการเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการ เชื่อมโยงภาพนิ่ง ด้วยโปรแกรม PowerPoint 2007 โดยการใช้ แบบเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเชื่อมโยง ภาพนิ่ง วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ของนักเรียนชั้น ปวช.2 ที่ ได้รับการสอนโดยใช้ชุดแบบเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้บทเรียนสำเร็จรูป คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการเชื่อมโยงภาพนิ่ง วิชาการใช้โปรแกรม นำเสนอข้อมูล

4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 70 คน กลุ่มตัวอย่าง นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่ง ได้จากการสุ่มแบบ จำนวน 1 ห้อง 28 คน ตัวแปรในการวิจัย ตัวแปรต้น คือ การเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการ เชื่อมโยงภาพนิ่ง ด้วยโปรแกรม PowerPoint 2007 วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี และความพึงพอใจในการใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

5 ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 1. หลักการที่เกี่ยวข้องกับแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2. ทฤษฎีการเรียนรู้ 3. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สมมติฐาน 1. มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่องการเชื่อมโยงภาพนิ่ง วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล โดยใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักเรียนระดับ ปวช. 2 คณะบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1/2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี หลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน 2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ใน ระดับ ดีขึ้น

6 ขั้นตอนการดำเนินงาน เริ่มต้น กำหนดเนื้อหาที่ต้องการในบทเรียนสำเร็จรูป สร้างบทเรียน CAI เรื่องเชื่อมโยงภาพนิ่ง ด้วย โปรแกรม Captivat 5.0 -เนื้อหาเรื่องเชื่อมโยงภาพนิ่ง -แบบทดสอบก่อนเรียน -แบบทดสอบหลังเรียน ประเมินผลการทำงาน จบการทำงาน ประเมินผลแบบทดสอบก่อนเรียน ประเมินผลแบบทดสอบหลังเรียน จบการทำงาน ประเมินผลแบบทดสอบก่อนเรียน ประเมินผลแบบทดสอบหลังเรียน

7 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการทดสอบระหว่างเรียนมีคะแนนเต็ม 20 คะแนนโดยการใช้ ชุดฝึกปฎิบัติเรื่องการสร้างผังองค์กรได้ คะแนนเฉลี่ย 15.32 คิดเป็นร้อยละ 80.18(E 1 ) และผลการทดสอบหลังบทเรียน มีคะแนนเต็ม 20 ได้คะแนนเฉลี่ย 17.96 คิดเป็นร้อยละ 89.82 (E 2 ) แสดงว่าบทเรียนสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการเชื่อมโยงภาพนิ่ง วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.18/89.82 เป็นไปตาม เกณฑ์ที่กำหนด 80/80 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

8 ผลวิเคราะห์/ตารางที่สำคัญ จากตารางที่ 1พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 17.96 คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 89.82ส่วนคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 15.32 คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 80.18 ซึ่งจะเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน แสดง ว่า ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย บทเรียนสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการเชื่อมโยงภาพนิ่ง วิชาการ ใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ของนักเรียนระดับ ปวช. 2 คณะบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1/2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีมีประสิทธิภาพมากขึ้น

9 จากตารางที่ 4 พบว่า ความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มี ต่อบทเรียนสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการเชื่อมโยง ภาพนิ่ง ที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนในระดับ มาก ( = 3.6)

10 สรุปผลการวิจัย พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 17.96 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.82 ส่วนคะแนน เฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 15.32 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.18 ซึ่งจะเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยหลัง เรียนมากกว่าก่อนเรียน แสดงว่า ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการเชื่อมโยงภาพนิ่ง วิชาการ ใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ของนักเรียนระดับ ปวช. 2 คณะบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1/2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีมีประสิทธิภาพมากขึ้น พบว่า ผลการทดสอบระหว่างเรียนมีคะแนนเต็ม 30 คะแนนโดยการใช้ชุดฝึกปฎิบัติเรื่อง การสร้างเชื่อมโยงภาพนิ่ง ได้ คะแนนเฉลี่ย 15.32 คิดเป็นร้อยละ 80.18(E 1 ) และผลการ ทดสอบหลังบทเรียน มีคะแนนเต็ม 30 ได้คะแนนเฉลี่ย 17.96 คิดเป็นร้อยละ 89.82 (E 2 ) แสดงว่าบทเรียนสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการเชื่อมโยงภาพนิ่ง วิชาการใช้ โปรแกรมนำเสนอข้อมูล มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.18/89.82 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

11 พบว่า ผลต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน เท่ากับ 10.06 คะแนน ซึ่ง มีความ แตกต่างทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 แสดงว่าการใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเชื่อมโยงภาพนิ่ง วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ของนักเรียนระดับ ปวช. 2 คณะบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1/2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี มีประสิทธิภาพ พบว่า ความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการเชื่อมโยงภาพนิ่ง ที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนในระดับ มาก ( = 3.6)

12 ภาพที่ 2 หน้าเมนูหลัก ภาพที่ 1 หน้าแรกของโปรแกรม ภาพที่ 3 ทดสอบก่อนเรียน ภาพที่ 4 ทดสอบหลังเรียน ภาพหลักฐานประกอบ

13 นักเรียนทำการศึกษาเนื้อหาในคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการเชื่อมโยงภาพนิ่ง

14 ข้อเสนอแนะ 1.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถมีผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนสูงขึ้นได้ ดังนั้นควรส่งเสริมและสนับสนุนการนำชุดการสอน มาใช้ในโรงเรียน 2.ควรศึกษาปัญหาของกลุ่มตัวอย่างให้ชัดเจนเพื่อสามารถแก้ไข ปัญหาได้ตรงจุดและพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้ครบทุกด้าน 3.ควรมีการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในระหว่างเรียนเพื่อให้ผู้เรียน เกิดการเรียน และทักษะการปฎิบัติงานให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา มากขึ้น 4.ควรพัฒนารูปแบบชุดการสอน และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอนให้มีลูกเล่น และเนื้อหามาเพิ่มขึ้น

15 ข้อเสนอแนะด้านการวิจัยและพัฒนา ครั้งต่อไป 1. ควรมีการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในระหว่างเรียนเพื่อให้ผู้เรียน เกิดการเรียน และทักษะการปฎิบัติงานให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา มากขึ้น 2.ควรพัฒนารูปแบบชุดการสอน และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ให้มีลูกเล่น และเนื้อหามาเพิ่มขึ้น 3.ควรมีการทดสอบผู้เรียนมากกว่า 1-2 ครั้ง


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล เรื่องการเชื่อมโยง ภาพนิ่ง ด้วยโปรแกรม Powerpoint2007 โดยใช้ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI ของนักเรียนระดับชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google