งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ด้าน หลักสูตร. จุดเน้นกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ คุณภาพผู้เรียน “ คุณภาพผู้เรียน ที่ระบุในจุดเน้นมีอยู่ แล้วในหลักสูตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ด้าน หลักสูตร. จุดเน้นกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ คุณภาพผู้เรียน “ คุณภาพผู้เรียน ที่ระบุในจุดเน้นมีอยู่ แล้วในหลักสูตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ด้าน หลักสูตร

2

3 จุดเน้นกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ คุณภาพผู้เรียน “ คุณภาพผู้เรียน ที่ระบุในจุดเน้นมีอยู่ แล้วในหลักสูตร ทั้งในส่วนของมาตรฐาน การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ แต่ได้นำมาเน้น ย้ำ ให้ความสำคัญ เพราะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการปฏิรูป การศึกษาในทศวรรษที่สอง ”

4 ความเชื่อมโยงระหว่างจุดเน้นกับ หลักสูตรแกนกลางฯ   มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด และจุดเน้น จุดเน้น “ อ่านออก เขียนได้ ” ตัวอย่าง ตัวชี้วัด ภาษาไทย ป.1 อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และ ข้อความสั้นๆ ภาษาไทย ป.2 อธิบายความหมายของคำและ ข้อความที่อ่าน ภาษาไทย ป.3 ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิง เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ภาษาไทย ป.1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ภาษาไทย ป.2 เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับ ประสบการณ์ ภาษาไทย ป.3 เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อย่างชัดเจน

5 จุดเน้น “ ทักษะการคิด ขั้นพื้นฐาน ” ตัวอย่าง ตัวชี้วัด ศิลปะ ป.2 เชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นใน การละเล่นพื้นบ้านกับสิ่งที่ พบเห็นในการดำรงชีวิตของคน ไทย ภาษาไทย ป.3 ลำดับเหตุการณ์และคาดคะเน เหตุการณ์จากเรื่อง ที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ วิทยาศาสตร์ ป.5 จำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มโดยใช้ ลักษณะภายใน บางลักษณะและลักษณะ ภายนอกเป็นเกณฑ์

6 จุดเน้น “ ทักษะชีวิต ” ตัวอย่าง ตัวชี้วัด สุขศึกษาและพลศึกษา ป.2 อธิบายวิธีสร้าง สัมพันธ์ภายในครอบครัว และกลุ่มเพื่อน สังคมศึกษา ป.3 เสนอวิธีการที่จะอยู่ ร่วมกันอย่างสันติสุข ในชีวิตประจำวัน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 ใช้ทักษะชีวิตในการ ป้องกันตนเองและ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ คับขันที่อาจนำไปสู่ อันตราย

7 จุดเน้น “ ทักษะการสื่อสารอย่าง สร้างสรรค์ ” ตัวอย่าง ตัวชี้วัด ภาษาไทย ป.1 เขียนสื่อสารด้วยคำและ ประโยคง่ายๆ วิทยาศาสตร์ ป.2 นำเสนอผลงานด้วยวาจา ให้ผู้อื่นเข้าใจ กระบวนการและผลของ งาน ภาษาต่างประเทศ ป.5 พูด / เขียนแสดงความ ต้องการ ขอความ ช่วยเหลือ ตอบรับและ ปฏิเสธการให้ความ ช่วยเหลือในสถานการณ์ ต่างๆ

8 สถานศึกษา ต้องทำ อย่างไร ?

9 ตรวจสอบ ทบทวน วิเคราะห์ จุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนา  คุณภาพผู้เรียนในภาพรวม จากการ ประเมินของสถานศึกษา O-NET   ผลการเรียนของนักเรียน แยกเป็น ระดับชั้นและรายวิชา

10 ทบทวน ตรวจสอบ ปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา  โครงสร้างเวลาเรียน - รายวิชาพื้นฐาน - รายวิชาเพิ่มเติม - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การจัดรายวิชาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับจุดเน้น  การจัดตารางเรียน

11 การจัดตารางเรียนที่ สอดคล้องกับจุดเน้น  การจัดคาบคู่ ต่อเนื่องกัน  การจัดช่วงเวลาเรียนที่ เหมาะสม  การจัดตารางเรียน บูรณาการ

12 ชุมนุม / ชมรม ( ทักษะ ชีวิต ) ตัวอย่าง ตารางเรียนที่สอดคล้องกับ จุดเน้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จันทร์ อังคา ร พุธ พฤหัส บดี ศุกร์ 08. 30- 09. 00 น. 09.00- 10.00 น. 11.0 0- 12.0 0 น. 13.00- 14.00 น. 14.00- 15.00 น. วัน เวลา 10.00- 11.00 น. โฮม รูม แนะ แนว ข่าว และ เหตุก ารณ์ ไทย - คณิต บูรณาการ ไทย คณิต สังคม วิทย์ จุดเน้นการ อ่าน – เขียน การคิด และ การสื่อสาร บูรณาการ ลูกเสือ / ยุว กาชาด บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณประโยชน์ และ จุดเน้น ทักษะการคิด แก้ปัญหา ทักษะชีวิตและจิต สาธารณะ บูรณาการ สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ และทักษะชีวิต บูรณาการ การงาน อาชีพ และ เทคโนโลยี ภาษาต่างประ เทศ จุดเน้น ทักษะการคิด แก้ปัญหา และการ สื่อสาร การ พัฒนา คุณลักษ ณะ กีฬา ดนตรี ศิลปะ สุนทรียภา พ และ จุดเน้น ทักษะชีวิต ประวัติ ศาสตร์ ภาษา ต่างปร ะเทศ สังคม วิทยาศ าสตร์ สุข ศึกษา

13 ตัวอย่าง ตารางเรียนที่สอดคล้องกับ จุดเน้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จันทร์ อังคา ร พุธ พฤหัส บดี ศุกร์ 08. 30- 09. 00 น. 09.00- 10.00 น. 11.00- 12.00 น. 13.00- 14.00 น. 14.00- 15.00 น. วัน เวลา 10.00- 11.00 น. โฮม รูม แนะ แนว ข่าว และ เหตุก ารณ์ ไทย - คณิต สังคม ภาษา ต่างปร ะเทศ การงาน อาชีพและ เทคโนโลยี บูรณาการ คณิต ( วิทย์เป็น แกน ) จุดเน้น ทักษะ การคิด และ การสื่อสาร กิจกรรม ชุมนุม / ชมรม ( ทักษะชีวิต ) กิจกรรมบูรณาการ ลูกเสือ / ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณประโยชน์ และ จุดเน้น ทักษะการคิด แก้ปัญหา ทักษะชีวิตและ จิตสาธารณะ บูรณาการ สุข ศึกษา และ พลศึกษา บูรณาการ สังคม ภาษาไทย ( สังคมเป็น แกน ) และจุดเน้น การอ่าน - เขียน ทักษะการคิด ทักษะชีวิต และ การสื่อสาร การพัฒนา คุณลักษณะ กีฬา ดนตรี ศิลปะ สุนทรียภาพ และจุดเน้น ทักษะชีวิต วิทยาศา สตร์ ภาษา ต่างปร ะเทศ ประวัติ ศาสตร์ บูรณาการศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ( ทักษะชีวิต )

14 ตัวอย่าง ตารางเรียนที่สอดคล้องกับ จุดเน้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จันทร์ อังคา ร พุธ พฤหัส บดี ศุกร์ 08. 30- 09. 00 น. 09.00- 10.00 น. 11.00- 12.00 น. 13.00- 14.00 น. 15.00- 16.00 น. วันเวลา 10.00- 11.00 น. โฮม รูม แนะ แนว ข่าว และ เหตุก ารณ์ เรียนรู้เนื้อหา ตามกลุ่มสาระการ เรียนรู้ต่าง ๆ โครงสร้างเวลาเรียน เปิดโอกาสให้ สถานศึกษา จัดรายวิชาต่างๆ ตามกลุ่มสาระฯ อย่างยืดหยุ่นได้ เช่น ในโรงเรียน ขนาดใหญ่จัดทำ ตารางเรียนเลื่อนไหล ตามครูผู้สอนในแต่ ละรายวิชา 14.00- 15.00 น. ไทย ( กระบว นการ ) คณิต วิทย์ สังคม การงาน อาชีพ แนะ แนว ศิลปะ ลูกเสือ - บำเพ็ญ ประโยชน์ กิจกรรมที่ สถานศึกษา จัดเพิ่มเติมตาม ความพร้อม และจุดเน้น และจุดเน้น ทักษะ ชีวิต พล ศึกษา

15


ดาวน์โหลด ppt 1. ด้าน หลักสูตร. จุดเน้นกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ คุณภาพผู้เรียน “ คุณภาพผู้เรียน ที่ระบุในจุดเน้นมีอยู่ แล้วในหลักสูตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google