งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางบัววิไล แก้วอู๋ ผู้วิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางบัววิไล แก้วอู๋ ผู้วิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางบัววิไล แก้วอู๋ ผู้วิจัย
งานวิจัยการเรียนการสอน ชื่องานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 เรื่องการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป โดยใช้แผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ มุ่งสู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษาชั้น ปวช 1. สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ นางบัววิไล แก้วอู๋ ผู้วิจัย

2 ปัญหาการวิจัย จาก พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2543
จาก พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2543 (หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา ) มาตรา 22 และ มาตรา 23 หลักสูตรพาณิชยกรรม ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช2545(ฉบับปรับปรุง 2546) ได้กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ สาขางานการบัญชีให้ผู้เรียนมีทักษะในการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจบริการ บัญชีของกิจการประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้า บัญชีกิจการประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม 3. จากประสบการณ์การสอนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของผู้วิจัยที่ผ่านมา พบปัญหาดังนี้ 3.1 นักศึกษาส่วนมากวิเคราะห์รายการค้าตามหลักสมการบัญชีไม่ได้ 3.2 ไม่สามารถกำหนดชื่อบัญชีตามหมวดบัญชี 5 หมวดได้ 3.3 นักศึกษาส่วนมากไม่ชอบอ่านหนังสือแบบเรียน 3.4 นักศึกษาไม่ทำแบบฝึกหัดทบทวนด้วยตนเอง 3.5 นักศึกษาบางคนไม่เข้าเรียน

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน ที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ มุ่งสู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ มุ่งสู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4 ผังสรุปความสำคัญ แผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ มุ่งสู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางาน การบัญชี ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ศึกษาประสิทธิภาพของแผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ มุ่งสู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินการ 1.จัดทำแผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ มุ่งสู่ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.ปฏิบัติการสอนโดยใช้แผนการเรียนรู้แบบฐาน สมรรถนะ มุ่งสู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ออกแบบและสร้างแผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ มุ่งสู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 .ศึกษาแนวคิดการสร้างแผนการเรียนรู้แบบฐาน สมรรถนะ มุ่งสู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง .สร้างแผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ มุ่งสู่หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประสิทธิภาพของแผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ มุ่งสู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 2.ความสนใจในการเรียนจากการสอนโดยใช้ แผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ มุ่งสู่หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ มุ่งสู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1.ขั้นวิเคราะห์หลักสูตร 2.ขั้นศึกษาเนื้อหา 3.ขั้นการใช้แผนการเรียนรู้ 4.ขั้นฝึกทักษะ ขั้นสรุป 6.ขั้นทดสอบหลังเรียน

5 สรุปผลการวิจัย 1. นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไปวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.86/ สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 และมีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้ทำให้นักเรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง นักเรียนมีความพึงพอใจจากการเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ อยู่ในระดับมาก(= 4.18)

6 2. การศึกษาครั้งนี้ทำให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เรียนมีความพึงพอใจหลังการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ในระดับพอใจมาก ซึ่งผู้สอนต้องนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์

7 สวัสดี ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย
1.ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน ที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ มุ่งสู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ มุ่งสู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt นางบัววิไล แก้วอู๋ ผู้วิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google