งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำหนดการเรียนการสอน เรื่อง โครงสร้างของดอก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำหนดการเรียนการสอน เรื่อง โครงสร้างของดอก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำหนดการเรียนการสอน เรื่อง โครงสร้างของดอก
วิชาวิทยาศาสตร์ ว31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางยุพวรรณ ตรัตน์วิชชา ตำแหน่ง ครู โรงเรียนกระแชงวิทยา

2 ตารางการเรียนการสอนประจำหน่วย
ตารางการสอน ครูยุพวรรณ ตรีรัตน์วิชชา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 528

3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ชี้บ่งส่วนประกอบต่างๆ ของดอกไม้ได้ วาดรูปแสดงตำแหน่งของละอองเรณู รังไข่ และออวุลได้ สรุปเกี่ยวกับรูปร่างและส่วนประกอบของดอกไม้ชนิดต่างๆ ได้ อธิบายความหมายของคำต่อไปนี้ได้ ดอกครบส่วน ดอกไม่ครบส่วน ดอกสมบูรณ์เพศ ดอกไม่สมบูรณ์เพศ จำแนกประเภทของดอกไม้โดยใช้เกณฑ์ต่างๆ ได้

4 กิจกรรมการเรียนการสอน
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มดูภาพดอกไม้ชนิดต่างๆ ที่ครูจัดเตรียมไว้ แล้วร่วมกันอภิปรายว่ามีหน้าที่สำคัญต่อพืชอย่างไร และมี ส่วนประกอบอะไรบ้าง เพื่อเป็นการนำเข้าสู่บทเรียน นักเรียนร่วมกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ เกณฑ์การให้คะแนน การวัดผลประเมิลผล นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน นักเรียนศึกษาและลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ส่วนประกอบของดอกไม้ชนิดต่างๆ นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทดลองหน้าชั้นเรียน

5 กิจกรรมการเรียนการสอน (ต่อ)
ศึกษาแผนภาพไดอะแกรมโครงสร้างของดอก ศึกษาเรื่องโครงสร้างของดอกไม้ นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ผลการทดสอบประจำหน่วย แผนภูมิผลการทดสอบ คนเก่งประจำหน่วยการเรียนรู้ เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ผ่านการทดสอบ

6 ขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt กำหนดการเรียนการสอน เรื่อง โครงสร้างของดอก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google