งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราบรรจุ ข้าราชการ ๒๓๑๘ พนักงาน ราชการ ๔๔ ลูกจ้าง ๘๘ รวม ๓๐ อัตราว่าง ข้าราชการ ตำแหน่ง มาช่วย ราชการ ข้าราชการ ๒ คน ( นางอุทิศ กมโล, นายสหรัตน์ เหราบัตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราบรรจุ ข้าราชการ ๒๓๑๘ พนักงาน ราชการ ๔๔ ลูกจ้าง ๘๘ รวม ๓๐ อัตราว่าง ข้าราชการ ตำแหน่ง มาช่วย ราชการ ข้าราชการ ๒ คน ( นางอุทิศ กมโล, นายสหรัตน์ เหราบัตย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ ๒๓๑๘ พนักงาน ราชการ ๔๔ ลูกจ้าง ๘๘ รวม ๓๐ อัตราว่าง ข้าราชการ ตำแหน่ง มาช่วย ราชการ ข้าราชการ ๒ คน ( นางอุทิศ กมโล, นายสหรัตน์ เหราบัตย์ จาก สวผ.) ถูกยืมตัว พนักงานราชการ ๑ คน ( น. ส. สุริยา อุบล ช่วยที่ สบม.) ลาเรียน - ผอ. ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ ( ๑ /-) ข้าราชการ ๕๕ พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้างประจำ ๕๕ ข้าราชการ ๗๖ พนักงานราชการ ๒๒ ลูกจ้างประจำ ๑๑ ฝ่ายวิชาการและ ปฏิบัติการ ข้าราชการ ๔๔ พนักงาน ราชการ ๑๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ ๓๒ พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้างประจำ ๑๑ ฝ่ายระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ข้าราชการ ๓๓ พนักงาน ราชการ ๑๑ ลูกจ้างประจำ ๑๑ ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์ ฝ่ายระบบเครือข่ายและ จัดการฐานข้อมูล

3 ที่กิจกรรมเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ๑ งานบริหารทั่วไป..... ๑๑..... รายการ๘๓๔๖๕๗๒๑, ๒๔๑๑, ๘๓๓ ๒, ๕๑๒ ๓, ๑๘๔๔, ๐๐๘๔, ๕๒๔๕, ๓๒๗๕, ๙๘๐๖, ๘๕๕๗, ๖๐๓๘, ๔๓๖ ๘๔๖๑, ๖๕๗ ๑. ๑ งานสารบรรณ ๘, ๐๐๑๘๑๒๗๖๘ ( ๑ ) รับหนังสือ............ เรื่อง / เล่ม ๓, ๙๐๙๔๐๐๓๖๔ ( ๒ ) ส่งหนังสือ.............. เรื่อง ๑, ๐๒๓๑๐๓๑๐๑ ( ๓ ) พิมพ์หนังสือ.......... เรื่อง๑, ๐๒๓๑๐๓๑๐๑ ( ๔ ) จัดเก็บ................... เรื่อง๑, ๐๒๓๑๐๓๑๐๑ ( ๕ ) ส่ง E-mail............. เรื่อง -- ( ๖ ) ร่างหนังสือ........... เรื่อง ๑, ๐๒๓๑๐๓๑๐๑ ( ๗ ) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -- ๑. ๒ การเงิน & บัญชี ๒๕๑๑๘๒๗ ( ๑ ) ทำสัญญาเงินยืม / ส่งคืน..... เรื่อง - ๑ ( ๒ ) เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ............ เรื่อง ๒๐๓๑๔๒๒ ( ๓ ) รายงาน Online................. ครั้ง๔๘๔๔ ๑. ๓ พัสดุ๑๘๔๑๖ ( ๑ ) จัดซื้อ............................... ครั้ง๒๒ ( ๒ ) จัดจ้าง............................... ครั้ง๑๘๔๑๔ ( ๓ ) จัดทำทะเบียนพัสดุ........... ครั้ง ------------ ( ๔ )................ ------------

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ๑.๑. ผลผลิตผังเมืองที่จัดทำ / วาง และจัดทำผังเมือง / ๑. ๑ จัดหาและพัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐานระบบ สารสนเทศเพื่อพัฒนาข้อมูล ๔, ๔๐๐ รายการ ๓๖๘๓๔๘๓๖๓๓๙๗๓๕๘๓๘๒๓๓๐๓๖๗๓๖๙๓๗๗๓๗๒๓๖๙ ๓๘๔๔๐๖ ๑ ) ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒, ๐๖๔ รายการ ๑๗๕๑๘๐๑๗๙๑๗๐๑๖๘๑๗๙๑๕๔๑๗๐๑๗๑๑๗๗๑๗๓๑๖๘ ๒๑๖๑๗๖ ๒ ) พัฒนาระบบข้อมูล ๒, ๓๓๖ รายการ ๑๙๓๑๖๘๑๘๔๒๒๗๑๙๐๒๐๓๑๗๖๑๙๗๑๙๘๒๐๐๑๙๙๒๐๑ ๑๖๘๒๓๐ ๑. ๒ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ทดแทนและเพิ่มเติมเพื่อการ วางและจัดทำผังเมือง ๑๗ รายการ ข.๑ข.๑ข.๒ข.๒ข.๓ข.๓ข.๔ข.๔ ๒๐ % ๕๐ % ๒ ผลผลิตงานด้านช่างที่ ให้บริการ / ๒. ๑ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ทดแทนและเพิ่มเติมเพื่อการ บริการด้านช่าง ๗ รายการ ข.๑ข.๑ข.๒ข.๒ข.๓ข.๓ข.๔ข.๔ ๒๐ % ๕๐ %

5 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรมเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ๒. ๒ จ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษา และพัฒนาปรับปรุงระบบการเรียนการ สอน (LMS) และบทเรียน อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning SCORM Version 1.2 Courseware) ๒ หลักสูตร ข.๑ข.๑ข.๒ข.๒ข.๓ข.๓ข.๔ข.๔ ๘%๘% ๑๒ % ๓โครงการระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อการผังเมือง / พัฒนาระบบ จัดเก็บข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อการ บริการทางอินเทอร์เน็ต ๕ รายการ ข.๑ข.๑ข.๒ข.๒ข.๓ข.๓ข.๔ข.๔ ๒๐ % ๕๐ % ๔ผลผลิตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้างด้าน การผังเมือง / ๔. ๑ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ทดแทนและเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนและ เสริมสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒ รายการ ข.๑ข.๑ข.๒ข.๒ข.๓ข.๓ข.๔ข.๔ ๒๐ % ๕๐ % ๔. ๒ สำรวจ จัดทำฐานข้อมูลและข้อ กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินท้าย กฎกระทรวงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ๓๘ ผัง ข.๑ข.๑ข.๒ข.๒ข.๓ข.๓ข.๔ข.๔ ๘%๘% ๑๒ %

6 ที่งบประมาณ เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ๑งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่ รวมงบบุคลากรและ งบอุดหนุน ) 41,902,400 0.02 % 0.47%1.40%2.64%1.87%6.59%1.55%0.91%5.58%72.24%5.19%1.55% ๑. ๑ งบดำเนินงาน 6,498,100 0.10 %3.10%12.10%29.10%38.10%53.10%63.10%69.00%79.00%84.00%90.00% 100.00 % ๑. ๒ งบลงทุน 29,944,30 0 100% -- ๑. ๓ งบรายจ่ายอื่น 5,460,00 0 3.66%36.41%67.33%100% --

7


ดาวน์โหลด ppt อัตราบรรจุ ข้าราชการ ๒๓๑๘ พนักงาน ราชการ ๔๔ ลูกจ้าง ๘๘ รวม ๓๐ อัตราว่าง ข้าราชการ ตำแหน่ง มาช่วย ราชการ ข้าราชการ ๒ คน ( นางอุทิศ กมโล, นายสหรัตน์ เหราบัตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google