งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวอรุณรุ่ง สุวรรณ โชติ โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวอรุณรุ่ง สุวรรณ โชติ โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวอรุณรุ่ง สุวรรณ โชติ โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ

2  การศึกษารายวิชาการบัญชีชั้นกลาง ซึ่งวิชานี้ จะประกอบไปด้วยทฤษฏี กฎหมายบัญชี การ คำนวณ ผู้สอนมักประสบปัญหาในการจัดการ เรียนการสอน เนื่องจากนักศึกษาไม่เข้า ห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ มาสาย เนื้อหามาก และยาก การสอนจะต้องใช้เวลามากไม่ เพียงพอต่อการเรียนในแต่ละคาบเรียน จึงทำ ให้นักศึกษาไม่เข้าใจบทเรียน บางคนรู้สึกเบื่อ หน่าย และบางคนไม่สนใจ หรือกระตือรือร้นที่ จะเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 ไม่ดี ต่ำกว่า เกณฑ์ ดังนั้นการจัดเตรียมสื่อการสอน การ เลือกวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงเป็นสิ่ง สำคัญต่อคุณภาพของการจัดการเรียนรู้ วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 เป็นอย่างมาก

3  1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของ นักศึกษาที่มีต่อการเรียนวิชาการ บัญชีชั้นกลาง 1 ก่อนและหลังเรียน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบเกม  2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของ นักศึกษาต่อการเรียนวิชาการ บัญชีชั้นกลาง 1 โดยใช้เกม

4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รูปแบบการสอน N X SD t -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ก่อนเรียน 40 23.13 3.19 3.88 หลังเรียน 40 31.93 2.27 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- P >0.05

5 จากตาราง พบว่าผลสัมฤทธิ์ของเรียนที่มีต่อ การเรียนวิชาการบัญชี ชั้นกลาง 1 โดยใช้เกม ก่อนเรียน กับ หลังเรียน แตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญที่ระดับ 0.05 โดย ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนหลังเรียน แบบการสอนแบบเกม สูงกว่า ก่อน เรียน

6 ประเด็นความพึงพอใจรูปแบบการสอนแบบ เกม XSD การแปล ผล 1. การสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน 3.600.51 มากที่สุด 2. การส่งเสริมความคิด สร้างสรรค์ 3.630.67 มากที่สุด 3. การส่งเสริมจริยธรรม 3.530.76 มาก 4. การเรียนรู้แบบองค์รวม 3.330.63 มากที่สุด 5. การเรียนรู้อย่างมีความสุข 3.670.63 มากที่สุด 6. การเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่น 3.530.63 มากที่สุด 7. การเรียนรู้จากการคิดและ ปฏิบัติจริง 3.430.55 มาก 8. การเรียนรู้ถึงกระบวนการ เรียนรู้ของตนเอง 3.530.50 มากที่สุด

7 1. ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาภายหลังการเรียน วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 โดยใช้เกม สูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมี นัยสำคัญที่ระดับ 0.05 2. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียน วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 โดยใช้เกมโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.53

8 ชื่อเกมเกมจิกซอว์ เนื้อหาความหมายของสินทรัพย์ และประเภทของสินทรัพย์ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายถึงความหมายของสินทรัพย์ ได้ 2. อธิบายถึงประเภทของสินทรัพย์ได้

9 สินทรัพย์ (Assets) หมายถึงทรัพยากรที่อยู่ใน ความควบคุมของกิจการ ซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งกิจการ คาดว่าจะได้รับประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากทรัพยากรนั้น สินทรัพย์แบ่งเป็น 2 ประเภท 1. สินทรัพย์หมุนเวียน (Current assets) 2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Non current assets)

10 ข้อความที่ปรากฏในแผนจิกซอว์ คือ ------------------------------------------------

11 ขอบคุ ณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt นางสาวอรุณรุ่ง สุวรรณ โชติ โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google