งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ศิลปะการถักไหมจีน ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครูวิไลวรรณ ใจรักประภาสุข โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ศิลปะการถักไหมจีน ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครูวิไลวรรณ ใจรักประภาสุข โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ศิลปะการถักไหมจีน ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครูวิไลวรรณ ใจรักประภาสุข โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

2 - บอกชื่อคำศัพท์ และความสำคัญอย่างสั้นๆ เกี่ยวกับศิลปะการถักไหมจีน - บอกวิธีการและขั้นตอนการทำการถักไหมจีน - เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของ จีนที่เหมาะสมกับวัย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

3 คำถามสร้างพลังคิด - ศิลปะการถักไหมจีนมี ความสำคัญหรือไม่

4

5 คำถามสร้างพลังคิด

6

7

8

9 การพัฒนาแนวคิดสำหรับการทำโครงงาน เป้าหมาย ( Goal ) : เพื่อให้นักเรียนทราบถึง ศิลปวัฒนธรรมจีน ( การถักไหมจีน ) บทบาท ( Role ) : กลุ่มผู้ชม ( Audience ): ภาระงาน ( Product) :


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ศิลปะการถักไหมจีน ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครูวิไลวรรณ ใจรักประภาสุข โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google