งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีชั้นสูง 2 เรื่อง การจัดทำกระดาษทำการเพื่อทำงบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้นวิธีราคาทุน โดยใช้เอกสารประกอบการสอนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี นางอมรรัตน์ อินทเวคิน โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

2 ปัญหาการวิจัย วิชาการบัญชีชั้นสูง 2 เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการรวมธุรกิจ การบันทึกบัญชีและการจัดทำงบการเงินรวม โดยใช้กระดาษทำการ ซึ่งถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของนักบัญชี ซึ่งผู้เรียนต้องใช้ความรู้ความเข้าใจและทักษะในวิชาชีพพื้นฐานทางด้านบัญชี ครูผู้สอนต้องพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ ทักษะ และจัดหาสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการสอนด้วยตนเองเนื่องจากไม่มีหนังสือเรียน หรือเอกสารประกอบการเรียนที่มีเนื้อหาตรงกับคำอธิบายรายวิชาของหลักสูตร นำไปใช้ปฏิบัติจริงไม่ได้

3 ปัญหาการวิจัย สื่อการเรียนการสอนที่เป็นเอกสารประกอบการเรียนที่ครูผู้สอนได้ศึกษา ค้นคว้า เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ในการเรียน การสอนจะช่วยให้ผู้เรียนได้ใช้ฝึกเพิ่มเติมเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทเรียนและมีทักษะในการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น ครูผู้สอนจึงได้จัดทำ เอกสารประกอบการสอน วิชาการบัญชีชั้นสูง 2 เรื่อง การจัดทำกระดาษทำการเพื่อทำงบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้นวิธีราคาทุน (Cost Method) เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ตรงตามสมรรถนะการเรียนการสอน จึงเกิดงานวิจัยที่จะพัฒนา สื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพสามารถทำ ให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ได้

4 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีชั้นสูง เรื่อง การจัดทำกระดาษทำการเพื่อทำงบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้นวิธีราคาทุน (Cost Method) โดยใช้เอกสารประกอบการสอน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี

5 ประชากร นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย จำนวนนักเรียน 20 คน โดยสุ่มแบบเจาะจง

6 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
1. เอกสารประกอบการสอนเรื่องการจัดทำกระดาษทำการงบ การเงินรวมหลังวันซื้อหุ้น 2. กระดาษทำการ 3. แบบทดสอบ เรื่องการจัดทำกระดาษทำการเพื่อทำงบการเงินรวม จำนวน 1 ข้อ คะแนนรวม 10 คะแนน

7 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตารางเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างคะแนนก่อนการใช้เอกสารการสอน หลังการใช้เอกสารการสอน คะแนน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t Sig ก่อนใช้เอกสารการสอน 3.70 1.34 0.00 หลังใช้เอกสารการสอน 7.90 1.55

8 สรุปผลการวิจัย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี มีคะแนนก่อนเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน คะแนนเฉลี่ย 3.70 คะแนน คะแนนหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน คะแนนเฉลี่ย คะแนน แต่เมื่อปรียบเทียบคะแนนพบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google