งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

( นางเอื้อมพร วงศ์สวัสดิ์กุล ) ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "( นางเอื้อมพร วงศ์สวัสดิ์กุล ) ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ( นางเอื้อมพร วงศ์สวัสดิ์กุล ) ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ ๒๑๑๙ พนักงาน ราชการ ๔๔ ลูกจ้าง ๗๗ รวม ๓๒๓๐ อัตราว่าง ข้าราชการ ๒ ตำแหน่ง มาช่วย ราชการ ข้าราชการ ๒ คน ( นางอุทิศ กมโล, นายสหรัตน์ เหราบัตย์ จาก สวผ.) ถูกยืมตัว พนักงานราชการ ๑ คน ( น. ส. สุริยา อุบล ช่วยที่ สบม.) ลาเรียน - ผอ. ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ ( ๑ ) ข้าราชการ ๕ ๖ พนักงาน ราชการ ๑ ๑ ลูกจ้างประจำ ๔๔ ข้าราชการ ๕๔ พนักงานราชการ ๒ ๑ ลูกจ้างประจำ ๑๑ ฝ่ายวิชาการและ ปฏิบัติการ ข้าราชการ ๖๖ พนักงาน ราชการ ๑๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ ๒๑ พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้างประจำ ๑๑ ฝ่ายระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ข้าราชการ ๒ ๓ พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้างประจำ ๑๑ ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์ ฝ่ายระบบเครือข่ายและ จัดการฐานข้อมูล

3 ที่กิจกรรมเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ๑ งานบริหารทั่วไป..... ๑๑..... รายการ๘๓๔๖๕๗๒๑, ๒๔๑๑, ๘๓๓ ๒, ๕๑๒ ๓, ๑๘๔๔, ๐๐๘๔, ๕๒๔๕, ๓๒๗๕, ๙๘๐๖, ๘๕๕๗, ๖๐๓๘, ๔๓๖ ๘๔๖๑, ๖๕๗๒, ๓๕๗๓, ๑๕๘๓, ๗๒๓๔, ๓๗๒๔, ๙๒๒๕, ๕๐๙ ๑. ๑ งานสารบรรณ ๘, ๐๐๑๘๑๒๑๕๘๐ ๒, ๒๓๗๓, ๐๐๔๓, ๕๓๖๔, ๑๕๔๔, ๖๗๖๕, ๒๓๘ ( ๑ ) รับหนังสือ............ เรื่อง / เล่ม ๓, ๙๐๙๔๐๐๗๖๔๑, ๑๐๙๑, ๔๓๖๑, ๗๐๘๒, ๐๑๔๒, ๒๗๖๒, ๖๑๐ ( ๒ ) ส่งหนังสือ.............. เรื่อง ๑, ๐๒๓๑๐๓๒๐๔๒๘๒๓๙๒๔๕๗๕๓๕๖๐๐๖๕๗ ( ๓ ) พิมพ์หนังสือ.......... เรื่อง๑, ๐๒๓๑๐๓๒๐๔๒๘๒๓๙๒๔๕๗๕๓๕๖๐๐๖๕๗ ( ๔ ) จัดเก็บ................... เรื่อง๑, ๐๒๓๑๐๓๒๐๔๒๘๒๓๙๒๔๕๗๕๓๕๖๐๐๖๕๗ ( ๕ ) ส่ง E-mail............. เรื่อง -------- ( ๖ ) ร่างหนังสือ........... เรื่อง ๑, ๐๒๓๑๐๓๒๐๔๒๘๒๓๙๒๔๕๗๕๓๕๖๐๐๖๕๗ ( ๗ ) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -------- ๑. ๒ การเงิน & บัญชี ๒๕๑๑๘๔๕๗๑๘๙๑๐๗๑๒๔๑๓๘๑๔๙ ( ๑ ) ทำสัญญาเงินยืม / ส่งคืน..... เรื่อง - ๑๑๑๑๑๑๑ ( ๒ ) เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ............ เรื่อง ๒๐๓๑๔๓๖๕๘๗๒๘๖๙๙๑๐๙๑๑๖ ( ๓ ) รายงาน Online................. ครั้ง๔๘๔๘๑๒๑๖๒๐๒๔๒๘๓๒ ๑. ๓ พัสดุ๑๘๔๑๖๓๒๔๙๖๕๘๐๙๔๑๐๘๑๒๒ ( ๑ ) จัดซื้อ............................... ครั้ง๒๔๗๙๑๐ ( ๒ ) จัดจ้าง............................... ครั้ง๑๘๔๑๔๒๘๔๒๕๖๗๐๘๔๙๘๑๑๒ ( ๓ ) จัดทำทะเบียนพัสดุ........... ครั้ง ------------ ( ๔ )................ ------------

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรมเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ๑ ผลผลิตผังเมืองที่จัดทำ / วางและจัดทำ ผังเมือง ๑. ๑ จัดหาและพัฒนา ระบบโครงสร้าง พื้นฐานระบบ สารสนเทศเพื่อ พัฒนาข้อมูล ๔, ๔๐๐ รายการ ๓๖๘๓๔๘๓๖๓๓๙๗๓๕๘๓๘๒๓๓๐๓๖๗๓๖๙๓๗๗๓๗๒๓๖๙ ๔๐๗๔๑๘๓๕๐๕๒๔๔๖๐๔๗๔ ๒, ๔๐ ๕ ๑ ) ให้บริการ โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี สารสนเทศ ๒, ๐๖๔ รายการ ๑๗๕๑๘๐๑๗๙๑๗๐๑๖๘๑๗๙๑๕๔๑๗๐๑๗๑๑๗๗๑๗๓๑๖๘ ๒๓๑๑๘๘๑๘๖๒๑๕๑๖๗๒๐๑๑๗๔ ๒ ) พัฒนาระบบ ข้อมูล ๒, ๓๓๖ รายการ ๑๙๓๑๖๘๑๘๔๒๒๗๑๙๐๒๐๓๑๗๖๑๙๗๑๙๘๒๐๐๑๙๙๒๐๑ ๑๗๖๒๓๐๑๖๔๓๐๙๒๙๓๒๗๓๒, ๒๓๑ ๑. ๒ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนและเพิ่มเติมเพื่อการวางและ จัดทำผังเมือง ๑ ) จัดหาเครื่อง สำรองไฟฟ้า ขนาด ๓๐ KVA ๑ สัญญา ข.๑ข.๑ข.๒ข.๒ข.๓ข.๓ ข.๔ข.๔ข.๕ข.๕ ข.๖ข.๖ข.๗ข.๗ ข.๑ข.๑ข.๒ข.๒ ข.๓ข.๓ ข.๔ข.๔ข.๕ข.๕ ข.๖ข.๖ ข.๗ข.๗ ๒ ) จัดหาโปรแกรม ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ๑ สัญญาข.๑ข.๑ข.๒ข.๒ข.๓ข.๓ ข.๔ข.๔ข.๕ข.๕ ข.๖ข.๖ข.๗ข.๗ ข.๑ข.๑ข.๒ข.๒ ข.๓ข.๓ ข.๔ข.๔ข.๕ข.๕ ข.๖ข.๖ ข.๗ข.๗ ๓ ) จัดหาครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ๑๕ รายการ ๑ สัญญาข.๑ข.๑ข.๒ข.๒ข.๓ข.๓ ข.๔ข.๔ข.๕ข.๕ ข.๖ข.๖ข.๗ข.๗ ข.๑ข.๑ข.๒ข.๒ข.๓ข.๓ ข.๔ข.๔ ข.๕ข.๕ ข.๖ข.๖ ข.๗ข.๗

5 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรมเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ๒ผลผลิตงานด้านช่างที่ให้บริการ ๒. ๑ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนและเพิ่มเติมเพื่อการบริการด้าน ช่าง ๑ ) จัดหาครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ๘ รายการ ๑ สัญญาข.๑ข.๑ข.๒ข.๒ข.๓ข.๓ ข.๔ข.๔ข.๕ข.๕ ข.๖ข.๖ข.๗ข.๗ ข.๑ข.๑ข.๒ข.๒ข.๓ข.๓ ข.๔ข.๔ข.๕ข.๕ข.๖ข.๖ ๒. ๒ จ้างที่ปรึกษา ดำเนินการศึกษาและ พัฒนาปรับปรุงระบบการ เรียนการสอน (LMS) และบทเรียน อิเล็กทรอนิกส์ (e- Learning SCORM Version ๑. ๒ Courseware) ๑ สัญญา ข.๑ข.๑ข.๒ข.๒ข.๓ข.๓ข.๔ข.๔ข.๕ข.๕ข.๖ข.๖ข.๗ข.๗ ข.๑ข.๑ ข.๒ข.๒ ข.๓ข.๓ข.๔ข.๔ ข.๕ข.๕ ข.๖ข.๖ ๓โครงการระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อการผังเมือง / พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริการทาง อินเทอร์เน็ต ๑ ) จัดหาครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ๕ รายการ ๑ สัญญาข.๑ข.๑ข.๒ข.๒ข.๓ข.๓ ข.๔ข.๔ข.๕ข.๕ ข.๖ข.๖ข.๗ข.๗ ข.๑ข.๑ข.๒ข.๒ ข.๓ข.๓ข.๔ข.๔ ข.๕ข.๕ ข.๖ข.๖ ข.๗ข.๗

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรมเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ๔ผลผลิตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้าง ด้านการผังเมือง ๔. ๑ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนและเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ) จัดหาครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ๑ สัญญาข.๑ข.๑ข.๒ข.๒ข.๓ข.๓ ข.๔ข.๔ข.๕ข.๕ ข.๖ข.๖ข.๗ข.๗ ข.๑ข.๑ข.๒ข.๒ข.๓ข.๓ ข.๔ข.๔ ข.๕ข.๕ ข.๖ข.๖ ๔. ๒ สำรวจ จัดทำ ฐานข้อมูลและข้อ กำหนดการใช้ ประโยชน์ที่ดินท้าย กฎกระทรวงผ่านระบบ อินเทอร์เน็ต ๑ สัญญา ข.๑ข.๑ ข.๒ข.๒ ข.๓ข.๓ ข.๔ข.๔ข.๕ข.๕ข.๖ข.๖ข.๗ข.๗ ข.๑ข.๑ข.๒ข.๒ ข.๓ข.๓ ข.๔ข.๔ ข.๕ข.๕ ข.๖ข.๖

7 ที่งบประมาณเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ๑งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบ บุคลากรและงบอุดหนุน ) 41,902,4000.02 % 0.47%1.40%2.64%1.87%6.59%1.55%0.91%5.58%72.24%5.19%1.55% ๑. ๑ งบดำเนินงาน 6,498,100 0.10 %3.10%12.10%29.10%38.10%53.10%63.10%69.00%79.00%84.00%90.00% 100.00 % 1.05 % 5.78%14.18%27.90%36.38%46.98%57.57%63.16% ๑. ๒ งบลงทุน 29,944,30 0 100% -------- ๑. ๓ งบรายจ่ายอื่น 5,460,0003.66%36.41%67.33%100% --------


ดาวน์โหลด ppt ( นางเอื้อมพร วงศ์สวัสดิ์กุล ) ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google