งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ในรายวิชา การบัญชีตั๋วเงินของ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ในรายวิชา การบัญชีตั๋วเงินของ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ในรายวิชา การบัญชีตั๋วเงินของ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการเชียงใหม่

2 นางสาวพรพนา ปัญญาสุข วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย การเชียงใหม่

3 ปัญหาการ วิจัย ผู้เรียนไม่สามารถวิเคราะห์โจทย์และ แก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง และมักจะคัดลอก แบบฝึกหัดของเพื่อนแล้วนำมาส่ง ทำให้ ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ทั้งใน การทดสอบย่อยและการสอบปลายภาค จึง ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนให้ เหมาะสม แทนที่จะเป็นการเรียนการสอนที่ ครูเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเรียน และใช้ ตำราเป็นหลักเท่านั้น ก็เปลี่ยนมาเป็นการ เรียนการสอนที่ผู้เรียนจะต้องมีบทบาท สำคัญในการเรียน

4 วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาการบัญชีตั๋วเงิน ของ นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี ระดับ ปวช.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย การเชียงใหม่ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี ระดับ ปวช.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย การเชียงใหม่ ที่มีต่อการจัดการเรียน การสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มใน รายวิชาการบัญชีตั๋วเงิน

5 การจัดการเรียนการ สอนโดยใช้ กระบวนการกลุ่ม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษา ความพึงพอใจของนักศึกษา กรอบแนวคิดการ วิจัย

6 ประชากรกลุ่ม ตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ คือนักศึกษาระดับ ปวช.2 แผนกการบัญชี จำนวน 22 คน

7 สรุป ผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษา พบว่า นักศึกษามีผลการทดสอบก่อน เรียนและหลังเรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม แตกต่างกันอย่างมีนัยสถิติที่ระดับ 0.1 โดย ภายหลังเรียนนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนสูงขึ้น ความพึงพอใจของนักศึกษา พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด ในด้านที่ผู้เรียนได้รับความรู้ในเนื้อหาที่เรียนจาก การจัดกิจกรรมและผู้เรียนได้รับประโยชน์ในการ จัดกิจกรรม

8 ประมวลภาพกิจกรรม

9 ประมวลผลกิจกรรม

10 ขอบคุ ณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ในรายวิชา การบัญชีตั๋วเงินของ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google