งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้เทคโนโลยีในการศึกษา นับว่ามีบทบาทสำคัญในการ ปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วย วิวัฒนาการและการพัฒนาทางการศึกษาที่ไม่หยุดยั้งนี้เอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้เทคโนโลยีในการศึกษา นับว่ามีบทบาทสำคัญในการ ปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วย วิวัฒนาการและการพัฒนาทางการศึกษาที่ไม่หยุดยั้งนี้เอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การใช้เทคโนโลยีในการศึกษา นับว่ามีบทบาทสำคัญในการ ปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วย วิวัฒนาการและการพัฒนาทางการศึกษาที่ไม่หยุดยั้งนี้เอง จึงจำเป็นที่จะต้องมีการแสวงหารูปแบบและความเหมาะสม ในการนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในกิจกรรมการ เรียนการสอนและการจัดการศึกษา ซึ่งปัจจุบันนี้ได้มีผู้นำเอา คอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนกัน เป็นอย่างมาก ผู้วิจัยมีความสนใจและต้องการที่จะศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับ สภาพปัญหาการผลิตและพัฒนาสื่อการสอนจากเทคโนโลยี ไอแพด คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือก็ คือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบและพัฒนาโดยบริษัทแอปเปิล ของ การพัฒนาสื่อภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ [SBAC] เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาและใช้เป็นแนวทางในการ แก้ไข ปรับปรุง การผลิตและพัฒนาสื่อการสอนจาก เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ช่วยสอน นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูล ใช้สำหรับการวางแผน การผลิตและพัฒนาสื่อการสอนจาก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

3 เพื่อศึกษา สภาพปัญหา การผลิตและ พัฒนาสื่อการ สอนจาก เทคโนโลยี ไอแพด คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนของ วิทยาลัย เทคโนโลยี สยาม บริหารธุรกิจ [SBAC] ข้อมูลทั่วไป ------------------------------ --------------------  เพศ  ระดับการศึกษาและ สาขาที่สำเร็จ การศึกษา  ตำแหน่ง  ประสบการณ์ในการ ทำงาน  ความรู้เกี่ยวกับการ ผลิตและพัฒนาสื่อ การสอนจาก เทคโนโลยีไอแพดค อมพิวเตอร์ช่วยสอน ข้อมูลทั่วไป ------------------------------ --------------------  เพศ  ระดับการศึกษาและ สาขาที่สำเร็จ การศึกษา  ตำแหน่ง  ประสบการณ์ในการ ทำงาน  ความรู้เกี่ยวกับการ ผลิตและพัฒนาสื่อ การสอนจาก เทคโนโลยีไอแพดค อมพิวเตอร์ช่วยสอน สภาพปัญหาการผลิตและพัฒนาสื่อ การสอนจากเทคโนโลยีไอแพดค อมพิวเตอร์ช่วยสอน --------------------------------------- -------  กลุ่มหัวหน้า และรองหัวหน้าแผนก  ด้านนโยบาย  ด้านบุคลากร  ด้านงบประมาณ  ด้านวัสดุอุปกรณ์และการผลิต  ด้านการประเมินผล  กลุ่มครูผู้สอนด้วยเทคโนโลยีไอ แพด  ปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการ เตรียมการผลิต  ปัญหาเกี่ยวกับการเขียนผังงาน  ปัญหาเกี่ยวกับการสร้างสตอรี่ บอร์ด  ปัญหาเกี่ยวกับการสร้าง โปรแกรม  ปัญหาเกี่ยวกับการผลิตเอกสาร ประกอบ  ปัญหาเกี่ยวกับการประเมินและ แก้ไขบทเรียน สภาพปัญหาการผลิตและพัฒนาสื่อ การสอนจากเทคโนโลยีไอแพดค อมพิวเตอร์ช่วยสอน --------------------------------------- -------  กลุ่มหัวหน้า และรองหัวหน้าแผนก  ด้านนโยบาย  ด้านบุคลากร  ด้านงบประมาณ  ด้านวัสดุอุปกรณ์และการผลิต  ด้านการประเมินผล  กลุ่มครูผู้สอนด้วยเทคโนโลยีไอ แพด  ปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการ เตรียมการผลิต  ปัญหาเกี่ยวกับการเขียนผังงาน  ปัญหาเกี่ยวกับการสร้างสตอรี่ บอร์ด  ปัญหาเกี่ยวกับการสร้าง โปรแกรม  ปัญหาเกี่ยวกับการผลิตเอกสาร ประกอบ  ปัญหาเกี่ยวกับการประเมินและ แก้ไขบทเรียน ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม

4

5

6

7 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เพื่อศึกษาภาพปัญหาการผลิต และพัฒนาสื่อการสอนจากเทคโนโลยี ไอแพด คอมพิวเตอร์ช่วย สอน ของหัวหน้าแผนก และรองหัวหน้าแผนก จำนวน 16 คนและ ครูผู้พัฒนาสื่อการสอนจากเทคโนโลยีไอแพด จำนวน 45 คน ซึ่ง เป็นประชาการทั้งหมด โดยมีระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยนี้เป็นแบบสอบถาม ( Questionnaire ) และสถิติที่ใช้ ผู้วิจัยคำนวณเพื่อหาค่าเฉลี่ย Mean ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตา ฐาน Standard Deviation ( ) พบว่า หัวหน้าแผนก และรองหัวหน้าแผนก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ การผลิตและพัฒนาสื่อการสอนจากเทคโนโลยีไอแพด โดยรวม อยู่ในระดับ น้อย ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 2.50 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มี ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.71-1.95 ซึ่งสามารถเรียงลำดับจากมากไป หาน้อย โดยมากที่สุด คือ ด้านงบประมาณ รองลงมาคือ ด้าน นโยบาย และน้อยที่สุด คือ ด้านบุคลากร ครูผู้พัฒนาสื่อการสอนจากเทคโนโลยีไอแพด มีความคิดเห็น เกี่ยวกับปัญหาการผลิตและพัฒนาสื่อการสอนจากเทคโนโลยีไอ แพดจำแนกตามขั้นการในการพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน กลาง มีค่าเฉลี่ย 3.50 เมื่อพิจารณาปัญหาตามขั้นตอนในการ พัฒนา พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.76-3.12 ซึ่งสามารถ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย โดยมากที่สุด คือ ปัญหาเกี่ยวกับ การสร้างสตอรี่บอร์ด (Storyboard) รองลงมา คือ ปัญหาเกี่ยวกับ การสร้างโปรแกรม ( และน้อยที่สุด คือ ปัญหาเกี่ยวกับการเขียนผัง งาน (Flowchart)


ดาวน์โหลด ppt การใช้เทคโนโลยีในการศึกษา นับว่ามีบทบาทสำคัญในการ ปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วย วิวัฒนาการและการพัฒนาทางการศึกษาที่ไม่หยุดยั้งนี้เอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google