งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของครู ผู้วิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของครู ผู้วิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อเรื่อง สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของครู ผู้วิจัย
นางสาววรันธร ปรุงเรณู

3 ปัญหาการวิจัย โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาครูในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา นำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน และการบริหารงาน ศึกษาแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับก่อนหน้านี้โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจ ยังไม่เคยมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาอย่างจริงจัง ด้วยเหตุผลเบื้องต้นนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาความรู้ ทักษะในการคิด ของครูของโรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ว่าเป็นอย่างไร เพื่อจะได้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับพัฒนาสถานศึกษา และสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนอย่างเดียวกัน ในการพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของการปฏิรูปการศึกษา และเป็นไป ตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของครู ใน 5 ด้าน คือ ด้านการใช้อินเตอร์เน็ต ด้านการใช้โปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป ด้านการใช้มัลติมีเดีย ด้านการใช้บทเรียนช่วยสอน และด้านการใช้ฐานข้อมูล 2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของครู จำแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา แผนก การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา ไปใช้ในการพัฒนาของครูโรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพต่อไป

5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านต่าง ๆ คือ ด้านการใช้อินเทอร์เน็ต ด้านการใช้โปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป ด้านการใช้มัลติมีเดีย ด้านการใช้บทเรียนช่วยสอน ด้านการใช้ฐานข้อมูล ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ วุฒิการศึกษา แผนก การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

6 สรุปผลการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูล จำนวน ร้อยละ เพศ หญิง 73.00 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 81.00 แผนกคอมพิวเตอร์ 28.60 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เคยผ่านการอบรม 60.30

7 สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของครู สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา ระดับการใช้ 1. ด้านการใช้อินเตอร์เน็ต 3.38 ปานกลาง 2. ด้านการใช้โปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป 3.61 มาก 3. ด้านการใช้มัลติมีเดีย 3.45 4. ด้านการใช้บทเรียนช่วยสอน 3.33 5. ด้านการใช้ฐานข้อมูล

8 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของครู
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของครู ข้อเสนอแนะ ความถี่ 1. ด้านการใช้อินเตอร์เน็ต - ผู้ดูแลระบบควรมีการตรวจสอบให้ครูสามารถใช้งานได้อยู่เสมอ 32 2. ด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป - ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูอย่างต่อเนื่อง 23 3. ด้านการใช้มัลติมีเดีย - ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูอย่างต่อเนื่อง และหลากหลาย 15 4. ด้านการใช้บทเรียนช่วยสอน - ห้องเรียนควรมีเครื่องที่อำนวยความสะดวกให้สามารถใช้บทเรียนช่วยสอนได้ 6 5. ด้านการใช้ฐานข้อมูล 29

9 ข้อเสนอแนะ 1. ควรมีการทำวิจัยปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหา สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของครู สำหรับประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 2. ควรมีการทำวิจัยเพื่อพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของครู เพื่อประโยชน์ของสถานศึกษา ให้ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน

10 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของครู ผู้วิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google