งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย นายมณัฐ เฮ่ประโคน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย นายมณัฐ เฮ่ประโคน "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวิจัยเรื่อง ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาบนเว็บ (Clip VDO.)
ผู้วิจัย นายมณัฐ เฮ่ประโคน สังกัด โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี (LCCT)

2 ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยิ่ง ผู้สอนจึงนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้สะดวก รวดเร็ว หลากหลาย มีประสิทธิภาพ การออกแบบและพัฒนาการเรียนด้วยกรณีศึกษาบนเว็บ(Clip VDO.)จะใช้เทคนิคการตั้งคำถามนำ เพื่อให้เกิดการสะท้อนคิดตลอดจนเกิดกระบวนการคิดแบบวิจารณญาณตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ประโยชน์จากการศึกษาจะช่วยให้ผู้สอนสามารถออกแบบการเรียนการสอนด้วยกรณีศึกษาโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน และพัฒนาการเรียนรู้ในเชิงลึกของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 และ 2 โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ต่อการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาบนเว็บ(Clip VDO.) ในรายวิชาจิตวิทยามนุษย์เชิงธุรกิจ รหัสวิชา – ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 แยกเป็น สป.1 สาขาบัญชี ปวส. 2 สาขาบัญชี และ สป.2 สาขาบัญชี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จำนวน คน

4 หัวข้อการประเมินเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา บนเว็บ
มากที่สุด ปานกลาง S.D. ค่าเฉลี่ย เกณฑ์ 1.อาจารย์มีการเตรียมตัวสอนมาเป็นอย่างดี 44(38.6) 68(59.6) 0.52 4.36 มาก 2.มีกิจกรรมหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 54(47.4) 52(45.6) 0.63 4.40 3.มีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจและกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 66(57.9) 41(36.0) 0.61 4.51 4.ใช้สื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัย 57(50.0) 53(46.5) 0.57 4.46 5.อธิบายตรงประเด็น มีการยกตัวอย่างประกอบ 67(58.8) 4.30 6.กรณีศึกษาบนเว็บน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 33(26.9) 0.65 4.15 7.ผู้เรียนมีส่วนร่วมและเกิดทักษะในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 49(43.0) 56(49.1) 4.34

5 หัวข้อการประเมินเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา บนเว็บ
มากที่สุด ปานกลาง S.D. ค่าเฉลี่ย เกณฑ์ 8.ผู้เรียนสนุกและมีความสุขกับการเรียนรู้จากกรณีศึกษาบนเว็บ 54(47.4) 46(40.4) 0.70 4.35 มาก 9.ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้และมีโอกาสแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 50(43.9) 0.67 4.37 10.ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในตัวเอง 27(23.7) 77(67.5) 0.58 4.14 11.ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออก 30(26.3) 70(61.4) 0.66 4.07 12.ผู้เรียนรู้จักวิธีการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 58(50.9) 0.61 13.เนื้อหาวิชาสามารถบูรณาการไปสู่วิชาความรู้อื่นๆทำให้ศึกษาได้อย่างกว้างขวาง 53(46.5) 0.62

6 หัวข้อการประเมินเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา บนเว็บ
มากที่สุด ปานกลาง S.D. ค่าเฉลี่ย เกณฑ์ 14.ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 53(46.5) 55(48.2) 0.61 4.40 มาก 15.สรุปในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับ 54(47.4) 0.62

7 สรุปผลการวิจัย จากตารางจะเห็นได้ว่านักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดต่อเทคนิคการสอนที่น่าสนใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การใช้สื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัย มีกิจกรรมหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันส่งผลให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีโอกาสแสดงความคิดเห็น สามารถบูรณาการเนื้อหาไปสู่วิชาอื่น ได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิค ของ Leo, และ ปราวีณา สุวรรณณัฐโชติ ที่มีกรณีศึกษา 5 ขั้นตอน จ0

8 แนวคิดของ Leo จัดกิจกรรมกลุ่มและวินิจฉัยปัญหา และนำกิจกรรมการเรียนรู้อภิปรายงานร่วมกัน ผู้เรียนสนุกและมีความสุขกับการเรียนรู้จากกรณีศึกษาบนเว็บ และมีส่วนร่วมเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์กรณีศึกษาร่วมกัน แนวคิดของ ปราวีณา สุวรรณณัฐโชติ 5 ขั้น 1.ทำความเข้าใจ วิเคราะห์ปัญหา เสนอปัญหา ตัดสินใจ และ 5.สะท้อนคิดจากผลของทางเลือก

9


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย นายมณัฐ เฮ่ประโคน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google