งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ Kitti Business Administration Technological College ชื่อเรื่อง “พฤติกรรมการใช้โปรแกรม Microsoft Office ของ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ Kitti Business Administration Technological College ชื่อเรื่อง “พฤติกรรมการใช้โปรแกรม Microsoft Office ของ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ Kitti Business Administration Technological College
ชื่อเรื่อง “พฤติกรรมการใช้โปรแกรม Microsoft Office ของ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 3/3 และ 3/4 วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติ บริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2554” ผู้วิจัย : นายนิตินันท์ นวลจันทร

2 ปัญหาการวิจัย บทบาทของคอมพิวเตอร์ต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน เทคโนโลยีและสังคม ความต้องการของตลาดแรงงานด้านวิชาชีพที่ จำเป็นต้องใช้ Microsoft Word การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นที่ต้องใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการปฏิบัติงาน

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้โปรแกรม Microsoft Office ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจปี การศึกษา 2554 เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้โปรแกรม Microsoft Office ของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจปีการศึกษา 2554

4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จำนวน (n=52) คิดเป็นร้อยละ (%) เพศ ชาย 39 75.0 หญิง 13 25.0 อายุ 16-18 ปี 36 69.2 19-21 ปี 16 30.8 ประสบการณ์ในการใช้งาน ต่ำกว่า 1 ปี 2 3.8 1-2 ปี 5 9.6 3-4 ปี 17 32.7 มากกว่า 4 ปี 28 53.8

5 พฤติกรรมการใช้โปรแกรม Microsoft Word
1 ด้านการตกแต่งเอกสารด้วยรูปภาพและกราฟิก 2 ด้านการจัดทำรายงานและเอกสาร 3 ด้านการสร้างตารางเก็บข้อมูล 4 ด้านการสร้างจดหมายเวียนและซองจดหมาย

6 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Word
ควรมีรูปภาพในโปรแกรมให้เลือกใช้มากกว่านี้จะทำ ให้มีความสะดวกต่อการจัดรูปแบบเพิ่มมากซึ่ง สอดคล้องกับผลการวิจัยครั้งนี้ที่พบว่าระดับพฤติกรรม การใช้งานด้านการตกแต่งเอกสารด้วยรูปภาพและ กราฟิกอันดับแรกในระดับความพฤติกรรมการใช้งาน มาก นั่นเอง

7 การทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักเรียนที่มีเพศที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ โปรแกรม Microsoft Word ที่แตกต่างกัน พบว่า นักเรียนที่มีช่วงอายุ และประสบการณ์ในการใช้ งานที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้โปรแกรม Microsoft Word ที่ไม่แตกต่างกัน

8 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย
1. สามารถนำผลที่ไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนา ความสามารถของนักเรียน รวมทั้งการตัดสินใจใน ทางเลือกที่จะศึกษาต่อของนักเรียนได้ในอนาคต

9 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย (ต่อ)
2. ทำให้มีการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ของนักเรียนทำให้ต้องมีการเพิ่มทักษะให้ นักเรียนชำนาญการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word โดย การเข้ารับการอบรมในและนอกสถานที่อย่างเพียงพอ

10 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย (ต่อ)
3. ทำให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้เมื่อนักเรียน ออกไปทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งทางภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะหน่วยงานเอกชน งานเอกสารที่ต้องใช้โปรแกรม Microsoft Word งานสารสนเทศต่าง ๆ และใกล้เคียง


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ Kitti Business Administration Technological College ชื่อเรื่อง “พฤติกรรมการใช้โปรแกรม Microsoft Office ของ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google