งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครู แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2550 วิธีการวิจัยวัตถุประสงค์ ผลการศึกษา พบว่า โดยรวมนักเรียนมี ความพึงพอใจต่อคุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครู แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2550 วิธีการวิจัยวัตถุประสงค์ ผลการศึกษา พบว่า โดยรวมนักเรียนมี ความพึงพอใจต่อคุณภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครู แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2550 วิธีการวิจัยวัตถุประสงค์ ผลการศึกษา พบว่า โดยรวมนักเรียนมี ความพึงพอใจต่อคุณภาพ การสอนของครูด้านความรู้ ความเข้าใจของครูระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 3.87 มี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.86 เมื่อพิจารณาเป็นราย ข้อพบว่า ข้อที่ได้รับความ พึงพอใจสูงสุดคือ โครงสร้างหลักสูตรเนื้อหา การสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ที่ 4.01 ส่วนข้อที่มี ค่าเฉลี่ยน้อย คือในเรื่อง จิตวิทยาในการอยู่กับ ผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย 3.83 นั่นหมายความว่า ประเด็น ที่ควรพัฒนาคือจิตวิทยาใน การอยู่กับผู้เรียน ผู้วิจัย : นายสมพร มั่ง มูล ปีการศึกษา : 2550 เพื่อศึกษาความ พึงพอใจของ ผู้เรียนต่อคุณภาพการ สอนของ ครูแผนกคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ด้านความรู้ความเข้าใจ ของครู ใช้แบบสำรวจ กลุ่ม ตัวอย่างร้อยละ 60 คน ของกลุ่มประชากร ด้วย วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ ใช้สถิติค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.)

2 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครู แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2550 วิธีการวิจัยวัตถุประสงค์ ผลการศึกษา พบว่า โดยรวมนักเรียนมี ความพึงพอใจต่อคุณภาพ การสอนของครูด้าน ความสามารถของครูระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 3.86 มีส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.66 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ได้รับความพึง พอใจสูงสุดคือ ครูมีทักษะ การจัดการสอนตาม ความสามารถของนักเรียน มีค่าเฉลี่ย 3.88 มีส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.70 รองลงมาครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ ดีต่อนักเรียนและ ผู้เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ย เท่ากันที่ 3.85 มีส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.63 ผู้วิจัย : นายสมพร มั่ง มูล ปีการศึกษา : 2550 เพื่อศึกษาความ พึงพอใจของ ผู้เรียนต่อคุณภาพการ สอนของ ครูแผนกคอมพิวเตอร์ ธุรกิจด้าน ความสามารถของครู ใช้แบบสำรวจ กลุ่ม ตัวอย่างร้อยละ 60 คน ของกลุ่มประชากร ด้วย วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ ใช้สถิติค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.)

3 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครู แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2550 วิธีการวิจัยวัตถุประสงค์ ผลการศึกษา พบว่า โดยรวมนักเรียนมี ความพึงพอใจต่อคุณภาพ การสอนของครูด้านความ มุ่งมั่นของครูระดับมาก มี ค่าเฉลี่ย 3.85 มีส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.65 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ได้รับความพึง พอใจสูงสุดคือ ครูมีความ รับผิดชอบในหน้าที่และ เป็นแบบอย่างที่ดี มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ส่วน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย คือใน เรื่องการปฏิบัติงาน มี ค่าเฉลี่ย 3.79 นั่น หมายความว่า ประเด็นที่ ควรพัฒนาคือ การ ปฏิบัติงาน ผู้วิจัย : นายสมพร มั่ง มูล ปีการศึกษา : 2550 เพื่อศึกษาความ พึงพอใจของ ผู้เรียนต่อคุณภาพการ สอนของ ครูแผนกคอมพิวเตอร์ ธุรกิจด้าน ความมุ่งมั่นของครู ใช้แบบสำรวจ กลุ่ม ตัวอย่างร้อยละ 60 คน ของกลุ่มประชากร ด้วย วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ ใช้สถิติค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.)


ดาวน์โหลด ppt ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครู แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2550 วิธีการวิจัยวัตถุประสงค์ ผลการศึกษา พบว่า โดยรวมนักเรียนมี ความพึงพอใจต่อคุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google