งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑ สอนโดย...ครูธีระพล เข่งวา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑ สอนโดย...ครูธีระพล เข่งวา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑ สอนโดย...ครูธีระพล เข่งวา
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑ ชั้นมัธยมษึกษาปีที่ ๓ สอนโดย...ครูธีระพล เข่งวา โรงเรียนวังไกลกังวล ครูธีระพล เข่งวา

2 เรื่องชาวพุทธตัวอย่าง
2 เรื่องชาวพุทธตัวอย่าง ศาตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์

3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจประวัติชาวพุทธ และ สามารถนำคุณธรรมที่ได้จากการ ศึกษาไปใช้เป็นแบบอย่างในการ ดำเนินชีวิต

4 อะระหังสัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
4 อะระหังสัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็น พระอรหันต์, ดับเพลิงกิเลส เพลิงทุกข์สิ้นเชิง,ตรัสรู้ชอบ ได้โดยพระองค์เอง

5 พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ
5 พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ ข้าพเจ้าขออภิวาท พระผู้มี พระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน (กราบ)

6 สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม
6 สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้ มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว ธัมมัง นะมัสสามิ ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม (กราบ)

7 สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
7 สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มี พระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว สังฆัง นะมามิ ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)

8 ให้นักเรียนศึกษาประวัติฯและ คุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง
8 กิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนศึกษาประวัติฯและ คุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง สรุป พร้อมบันทึกลงสมุด ตอบคำถามที่ครูกำหนดให้ได้ ที่สำคัญใช้เวลา ๑๕ นาที

9 นักเรียนศึกษาประวัติศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์
9 นักเรียนศึกษาประวัติศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑ ชั้น ม.๓

10 20 พบกันใหม่ เรื่อง ศาสนพิธี ขอขอบคุณฝ่ายผลิตรายการทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑ สอนโดย...ครูธีระพล เข่งวา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google