งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑
1 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สอนโดย…ครูธีระพล เข่งวา โรงเรียนวังไกลกังวล ครูธีระพล เข่งวา

2 24 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ศาสนพิธี ครูธีระพล เข่งวา

3 1.มารยาทชาวพุทธมีที่มาจากข้อใด ก. การปฏิบัติตนของพระสงฆ์
25 1.มารยาทชาวพุทธมีที่มาจากข้อใด ก. การปฏิบัติตนของพระสงฆ์ ข. พิธีกรรมของศาสนา พราหมณ์ ค. พิธีกรรมที่พระพุทธศาสนา รับมาจากศาสนาพราหมณ์

4 2.จุดมุ่งหมายของการประกอบ ศาสนพิธีคืออะไร ก. สร้างความเป็นสิริมงคล
26 2.จุดมุ่งหมายของการประกอบ ศาสนพิธีคืออะไร ก. สร้างความเป็นสิริมงคล ข. สะสมบุญไว้ชาติหน้า ค. เชิดชูพระพุทธศาสนา ง. แสดงตนเป็นชาวพุทธ

5 3.พิธีกรรมใด มิใช่ ศาสนพิธี ทางพระพุทธศาสนา ก. การบรรพชา ข. การอุปสมบท
27 3.พิธีกรรมใด มิใช่ ศาสนพิธี ทางพระพุทธศาสนา ก. การบรรพชา ข. การอุปสมบท ค. การตั้งศาลพระภูมิ ง. การแสดงตนเป็นพุทธ- มามกะ

6 4.การประกอบศาสนพิธี สิ่งแรก สุดที่เราต้องคำนึงถึงคืออะไร
28 4.การประกอบศาสนพิธี สิ่งแรก สุดที่เราต้องคำนึงถึงคืออะไร ก. เหมาะสมกับกาลสมัย ข. ถูกต้องตามพระวินัย ค. ไม่เสียค่าใช้จ่ายมาก ง. ทำแล้วได้รับคำชม

7 5.ทุกข้อเป็นสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในงานทำบุญถวายภัตตาหาร
29 5.ทุกข้อเป็นสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในงานทำบุญถวายภัตตาหาร แด่พระสงฆ์ยกเว้นสิ่งใด ก. โต๊ะหมู่บูชา ข. สายสิญจน์ ค. ธมกรก ง. พระพุทธรูป

8 6.การจัดสถานที่เพื่อประกอบศาสน-พิธี ควรเน้นที่เรื่องใดเป็นหลัก
30 6.การจัดสถานที่เพื่อประกอบศาสน-พิธี ควรเน้นที่เรื่องใดเป็นหลัก ก. แขกพึงพอใจ ข. ดูเป็นระเบียบ ค. สวยงามทันสมัย ง. ยิ่งใหญ่เป็นอลังการ

9 7.เหตุผลที่ต้องหันพระพักตร์ของ พระพุทธรูปออกมาทางเดียวกับ
31 7.เหตุผลที่ต้องหันพระพักตร์ของ พระพุทธรูปออกมาทางเดียวกับ พระสงฆ์คืออะไร ก. จะได้เป็นประธานสงฆ์ ข. สะดวกแก่การบูชา ค. มองดูแล้วเป็นระเบียบ ง. เป็นธรรมเนียมนิยม

10 8.เจ้าภาพควรปฏิบัติศาสนพิธีใน แต่ละขั้นตอนด้วยตนเอง ยกเว้น
32 8.เจ้าภาพควรปฏิบัติศาสนพิธีใน แต่ละขั้นตอนด้วยตนเอง ยกเว้น เรื่องใดที่มอบหมายให้ผู้อื่นไปทำ แทนได้ ก. จุดธูปเทียนบูชาพระ ข. ถวายภัตตาหาร ค. ประเคนไทยธรรม ง. ติดต่อนิมนต์พระสงฆ์

11 ข. การแต่งกายของเจ้าภาพ ค. ภาชนะทำน้ำพระพุทธมนต์
33 9.ข้อใดมิใช่สิ่งที่เราควรนำมาเป็นหลักในการสังเกตว่างานนั้นๆ เป็นงานมงคลหรืออวมงคล ก. จำนวนพระสงฆ์ในพิธี ข. การแต่งกายของเจ้าภาพ ค. ภาชนะทำน้ำพระพุทธมนต์ ง. อาหารที่นำมาถวายพระ

12 10.การอาราธนาพระสงฆ์ สวดพระพุทธมนต์ สัมพันธ์กับงานใด ก. ฉลองอายุ
34 10.การอาราธนาพระสงฆ์ สวดพระพุทธมนต์ สัมพันธ์กับงานใด ก. ฉลองอายุ ข. ขึ้นบ้านใหม่ ค. ทำบุญศพ ง. อุปสมบท


ดาวน์โหลด ppt สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google