งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบี่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบี่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบี่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นายภิญโญ เพชรสลับศรี นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด กระบี่ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2 อัตราว่าง 1. พนักงานโยธา มาช่วยราชการ - ถูกยืมตัว ลาเรียน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (-/-) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ 4 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 4 พนักงานราชการ 1 2 ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ 4 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ - อัตราว่าง 1. พนักงานโยธา มาช่วยราชการ - ถูกยืมตัว ลาเรียน อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 11 พนักงานราชการ 6 5 ลูกจ้างประจำ 8 รวม 25 24

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 10,944 781 1,707 2,531 3,424 4,366 5,322 6,277 7,280 8,344 9,195 10,234 918 1,948 2,878 3,936 4,802 5,861 6,892 8,162 9,186 10,384 11,416 12,589 1.1 งานสารบรรณ 890 1,873 2,730 3,647 4,445 5,399 6,373 7,579 8,535 9,668 10,643 11,720 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 270 558 831 1,110 1,364 1,651 1,925 2,240 2,505 2,857 3,118 3,428 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 95 209 291 389 466 571 691 861 981 1,102 1,231 1,361 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) 126 271 384 513 618 754 905 1,106 1,257 1,409 1,569 1,730 (4) จัดเก็บ (เรื่อง) 396 829 1,215 1,623 1,982 2,405 2,830 3,346 3,762 4,266 4,687 5,158 (5) ส่ง (เรื่อง) 3 6 9 12 15 18 22 26 30 34 38 43 1.2 การเงิน & บัญชี 23 60 77 118 151 182 200 215 246 273 300 350 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 32 42 70 117 124 133 168 181 220 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) 10 50 59 76 88 98 111 122 (3) งบประมาณ (ครั้ง) 4 5 7 8 1.3 พัสดุ 71 171 206 280 319 368 405 443 473 519 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) - 2 14 20 25 27 33 (2) จัดจ้าง (ครั้ง) 11 19 24 28 31 35 40 46 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง) 54 138 236 266 310 340 370 400 430

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค.55 พ.ย.55 ธ.ค.55 ม.ค.56 ก.พ.56 มี.ค.56 เม.ย.56 พ.ค.56 มิ.ย.56 ก.ค.56 ส.ค.56 ก.ย.56 3 ผลผลิต ผังเมืองที่จัดทำ 3.1 วางและจัดทำผังเมือง (1) ผังเมืองรวมจังหวัดกระบี่ (ขั้นตอนที่ 12-18) 6 ผลผลิต ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อพัฒนา 6.2 การดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่) 6.2.1 การศึกษาและจัดทำแผนดำเนินโครงการ 6.2.2 การเสนอและอนุมัติโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 6.2.3 การจัดแปลงที่ดินใหม่ 1 แห่ง

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค.55 พ.ย.55 ธ.ค.55 ม.ค.56 ก.พ.56 มี.ค.56 เม.ย.56 พ.ค.56 มิ.ย.56 ก.ค.56 ส.ค.56 ก.ย.56 7 ผลผลิต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้างด้านการผังเมือง 7.2 สนับสนุนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการวางและจัดทำผังเมืองรวม 7.2.2 การวางผังเมืองรวมชุมชนเกาะลันตาใหญ่-เกาะลันตาน้อย จังหวัดกระบี่ (ขั้นตอนที่5-8) 2 ผัง แผน 7.2.5 การจัดทำข้อมูลเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของเมือง(ปูมเมือง) - ผังเมืองรวมเมืองกระบี่ - ผังเมืองรวมชุมชนเกาะลันตาใหญ่-เกาะลันตาน้อย จังหวัดกระบี่ ผล

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ รายการ 217 434 651 868 1,080 1,292 1,504 1,696 1,888 2,080 2,272 2,464 248 550 927 1,045 1,111 1,231 1,257 1,362 1,493 1,653 1,991 2,287 6.1 กรรมการ (คณะ) 144 12 27 42 47 52 56 60 75 86 104 119 131 6.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 960 14 37 54 61 67 72 73 80 89 100 115 6.3 สำรวจ (งาน) 48 3 8 16 19 22 23 6.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ(งาน) 7 11 17 21 33 6.5 ประมาณราคา (งาน) 18 25 26 30 41 49 50 6.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 900 208 436 755 832 954 970 1,030 1,132 1,254 1,529 1,779 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 9 24 32 45 55 79 91 6.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 2 28 31 36 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) 220 10 13 15 งานบริการด้านผังเมือง 150 200 250 300 350 400 450 500 600 34 59 84 164 252 320 364 513 544 583 609 633 7.1 กรรมการ (คณะ) 7.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 35 109 189 257 291 428 443 465 480 490 7.3 ให้บริการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ(เรื่อง) 71 87 129

7 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8 การตรวจสอบอาคารราชการ 75 อาคาร - 5 10 20 30 40 55 65 70 44 9 ตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ 4 แห่ง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ครั้ง 11 บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ป้องกันตลิ่ง- บำรุงปกติ บาท

8 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 6 โครงการ งบประมาณรวม ล้านบาท 1.1 โครงการจัดตั้งศูนย์การ เรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน(เส้นทางสายไหมทะเล อันดามัน) (ปรับปรุงอาคารแสดงนิทรรศการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่) 100% - 2% 5% 13.50% 28% 17.243 3.448 1.2 โครงการจัดตั้งศูนย์การ เรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน (เส้นทางสายไหมทะเลอันดามัน) (ปรับปรุงอาคารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์และให้ ความรู้ ส่วนห้องบรรยาย ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่) 25% 40% 60% 80% 85% 13.069 ลบ. 5.117

9 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1.3 โครงการสร้างเอกลักษณ์เกาะลันตาใหญ่ (ประตูสู่ธรรมชาติ) ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 100% - 18% 22% 25% 30% 64% 75% 90% 18.000 ลบ. 9% 47% 1.620 3.240 8.46 11.52 11.50 1.4 โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน (เส้นทางสายไหมทะเล อันดามัน) (ก่อสร้างลานประติมากรรมภายนอกอาคาร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่) 15% 20% 45% 60% 1.720 0.7464

10 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1.5 โครงการพัฒนาย่านการท่องเที่ยว ถนนเจ้าฟ้าและบริเวณโดยรอบให้เป็นเอกลักษณ์กระบี่ (กิจกรรม ปรับปรุงและจัดภูมิทัศน์ถนนศรีพังงา ซอย 1 (ปรับปรุงทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่)) 100% - 2.808 ลบ. 1.6 โครงการพัฒนาย่านการท่องเที่ยว ถนนเจ้าฟ้าและบริเวณโดยรอบให้เป็นเอกลักษณ์กระบี่ (พัฒนาย่านการท่องเที่ยว ถนนเจ้าฟ้า ถนนอุตรกิจ) อำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่) 15% 30% 45% 70% 83% 7.960 1.592 2.388 5.970 2 สนง. เป็นหน่วยงานสนับสนุน โครงการ งบประมาณรวม ล้านบาท

11 Agenda ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 5 อาคาร - 3 ตรวจสอบสถานบริการ 4 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 10 ครั้ง 6 7 8 9 10 หน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

12 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) ลบ. 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 83% 90% 100% 10.28 24.32 29.08 47.11 58.91 73.90 77.01 84.69 85.12 95346 86.04 1.1 งบดำเนินงาน 95.46 1.2 งบลงทุน 1.3 งบรายจ่ายอื่น - หมายเหตุ : ได้รับงบประมาณเพิ่มเติม 300, บาท

13 กฏกระทรวงผังเมืองรวม
สถานภาพผังเมืองในพื้นที่ กฏกระทรวงผังเมืองรวม วันหมดอายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 จังหวัดกระบี่ เมืองกระบี่ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 23 ธันวาคม 2554) ชุมชนเกาะลันตาใหญ่ -เกาะลันตาน้อย 18 (1) ประกาศบังคับใช้ เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 54 48 49 50 51/52 53/54 51 52/53/54/55


ดาวน์โหลด ppt กระบี่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google