งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางเอื้อมพร วงศ์สวัสดิ์กุล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางเอื้อมพร วงศ์สวัสดิ์กุล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 .......... นางเอื้อมพร วงศ์สวัสดิ์กุล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางเอื้อมพร วงศ์สวัสดิ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ผอ. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (1/1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ - ลูกจ้าง 1 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ ข้าราชการ 5 6 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้าง 4 ฝ่ายระบบเครือข่ายและจัดการฐานข้อมูล ข้าราชการ 5 พนักงานราชการ 2 1 ลูกจ้าง ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้าราชการ 2 3 พนักงานราชการ - ลูกจ้าง 1 ฝ่ายวิชาการและปฏิบัติการ ข้าราชการ 6 5 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้าง - อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 21 20 พนักงานราชการ 4 ลูกจ้าง 7 รวม 32 31 อัตราว่าง ข้าราชการ 1 ตำแหน่ง มาช่วยราชการ ข้าราชการ 2 คน (นางอุทิศา กมโล, นายสหรัตน์ เหราบัตย์ จาก สวผ.) ถูกยืมตัว พนักงานราชการ 1 คน (น.ส.สุริยา อุบล ช่วยที่ สบม.) ลาเรียน -

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 8,346 572 1,241 1,833 2,515 3,184 4,008 4,524 5,327 5,980 6,855 7,603 8,436 661 1,458 1,896 2,242 2,380 2,881 3,294 3,892 4,488 5,042 1.1 งานสารบรรณ 8,001 648 1,426 1,845 2,174 2,289 2,772 3,165 3,741 4,308 4,891 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 3,909 376 782 1,009 1,206 1,269 1,516 1,725 1,969 2,300 2,615 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 1,023 68 161 209 242 255 314 360 443 502 569 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) (4) จัดเก็บ (เรื่อง) (5) ส่ง (เรื่อง) - (6) ร่างหนังสือ (เรื่อง) (7) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 1.2 การเงิน & บัญชี 251 5 15 27 37 52 61 75 89 109 126 (1) ทำสัญญายืมเงิน/ส่งคืน (เรื่อง) (2) เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ (ครั้ง) 203 7 21 32 47 57 73 86 (3) รายงาน Online (ครั้ง) 48 4 8 12 16 20 24 28 36 40 1.3 พัสดุ 184 17 31 39 54 62 71 80 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) 2 6 9 14 (2) จัดจ้าง (ครั้ง) 18 30 42 60 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง) (4)

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ผลผลิตผังเมืองที่จัดทำ/วางและจัดทำผังเมือง 2.1 จัดหาและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาข้อมูล 4,468 รายการ 322 622 1,013 1,394 1,741 2,139 2,467 2,847 3,215 2,596 3,967 4,468 361 1,185 1,449 1,690 1,894 2,221 2,527 2,849 3,207 3,676 1) ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2,173 รายการ 174 356 546 727 904 1,092 1,260 1,444 1,626 1,813 1,996 2,173 189 363 502 643 683 864 994 1,156 1,316 1,467 2) พัฒนาระบบข้อมูล 2,295 รายการ 148 306 467 667 837 1,047 1,207 1,403 1,589 1,783 1,971 2,295 172 822 947 1,211 1,357 1,533 1,693 1,891 2,209 2.2 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนและเพิ่มเติมเพื่อการวางผังเมือง 1 สัญญา ข.1 ข.2 ข.3 ข.4 ข.5 ข.6 ข.7 3 ผลผลิตงานด้านช่างที่ให้บริการ 3.1 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนและเพิ่มเติมเพื่อการบริการด้านช่าง

5 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) 1.1 งบดำเนินงาน 6,793,990 - 4.06 11.18 27.63 34.64 42.23 53.79 59.38 64.74 76.11 83.54 100.00% 1.05% 5.11% 12.03% 14.47% 21.30% 24.22% 35.43% 45.49% 56.77% 71.73% 1.2 งบลงทุน 6,059,400 1.3 งบรายจ่ายอื่น

6 ขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ระยะเวลาดำเนินการ 1. จัดทำ TOR 90 วัน 2. ประกาศ TOR 30 วัน 3. รับซองเสนอราคา 4. ประกาศผู้มีสิทธิ์ 10 วัน 5. เคาะราคา 20 วัน 6. ลงนามในสัญญา 7. ส่งมอบของและตรวจรับ 120 วัน


ดาวน์โหลด ppt นางเอื้อมพร วงศ์สวัสดิ์กุล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google