งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเป็น วิทยากรกระบวนการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเป็น วิทยากรกระบวนการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเป็น วิทยากรกระบวนการ
พยอม วุฒิสวัสดิ์และคณะ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

2 ถ้าเปรียบตัวเองเป็นแก้ว คุณเป็นแก้วแบบไหน?
1 3 2 4 5 ถ้าเปรียบตัวเองเป็นแก้ว คุณเป็นแก้วแบบไหน?

3 กติกาของการเข้าร่วมกิจกรรม
ตรงเวลา ทุกความคิดมีคุณค่าไม่ฆ่าความคิดของผู้อื่น ทุกคนช่วยกันบริหารอย่างมีคุณภาพ ใช้กระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนอย่างมีความสุข ขอความร่วมมือใช้โทรศัพท์ระบบสั่น

4 รูปแบบการเรียนรู้ ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ใช้กระบวนการกลุ่ม
กลุ่มจะร่วมกันสร้างความรู้ หลักคิด และวิธีปฏิบัติร่วมกัน ทั้งหมดจะร่วมกันรับผิดชอบต่อผลแห่งความดีงามที่จะเกิดร่วมกัน ลดความเป็นตัวตนของตนเอง

5 การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
หลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ประสบการณ์ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ประยุกต์ใช้ ถกคิด สรุปรวบยอด

6 กิจกรรมที่ 1:ประเมินบุคคลเป้าหมาย
1) ท่านมีความคาดหวังอะไรในการสัมมนาฯครั้งนี้” 2) วิทยากรกระบวนการคือใคร?ตามประสบการณ์ของท่าน 3) ท่านมีจุดเด่นหรือจุดด้อยอย่างไรในการเป็นวิทยากรกระบวนการ 4) เครื่องมือท่านเคยใช้เครื่องมืออะไรในการจัดเวทีเรียนรู้ พร้อมระบุว่าใช้เพื่ออะไร 5) บทบาทของวิทยากรกระบวนการมีอะไรบ้าง 6) วิทยากรกรกับวิทยากรกระบวนการ เหมือนหรือแตกต่างกัน อย่างไร

7 เงื่อนไข แบ่งกลุ่มตามสีของรูปหัวใจ
ให้แต่ละกลุ่มระดมสมองตามโจทย์แรกที่กำหนดให้ โดยใช้เวลา 10 นาที หลังจากนั้นให้หมุนไปจนครบ 6 คำถามและละช่วยเติมกันในประเด็นที่แตกต่างของกลุ่ม 5 นาที หมุนไปจนกลับมา ณ เดิม กลุ่มช่วยกันสรุป และนำเสนอกลุ่มละ 3 นาที ใช้เวลา 50 นาที


ดาวน์โหลด ppt การเป็น วิทยากรกระบวนการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google