งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายชิดชัย อังคะ ไวมงคล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายมนัส ปรุง ทำนุ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ร. อ. ปกรณ์เดช โลหิตหาญ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายชิดชัย อังคะ ไวมงคล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายมนัส ปรุง ทำนุ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ร. อ. ปกรณ์เดช โลหิตหาญ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายชิดชัย อังคะ ไวมงคล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายมนัส ปรุง ทำนุ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ร. อ. ปกรณ์เดช โลหิตหาญ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางปราณี จิระ โสภณรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายวิวัฒน์ มหา ผลศิริกุลโยธาธิ การและผังเมือง จังหวัด

2 อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 18181818 พนักงาน ราชการ 66 ลูกจ้างประ จำ 99 รวม 33 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ - ไปช่วย ราชการ - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ข้าราชการ 44 พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้างประ จำ 22 กลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ ข้าราชการ 55 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้างประ จำ -- กลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง ข้าราชการ 22 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้างประ จำ 77 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 55 พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้างประ จำ -- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)

3 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 11,1 43 8911,87 5 2,77 3 4,00 9 5,01 8 5,09 7 5,88 5 6,96 2 7,91 0 9,01 7 10,1 13 11,1 43 1,19 1 3,20 7 1.1 งานสารบรรณ 10,5 80 1,14 9 2,17 7 3,06 0 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 4,121396620914 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 2,030230582770 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 1,998215439619 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 2,051279480685 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) 380295672 1.2 การเงิน & บัญชี 372296298 (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 233133353 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) 124112437 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) 15588 1.3 พัสดุ 191133449 (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) 12-22 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 26278 (3) จัดทำทะเบียน พัสดุ ( ครั้ง ) 153112539

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังเมืองรวม ( ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง ) 3 ผังเมืองรวม ( ร่วมกับท้องถิ่น ) 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 2 ผัง ข. 1 ข. 2 ข. 3 ข. 4 ข. 5 4.1 เทศบาล ต. โป่ง --- 4.2 เทศบาล ต. เขตรอุดมศักดิ์ --- หมายเหตุ ข้อ 4.2 ท้องถิ่นกำลังดำเนินการขออนุมัติวางผังเป็นกฎกระทรวงผังเมืองรวม

5 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 5 งานด้านช่างที่ ให้บริการ 680 รายก าร 55110172210295370405497532610680 320562904 5.1 กรรมการ ( คณะ ) 108811 5.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 2804784131 5.3 สำรวจ ( งาน ) 307714 5.4 ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) 356613 5.5 ประมาณราคา ( งาน ) 356613 5.6 ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) 220200392631 5.7 ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) 1011 12 5.8 ตรวจการจ้าง ( งาน ) 106614 5.9 งานกำกับตาม กฎหมาย ( งาน ) 50294265 6 งานบริการด้านผัง เมือง 350255177108139170201232263299350 86151207 6.1 กรรมการ ( คณะ ) 5--- 6.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 2254584116 6.3 ให้บริการตรวจสอบ การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ ( เรื่อง ) 120416791

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 7 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 7.1 สนับสนุนการจัดรูป ที่ดินเพื่อ พัฒนาพื้นที่ (75 จังหวัด ) - 8 การตรวจสอบอาคาร ราชการ 75 แห่ง ----20 4652586475 -2032 9 ตรวจและออก ใบอนุญาตโรงมหรสพ 20 แห่ง --10-20------- -10 1010 ประชุมคณะกรรมการ อุทธรณ์ 6 ครั้ง --123-4-5-6 --1

7 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย.1 เขื่อนป้องกันตลิ่งใน พื้นที่ จ. ชลบุรี 4 โครงกา ร 11.1 เทศบาลเมืองศรีราชา ( จุดที่ 1) อ. ศรี ราชา ความยาว 180 เมตร งบประมาณทั้งสิ้น 18.000 ลบ. งบประมาณปี 56 จำนวน 3.600 ลบ. งบประมาณปี 57 จำนวน 14.400 ลบ. 20 %------5%10%15%20% --- 3.600 ลบ. --------50%70%100 % --- 11.2 เทศบาลเมืองศรีราชา ( จุดที่ 2) อ. ศรีราชา ความยาว 150 เมตร งบประมาณทั้งสิ้น 15.000 ลบ. งบประมาณปี 56 จำนวน 3.000 ลบ. งบประมาณ ปี 57 จำนวน 12.000 ลบ. 20 %------5%10%15%20% --- 3.000 ลบ. --------50%70%100 % - 11.3 ริมคลองหลวง ม.1 ต. บ่อ ทอง อ. บ่อทอง ความยาว 200 เมตร งบประมาณทั้งสิ้น 14.000 ลบ. งบประมาณปี 56 จำนวน 2.800 ลบ. งบประมาณปี 57 จำนวน 11.200 ลบ. 20 %------5%10%15%20% --- 2.800 ลบ. --------50%70%100 % --- 11.4 ริมห้วยสุครีพ ช่วงที่ 1 ต. บางพระ อ. ศรีราชา ความยาว 200 เมตร งบประมาณทั้งสิ้น 14.000 ลบ. งบประมาณปี 56 จำนวน 2.800 ลบ. งบประมาณปี 57 จำนวน 11.200 ลบ. 20 %------5%10%15%20% --- 2.800 ลบ. --------50%70%100 % ---

8 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 12 ปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกัน ตลิ่งริมทะเล คลองนาจอมเทียน ต. นาจอม เทียน อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี 100 % -------20%40%60%80%100 % --- 8.200 ลบ. --------50%70%100 % ---

9 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 1 โครงการ งบประมาณรวม 900,000 บาท - ก่อสร้างสะพานคอนกรีต เสริมเหล็ก ข้ามคลองหนองเถร ( ข้าง ศาลเจ้า ต้นโพธิ์ ) หมู่ 2 ต. วัดหลวง อ. พนัส นิคม จ. ชลบุรี ขนาด 7.00x9.00 ม. 100 % 10%50%75%90%100 % --- 0.90 0 ลบ. 25%50%75%100 % ---

10 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 ผังชุมชน ------------- 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 1551015 3 ตรวจสอบสถานบริการ ------------- 4 การประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน 18--- 5 หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัด ทุกข์ บำรุงสุข ” 11123

11 ที่งบประมาณ เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบบุคลากร และงบอุดหนุน ) 21.98 12 ลบ. 0.16 % 0.51 % 0.97 % 1.55 % 1.65 % 2.97 % 3.47 % 3.84 % 4.41 % 51.5 9% 71.0 6% 100 % 0.45 % 0.78 % 1.41 % 1.1 งบดำเนินงาน 1.581 2 ลบ. 2.29 % 7.12 % 13.5 7% 21.5 6% 22.8 8% 41.2 6% 48.1 9% 56.3 4% 64.2 5% 75.0 5% 87.70 % 100 % 4.00 % 10.8 1% 19.6 2% 1.2 งบลงทุน 20.40 00 ลบ. ---------50%70%100 % --- 1.3 งบรายจ่ายอื่น -

12 ผังเมือง วัน หมดอา ยุ ป 123456789101112131415161718 ผังเมืองรวมจังหวัด ชลบุรี ผังเมืองรวมเมือง พัทยา 21 พ. ค. 53 ผังเมืองรวมเมือง พนัสนิคม 23 มี. ค. 54 ผังเมืองรวมเมือง บ้านบึง 10 ต. ค. 46 ผังเมืองรวมเมือง ชลบุรี 6 พ. ค. 58 บริเวณอุตสาหกรรม และชุมชนแหลม ฉบัง 21 ก. ย. 48 ผังเมืองรวมชุมชน หัวกุญแจ - หนอง ไผ่แก้ว ผังเมืองรวมชุมชน พานทอง - หนอง ตำลึง 2 ธ. ค. 59 53 – 54 – 55 (18) 51 54 - 55 50 51 54- 55 53-54-55 ก่อน 49 50 51 52 55 53-54-55 52 53 52 54 53


ดาวน์โหลด ppt นายชิดชัย อังคะ ไวมงคล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายมนัส ปรุง ทำนุ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ร. อ. ปกรณ์เดช โลหิตหาญ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google