งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
1 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ครูผู้สอน...นายธีระพล เข่งวา โรงเรียนวังไกลกังวล ครูธีระพล เข่งวา

2 2 เรื่อง หน้าที่ของชาวพุทธ ครูธีระพล เข่งวา

3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจหน้าที่ชาวพุทธ สามารถปฏิบัติตนตามหน้าที่ ชาวพุทธได้เหมาะสม

4 อะระหังสัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
4 อะระหังสัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็น พระอรหันต์, ดับเพลิงกิเลส เพลิงทุกข์สิ้นเชิง,ตรัสรู้ชอบ ได้โดยพระองค์เอง

5 พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ
5 พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ ข้าพเจ้าขออภิวาท พระผู้มี พระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน (กราบ)

6 สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม,
6 สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม, พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้ มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว ธัมมัง นะมัสสามิ ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม (กราบ)

7 สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
7 สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, พระสงฆ์สาวกของพระผู้มี พระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว สังฆัง นะมามิ ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)

8 หน้าที่ของชาวพุทธ 1.1 หน้าที่ของพระภิกษุในการ
8 หน้าที่ของชาวพุทธ 1.1 หน้าที่ของพระภิกษุในการ ปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย และจริยาวัตรอย่างเหมาะสม

9 กิจกรรมการเรียนการสอน
9 กิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนชมวิดีทัศน์เรื่องหน้าที่ ของพระสงฆ์ สรุปประเด็นสำคัญ และบันทึก ลงสมุด

10 วีดีทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่องหน้าที่ของพระสงฆ์
10 วีดีทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่องหน้าที่ของพระสงฆ์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑ ครูธีระพล เข่งวา

11 1.2 การปลูกจิตสำนึกด้านการบำรุง รักษาและพุทธสถานให้เกิด ประโยชน์
11 1.2 การปลูกจิตสำนึกด้านการบำรุง รักษาและพุทธสถานให้เกิด ประโยชน์

12 พุทธปณิธาน คือ ความตั้งพระทัยของพระพุทธเจ้า
12 1.3 การปฏิบัติตนตามพุทธปณิธาน 4 พุทธปณิธาน คือ ความตั้งพระทัยของพระพุทธเจ้า

13 การปฏิบัติตนตาม พุทธปณิธาน คือ
13 การปฏิบัติตนตาม พุทธปณิธาน คือ

14 พหูสูต 1. ศึกษาพระพุทธวจนะในพระ ไตรปิฎกให้เข้าใจจะต้องปฏิบัติ
14 1. ศึกษาพระพุทธวจนะในพระ ไตรปิฎกให้เข้าใจจะต้องปฏิบัติ ตามหลัก…….. พหูสูต

15 15 หลักพหูสูต ฟังมาก จำได้ คล่องปาก เจนใจ ประยุกต์ใช้

16 2. เมื่อศึกษาพระพุทธศาสนาจน เป็นพหูสูตแล้วต้องนำทฤษฎี
16 2. เมื่อศึกษาพระพุทธศาสนาจน เป็นพหูสูตแล้วต้องนำทฤษฎี ความรู้นั้นมาปฏิบัติจนได้รับ ผลจาการปฏิบัติ

17 3. เรียนรู้และปฏิบัติได้ตามที่รู้ และต้องสามารถนำไปถ่าย
17 3. เรียนรู้และปฏิบัติได้ตามที่รู้ และต้องสามารถนำไปถ่าย ทอดให้คนอื่นเข้าใจด้วย

18 การกล่าวร้าย เข้าใจผิด ต่อพระศาสนา
18 4. คราวใดเกิด (ปรัปวาท) ปรัปวาท คือ... การกล่าวร้าย เข้าใจผิด ต่อพระศาสนา

19 4. คราวใดเกิด (ปรัปวาท) พุทธศาสนิกชนพึงร่วมมือร่วมใจกัน
19 4. คราวใดเกิด (ปรัปวาท) พุทธศาสนิกชนพึงร่วมมือร่วมใจกัน แก้ไขให้ความเข้าใจผิดนั้นๆให้ลุล่วง ไปด้วยดี

20 1.4 การศึกษาเรียนรู้องค์ประกอบของ พระพุทธศาสนาเพื่อปฏิบัติและ เผยแผ่
20 1.4 การศึกษาเรียนรู้องค์ประกอบของ พระพุทธศาสนาเพื่อปฏิบัติและ เผยแผ่ แนะนำให้รู้จักพระพุทธศาสนาได้ โดยอธิบายเรื่ององค์ประกอบ 3 ประการของพระพุทธศาสนา

21 21 อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนแล เป็นที่พึงของตน ครูธีระพล เข่งวา

22 22 พบกันใหม่ เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ (ต่อ) ขอขอบคุณฝ่ายผลิตรายการทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google