งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต โรงเรียนวังไกลกังวล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต โรงเรียนวังไกลกังวล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต โรงเรียนวังไกลกังวล
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส 43102 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ โรงเรียนวังไกลกังวล

2 รู้และเข้าใจความหมาย ของพุทธศาสนสุภาษิต
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจความหมาย ของพุทธศาสนสุภาษิต

3 ภาษิตของพระพุทธเจ้า พุทธศาสนสุภาษิต
คำพูดของพระพุทธเจ้า ถ้อยคำที่พระพุทธเจ้าพูด

4 ราชา มุขํ มนุสฺสานํ พระราชา เป็นประมุขของประชาชน

5 ทศพิธราชธรรม 1.ทาน การให้

6 ทศพิธราชธรรม 2.ศีล รักษาความสุจริต

7 บำเพ็ญกิจด้วยเสียสละ
ทศพิธราชธรรม 3.ปริจจาคะ บำเพ็ญกิจด้วยเสียสละ

8 ปฏิบัติภาระโดยซื่อตรง
ทศพิธราชธรรม 4.อาชชวะ ปฏิบัติภาระโดยซื่อตรง

9 ทศพิธราชธรรม 5.มัททวะ ทรงความอ่อนโยน

10 ทศพิธราชธรรม 6.ตปะ พ้นมัวเมา ด้วยเผากิเลส

11 ทศพิธราชธรรม 7.อักโกธะ ถือเหตุผลไม่โกรธา

12 ทศพิธราชธรรม 8.อวิหิงสา มีอวิหิงสานำร่มเย็น

13 ทศพิธราชธรรม 9.ขันติ ชนะด้วยขันติ

14 ทศพิธราชธรรม 10.อวิโรธนะ ปฏิบัติไม่คลาดธรรม

15 เรื่อง เยาวชนสร้างสรรค์ ตามรอยเท้าพ่อ 20 นาที
ชม วีดีทัศน์ เรื่อง เยาวชนสร้างสรรค์ ตามรอยเท้าพ่อ 20 นาที

16 สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี

17 ความสุข ความสบายใจ สบายกาย ความรื่นรมย์

18 พรหมวิหาร 4 1.เมตตา กรุณา 3.มุทิตา อุเบกขา

19 เรื่อง ฟื้นน้ำฟูมฟักชีวิต 15 นาที
ชม วีดีทัศน์ เรื่อง ฟื้นน้ำฟูมฟักชีวิต 15 นาที


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต โรงเรียนวังไกลกังวล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google