งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวใจ เพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวใจ เพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวใจ เพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑
รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ธรรมศาสตร์ การสัมมนา “Education for the Future” วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2558 รร.เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

2 ทิศทางใหม่ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนไปแล้ว เชื่อว่ากระบวนการเรียนรู้ที่ดีเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดของมนุษย์ พลังสำคัญคือการเรียนรู้ที่ไม่แยกส่วนออกจากวิถีชีวิต คืนคุณค่าความหมายและจิตวิญญาณความเป็นครู

3 เป้าหมายของการเรียนรู้ต้องเป็นไปเพื่อสร้างศักยภาพของเยาวชน
คืนความสุขสู่ห้องเรียน คืนความสัมพันธ์ครู-ศิษย์ การศึกษาที่ไม่แยกส่วนจากบริบททางวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การพัฒนาทั้งทางปัญญาและอารมณ์ อย่างสมดุล ผู้ปกครองและทุกภาคส่วนสังคมต้องมีส่วนร่วม

4 กรอบแนวคิดระดับมหภาค
นวัตกรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 Policy & Learning Envi. Systems Teacher as facilitator Technical Skills & Life-Skills

5 กรอบแนวคิดระดับปฏิบัติการ
Policies and Institutional Arrangements Systems and Structure : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ทิศทาง ตัวชี้วัด ระบบสนับสนุน สภาพแวดล้อม Contents and Process : ชุมชนรายวิชา หลักสูตร การประเมินผล กิจกรรม ห้องเรียน การให้คำปรึกษา Systems and Structure Contents & Process Being-Doing-Knowing : กรอบการรับรู้ ความคิด จิตตภาวนา ความเข้าใจต่อโลก กาย อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ อำนวยการเรียนรู้ “Being” ครู-อจ.-บุคลากร Strategic Communications Knowledge and Networkings กรอบแนวคิดระดับปฏิบัติการ

6


ดาวน์โหลด ppt หัวใจ เพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google