งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 ความหมาย ของความพอเพียง สามห่วง สองเงื่อนไข : พอประมาณ เหตุผล ภูมิคุ้มกันที่ดี : ความรู้ คุณธรรม ความพอเพียงของมหาวิทยาลัยเป็น เป้าหมายโดยคำนึงถึงความพอเพียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 ความหมาย ของความพอเพียง สามห่วง สองเงื่อนไข : พอประมาณ เหตุผล ภูมิคุ้มกันที่ดี : ความรู้ คุณธรรม ความพอเพียงของมหาวิทยาลัยเป็น เป้าหมายโดยคำนึงถึงความพอเพียง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 ความหมาย ของความพอเพียง สามห่วง สองเงื่อนไข : พอประมาณ เหตุผล ภูมิคุ้มกันที่ดี : ความรู้ คุณธรรม ความพอเพียงของมหาวิทยาลัยเป็น เป้าหมายโดยคำนึงถึงความพอเพียง ของชุมชน ความยั่งยืนที่ครอบคลุม สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ

3 ภารกิจหลักของ สถาบันอุดมศึกษาตามกรอบ TQF 3 1) การจัดการเรียนการสอน 2) การสร้างงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม 3) การบริการวิชาการให้กับชุมชน 4) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4 4 1. ทั้ง Local และ Global 2. บูรณาการภายในมหาวิทยาลัย และระหว่างมหาวิทยาลัย เพื่อลด ความซ้ำซ้อน 3. การใช้ Resources ของ ทรัพยากรร่วมกัน 4. ให้กำหนดเป็นช่วงสำหรับความพอเพียง ของมหาวิทยาลัย เพราะมีความแตกต่าง ของสถาบันใหญ่ เล็ก วิธีการปฏิบัติเพื่อความพอเพียง

5 5 1. เมื่อได้มาตรฐานสำหรับ ท้องถิ่นในมหาวิทยาลัยแล้ว ก็นำ ผลการวิจัยมาปรับปรุงต่อยอดให้เกิด การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 2. วิเคราะห์ความต้องการของ ชุมชนและปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสม ในช่วงเวลานั้น ๆ และชุมชนสามารถ พึ่งพาตัวเองได้ การปฏิบัติเพื่อความยั่งยืน

6 6 ขอบ คุณ


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 ความหมาย ของความพอเพียง สามห่วง สองเงื่อนไข : พอประมาณ เหตุผล ภูมิคุ้มกันที่ดี : ความรู้ คุณธรรม ความพอเพียงของมหาวิทยาลัยเป็น เป้าหมายโดยคำนึงถึงความพอเพียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google