งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับจังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับจังหวัด
วันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 09.00 – น. ประกวดฯ ประเภทชุมชน 13.00 – น. ประกวดฯประเภทสถานประกอบการ วันหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 09.00 – น. ประกวดฯ ประเภทสถานศึกษา (มัธยม)

2 ขอความร่วมมือ รางวัลการประกวด
ทุกอำเภอคัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE ใน ชุมชน สถาน สถานประกอบการ และสถานศึกษา (มัธยม) เป็นตัวแทนระดับอำเภอ ประเภทละ 1 ชมรม เข้าร่วมการประกวด รางวัลการประกวด รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ เงินรางวัล 8,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ เงินรางวัล 5,000 บาท

3 ผลการดำเนินงาน Pap Smear (1ต.ค.52 – 30เม.ย.57)
อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา(ร้อยละ) เมือง 29,050 20,368 70.11 เขาย้อย 8,955 6,482 72.38 หนองหญ้าปล้อง 3,287 2,353 71.59 ชะอำ 16,907 11,488 67.94 ท่ายาง 20,849 14,607 70.06 บ้านลาด 12,600 8,900 70.63 บ้านแหลม 12,203 8,593 70.41 แก่งกระจาน 6,300 5,031 80.98 รวมทั้งจังหวัด 110,151 77,822 70.65

4 โรงพยาบาล แม่คลอด ANC ≤ 12 สัปดาห์ ร้อยละ พระจอมเกล้าฯ 1,475 804 54.51 เขาย้อย 32 20 62.50 หนองหญ้าปล้อง 36 26 72.22 ชะอำ 168 76 45.24 ท่ายาง 185 71 38.38 บ้านลาด 69 48 69.56 บ้านแหลม 35 21 60.00 แก่งกระจาน 80 40.00 เพชรรัชต์ 38 24 63.16 เมืองเพชร 15 9 รวมจังหวัด 2,133 1,131 53.02

5 สาเหตุฝากครรภ์ช้า (มากกว่า 12 สัปดาห์)
ร้อยละ 1. ไม่ทราบว่าตนเองตั้งครรภ์ 40.52 2. ไม่ทราบวันเวลาการให้บริการฝากครรภ์ 35.93 3. ต้องรอให้บุคคลอื่นพาไปฝากครรภ์ 29.24 4. ไม่สะดวกรับบริการในวันและเวลาราชการ 25.75 5. กลัวว่าจะเสียค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์ 24.36 6. ไม่ได้ตั้งใจที่จะตั้งครรภ์ในครั้งนี้ 23.57 7. ไม่ต้องการให้บุคคลอื่นทราบ 22.50

6 แนวทางแก้ปัญหา ฝากครรภ์ก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์
1. หญิงตั้งครรภ์ต้องรู้เร็ว 1.1 รู้ว่าประจำเดือนขาดเมื่อไร 1.2 ถ้าประจำเดือนขาด 2 สัปดาห์ ต้องได้รับการตรวจทันที (ต้องมีอุปกรณ์การตรวจที่สามารถหาได้เร็ว หยิบตรวจได้เลย) 2. เจ้าหน้าที่ต้องทำงานเชิงรุก 2.1 กำหนดพื้นที่เป้าหมาย มีหญิงตั้งครรภ์มาก ฝากครรภ์ช้า 2.2 กำหนดกลุ่มเป้าหมาย หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีคู่ แต่งงานใหม่, คู่ที่ต้องการมีบุตร, คู่อยู่กินกัน 3 ปีแล้วยังไม่มีบุตร 3. กิจกรรม 3.1 ขึ้นทะเบียนหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีคู่ 3.2 เยี่ยมบ้านทุก 2 สัปดาห์ ถ้าประจำเดือนขาดให้ติดต่อทางโทรศัพท์, ประชาสัมพันธ์ตรวจฟรี 3.3 รายงานการเยี่ยมติดตาม

7 แนวทางการดำเนินงาน 1. ประชุมชี้แจง อสม. แจกแบบรายงาน
1. ประชุมชี้แจง อสม. แจกแบบรายงาน 2. ส่งรายงาน สสจ.ทุกวันที่ 15 ของเดือนต่อมา 3. สสจ.สนับสนุนแถบตรวจการตั้งครรภ์ในปัสสาวะ 4. รายงานให้ผู้บริหารทราบด้วย และ MCH manager

8 อุปกรณ์ประเมินพัฒนาการ อนามัย 55
อำเภอ มีครบทุก รพ.สต. อยู่ระหว่างจัดซื้อ เมือง / เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน


ดาวน์โหลด ppt การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google