งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑ ทศวรรษของ สถาบัน. ๑ ) ด้านการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา บุคลากรด้านการพัฒนามนุษย์ ๒ ) ผลิตและเผยแพร่ความรู้ด้านการ พัฒนามนุษย์ ๓ ) บริการสาธิตและวิจัยโดยศูนย์พัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑ ทศวรรษของ สถาบัน. ๑ ) ด้านการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา บุคลากรด้านการพัฒนามนุษย์ ๒ ) ผลิตและเผยแพร่ความรู้ด้านการ พัฒนามนุษย์ ๓ ) บริการสาธิตและวิจัยโดยศูนย์พัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๑ ทศวรรษของ สถาบัน

2 ๑ ) ด้านการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา บุคลากรด้านการพัฒนามนุษย์ ๒ ) ผลิตและเผยแพร่ความรู้ด้านการ พัฒนามนุษย์ ๓ ) บริการสาธิตและวิจัยโดยศูนย์พัฒนา เด็กปฐมวัย ๔ ) พัฒนาเกณฑ์และมาตรฐานด้านการ พัฒนาคนวัยต่าง ๆ ๕ ) เป็นศูนย์กลางข้อมูลองค์ความรู้ทั้ง ระดับชุมชนและประเทศ ๖ ) พัฒนากระบวนการจัดการองค์ ความรู้เพื่อ เชื่อมโยงเครือข่าย วิชาการ บริการ และบูรณาการ ๗ ) เป็นองค์กรขับเคลื่อนนโยบายที่เอื้อ ต่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว พันธกิจหลัก ๗ ประการ

3 พันธกิจหลัก ๗ ประการ ๓ ด้าน ๑ ) การศึกษา ๒ ) การบริการวิชาการ ๓ ) การวิจัย

4 ๑. การศึกษา ผลิตบัณฑิต สาขาพัฒนาการ มนุษย์ จำนวน ๘ คน หลักสูตรผสมผสาน ๓ ศาสตร์ ๑ ) วิทยาศาสตรกายภาพ ๒ ) จิตวิทยาพัฒนาการ ๓ ) พฤติกรรมศาสตร์

5 ๒. ด้านการบริการวิชาการ ๒. ๑ การบริการดูแลและ พัฒนาการเด็กปฐมวัย โครงการรับเลี้ยงและพัฒนาเด็ก กลางวัน และโครงการอนุบาลสาธิต เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เด็กมี พัฒนาการและเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ จากอินทรีย์ทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ในปี ๒๕๔๑ - ๒๕๕๐ มีเรียน จำนวนทั้งสิ้น ๕๒๐ คน กิจกรรมเด่น - ดนตรีกับ กิจกรรมตามจังหวะ

6 ๒. ๒ การบริการคลินิกเด็กและ ครอบครัวบำบัด โครงการตรวจวินิจฉัย และบำบัดเด็ก พิเศษที่มีปัญหาด้านพัฒนาการ ที่มี ปัญหาด้านพัฒนาการ โดยเริ่มต้นเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๔ และมีการเปลี่ยนแปลง แนวทางการกิจกรรมอย่างสำคัญ เมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๙ ตัวอย่างผลผลิต - การบูรณาการกิจกรรม โดยให้ครอบครัวมีส่วนร่วม - การจัดค่ายวันเสาร์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันของครอบครัว - การแปรเปลี่ยนฐานะจากผู้รับบริการมาสู่ การเป็นหุ้นส่วนในการจัดกิจกรรมเพื่อ เด็ก - การพัฒนารูปแบบการบำบัดครอบครัว แบบเดี่ยวสู่แบบกลุ่มและขยายผลสู่ ชุมชน

7 ๒. ๓ การบริการวิชาการอื่น ๆ - การบริการวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัวในหลากหลายรูปแบบ ตลอด ๑๐ ปี - สร้างองค์ความรู้ในด้านสื่อเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว - การผลิตสื่อสร้างสรรค์ ในรูปของ รายการโทรทัศน์ “ รักลูกให้ถูกทาง ” - รายการวิทยุ “ ที่นี่ มหาวิทยาลัยมหิดล ” - จดหมายข่าวสาระเพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว - หนังสือความรู้เพื่อชีวิต : สาระสำคัญ เพื่อการปฏิบัติ

8 ๒. ๓ การบริการวิชาการอื่น ๆ - หนังสือความรู้เพื่อชีวิต : สาระสำคัญเพื่อ การปฏิบัติ - หนังสือรวบรวมเรื่องน่ารู้เพื่อการพัฒนา เด็ก เยาวชน และครอบครัว - ความร่วมมือในด้านต่างๆทั้งทางวิชาการ, การวิจัยตลอดจนการร่วม กิจกรรมกับภาคี - เครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน - จัดอบรมให้ความรู้แกประชาชนกลุ่มต่างๆ หัวข้อพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว - เป็นคณะกรรมการ คณะทำงานด้านงาน คุ้มครองเด็กระดับชาติ งานด้านควบคุม พัฒนาคุณภาพสื่อระดับชาติ

9 ๓. ด้านการวิจัย ดำเนินโครงการวิจัยและโครงการ กิจกรรมทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ และหลากหลายรูปแบบการวิจัย จำนวน ๓๗ เรื่อง และ................... กิจกรรม ตัวอย่างโครงการวิจัย ๑ ) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเด็กและ ครอบครัวโดยชุมชนมีส่วนร่วม ๒ ) โครงการจัดทำมาตรฐานการส่งเสริม ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายใน หน่วยงานของรัฐและมาตรฐาน ครอบครัวเข้มแข็ง ๓ ) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพศูนย์ พัฒนาเด็กปฐมวัย ๔ ) โครงการสำรวจผู้สูงอายุ ๑๐๐ ปี และ ผู้สูงอายุวัยปลาย ๘๐ ปี ๕ ) โครงการวิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่สร้าง สุขภาวะผู้สูงอายุ

10 ๖ ) โครงการประเมินผลในโครงการส่งเสริม สนับสนุนและคุ้มครองสุขภาพและสิทธิ มนุษยชนด้านเด็ก เยาวชน และ ครอบครัวองมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ๗ ) โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและ โอกาสด้านการศึกษาให้แก่เด็กด้อย โอกาสในท้องถิ่น ทุรกันดาร ๘ ) โครงการศึกษาสถานการณ์ครอบครัว เลี้ยงเดี่ยวในประเทศไทย ๙ ) โครงการศึกษาด้านความรุนแรงต่อเด็ก ในครอบครัว ๑๐ ) โครงการจัดทำเอกสารความรู้ด้านสิทธิ มนุษยชนของเด็ก ซึ่งเป็นลักษณะของ โครงการวิจัยและพัฒนาที่มุ่งตอบสนอง ต่อปัญหาในสังคมไทยมากยิ่งขึ้น ๑๑ ) โครงการวิจัย และพัฒนาระบบการจัด ระดับ ความเหมาะสมของสื่อ (ME) ทั้ง สื่อโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต เกม คอมพิวเตอร์ ภาพยนตร์ ๑๒ ) โครงการพัฒนารูปแบบการอบรม เยาวชนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง จิตใจต่อพฤติกรรมเสี่ยง


ดาวน์โหลด ppt ๑ ทศวรรษของ สถาบัน. ๑ ) ด้านการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา บุคลากรด้านการพัฒนามนุษย์ ๒ ) ผลิตและเผยแพร่ความรู้ด้านการ พัฒนามนุษย์ ๓ ) บริการสาธิตและวิจัยโดยศูนย์พัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google