งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาเหตุการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนหญิง ในลักษณะความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณี ผู้วิจัย สุวาทินี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาเหตุการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนหญิง ในลักษณะความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณี ผู้วิจัย สุวาทินี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาเหตุการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนหญิง ในลักษณะความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณี ผู้วิจัย สุวาทินี วงษ์อาทิตย์ หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การ บริหารงานยุติธรรม) ปี ๒๕๕2

2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา

3 1.เพื่อศึกษาทัศนะต่อสาเหตุการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายของเด็ก และเยาวชนหญิงในศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก และเยาวชนหญิงบ้านปรานี 2.เพื่อศึกษาพฤติการณ์การกระทำ ความผิดของเด็กและเยาวชนหญิงใน ลักษณะความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง บ้านปรานี 3.เพื่อแสวงหาแนวทางป้องกันการ กระทำผิดของเด็กและเยาวชนหญิงใน ลักษณะความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย

4 ผลของการศึกษาของ เยาวชน

5 ด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบการเลี้ยงดู ที่ขาดการเอาใจใส่หรือบางครอบครัวก็ เข้มงวดเกินไป เกิดจากความคาดหวัง จากผู้ปกครองที่วางกรอบ และจำกัดทาง ความคิด เพื่อไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง ทำ ให้พัฒนาการของเพศหญิงด้อยกว่าเพศ ชาย ขาดความเชื่อมั่นในตนเองและเห็น คุณค่าในตัวเอง ต่ำกว่า นอกจากการเลี้ยงดู การตั้ง ความหวัง หรือการจำกัดพฤติกรรมที่มาก เกินไปล้วนแต่มีส่วนผลักดันให้เกิด พฤติกรรม ที่เป็นปัญหาจนกลายเป็นพฤติกรรมที่ผิด กฎหมายในที่สุด

6 ผลการวิจัยของเยาวชน

7 1.เด็กและเยาวชนกระทำกับเหยื่อด้วยตนเอง 2.ร่วมกันกระทำความผิดกับผู้อื่น
กรณีศึกษาเป็นเด็กและเยาวชนหญิง ที่ กระทำผิดอายุระหว่าง ปี ทัศนะคติการกระทำผิดเพราะ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่สามารถควบคุมได้เมื่อถูก ยั่วยุ อีกทั้งเพื่อป้องกันตัว และการเข้าไป ช่วยเหลือเพื่อน นอกจากนี้ยังขาดวุฒิภาวะ เพียงพอที่จะพิจารณาถึงเหตุและผล รวมถึง การหล่อหลอมจากครอบครัว ทำให้เด็กมุ่งที่จะ ให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายแก่ร่างกายและชีวิต เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตนต้องการ ซึ่งลักษณะการกระทำผิดนั้นสามารถแยกได้เป็น 2 ลักษณะคือ 1.เด็กและเยาวชนกระทำกับเหยื่อด้วยตนเอง 2.ร่วมกันกระทำความผิดกับผู้อื่น ซึ่งบางกรณีอาจวางแผนก่อนจะลงมือทำและ บางกรณีกระทำตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน ขณะนั้น

8 ข้อเสนอแนะจาก งานวิจัย

9 2. เลือกวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยเหตุ และผลที่ถูกต้อง
1.ผู้ปกครองควรให้ความรัก ความ สนใจ ให้การอบรมในเรื่องของ อารมณ์ 2. เลือกวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยเหตุ และผลที่ถูกต้อง 3.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ เยาวชนควรมุ่งไปที่การฟื้นฟู ไม่เน้น การลงโทษ 4.หาวิธีการแก้ปัญหาโดยการ หลีกเลี่ยงการกระทำความผิดซ้ำ

10 ขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt สาเหตุการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนหญิง ในลักษณะความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณี ผู้วิจัย สุวาทินี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google