งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสำคัญของ พระพุทธศาสนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสำคัญของ พระพุทธศาสนา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสำคัญของ พระพุทธศาสนา

2 ที่สร้างสรรค์ อารยธรรมให้แก่โลก

3 จุดประสงค์การเรียนรู้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของพระพุทธศาสนา ในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและสงบสุขให้แก่โลก จุดประสงค์การเรียนรู้ 2. วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มี ส่วนสำคัญในด้านต่างๆ ได้

4 พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และค้นพบความจริงสูงสุด
ทุกข์ มรรค อริยสัจ 4 สมุทัย นิโรธ

5 ก่อให้เกิดเป็นพระพุทธศาสนา จึงเป็นศาสนาที่ใช้ปัญญา และเหตุผลที่มีส่วนสำคัญใน การสร้างสรรค์อารยธรรม และสร้างความสงบสุขให้ แก่ชาวโลกซึ่งเป็นอุดมการณ์ อันสูงสุดของพระพุทธศาสนา

6 อารยธรรม หมายถึง พัฒนาการของวัฒนธรรม ที่เจริญถึงขีดสุด

7 มีส่วนสำคัญในด้านการ สร้างสรรค์อารยธรรมให้แก่โลก
พระพุทธศาสนา มีส่วนสำคัญในด้านการ สร้างสรรค์อารยธรรมให้แก่โลก ในด้านต่างๆ ได้แก่

8 ด้านการปกครอง พระพุทธศาสนาส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ใช้หลักธรรมในการปกครอง
ซึ่งมีคุณสมบัติและคุณธรรมดังนี้

9 ทศพิธราชธรรม คุณธรรมสำหรับ ผู้ปกครอง 10 ประการ

10 ทศพิธราชธรรม อักโกธะ อวิโรธนะ มัททวะ ขันติ ปริจจาคะ ทาน ตบะ ศีล อาชชวะ
อวิหิงสา ทศพิธราชธรรม

11 จักรวรรดิวัตร หน้าที่ประจำของ ผู้ปกครอง 5 ประการ

12 จักรวรรดิวัตร สมณพราหมณ์ปริปุจฉา ธรรมาธิปไตย ธนานุประทาน อธรรมการ
ธรรมมิการักขา

13 ด้านการจัดระเบียบสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนหลักธรรมเรื่อง “ทิศ 6” เป็นตัวอย่างของการจัดระเบียบสังคมและสอนวิธี ที่คนในสังคมนั้นจะต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้อง เพื่อความมั่นคงและสงบสุขของสถาบัน

14 พึงปฏิบัติหน้าที่ต่อกัน
สถาบันครอบครัว สามี – ภรรยา บิดามารดา – บุตรธิดา พึงปฏิบัติหน้าที่ต่อกัน ให้ถูกต้องเหมาะสม

15 สามี – ภรรยา ยกย่องให้เกียรติ ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม
ควรมีรักเดียวใจเดียว มีความซื่อสัตย์ สงเคราะห์ญาติมิตรทั้งสองฝ่ายด้วยดี รักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้

16 บิดามารดา บุตรธิดา อบรมสั่งสอนให้ทำความดี
มอบทรัพย์สมบัติให้เมื่อถึงโอกาส ให้ศึกษาศิลปวิทยาการอันเป็นสิ่งจำเป็น ในการดำรงชีวิต บุตรธิดา เลี้ยงท่านเมื่อยามชรา ช่วยทำกิจการงานของท่าน ดำรงวงศ์สกุลให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป เมื่อท่านล่วงลับควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่าน

17 มิตรกับมิตร สถาบันสังคม นายจ้างกับลูกจ้าง

18 มิตรกับมิตร มิตรมีใจรัก มิตรที่อุปการะ มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ มิตรแนะนำ
ประโยชน์

19 นายจ้างกับลูกจ้าง จัดหา งาน จัดสวัสดิการให้ด้วยดี ให้ทำตาม ความสามารถ
จัดหา งาน ให้ทำตาม ความสามารถ ทำงานเรียบร้อยและ ดียิ่งขึ้น ทำงานที่ได้รับ มอบหมายจนสำเร็จ

20 สถาบันการศึกษา ครูอาจารย์และศิษย์
พึงปฏิบัติหน้าที่ต่อกันให้ถูกต้องเหมาะสม

21 พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษา ทั้งทางโลกและทางธรรม
ทางโลก คือ พาหุสัจจะ ความเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากหรือ “พหูสูต” ทางธรรม คือ มีไตรสิกขา สิ่งที่ควรศึกษา 3 ประการ (ศีล สมาธิ ปัญญา)

22 สถาบันศาสนา พระสงฆ์และประชาชน

23 อุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัย
มิทำชั่ว ตั้งอยู่ใน ความดี แนะแนวทาง ดำเนินชีวิตที่ดีงาม ทำ พูด คิด ด้วยเมตตา อุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัย

24 ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
การไหว้ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา

25 ภาพจิตรกรรมพระพุทธศาสนา
ภาพฝาผนัง ภาพจิตรกรรมพระพุทธศาสนา โบสถ์ วิหาร

26 สรุป ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นตัวอย่างที่พระพุทธศาสนา
ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมแก่โลก เพราะสังคม อารยะเป็นสังคมที่ให้สิทธิเสรีภาพ และความ เสมอภาค มีการพึ่งพาอาศัยกัน ระหว่าง ผู้ปกครอง และผู้ใต้ปกครอง มีการศึกษา มีความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีการ สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่เป็นแบบแผนและงดงาม

27 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
โดย นางสาวบุศรินทร์ ตั้งผไท กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ดาวน์โหลด ppt ความสำคัญของ พระพุทธศาสนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google