งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ การพัฒนาคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ของผู้เรียน ตอบสนองการเรียนรู้ใน ชุมชนและท้องถิ่น ห้อง พผ. 501 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ การพัฒนาคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ของผู้เรียน ตอบสนองการเรียนรู้ใน ชุมชนและท้องถิ่น ห้อง พผ. 501 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ การพัฒนาคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ของผู้เรียน ตอบสนองการเรียนรู้ใน ชุมชนและท้องถิ่น ห้อง พผ. 501 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2554

2 โครงการ การพัฒนาคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ของผู้เรียนตอบสนอง การเรียนรู้ในชุมชนและท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ซึ่งห้อง พผ.501 ได้จัดกิจกรรมโดยใช้ กระบวนการการมีส่วนร่วม แบบประชาธิปไตย ดำเนินกิจกรรม ณ วัดเชียงราย, วัดสุขสวัสดิ์, วัดพระธาตุกู่สี่ ขันฑ์ ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2554

3 วัน / เดือน / ปี วันที่ 29 สิงหาคม 2554 ชื่อกิจกรรม ฝึกปฏิบัติธรรม สถานที่ทำกิจกรรม วัดเชียงราย 413 ตำบล สวนดอก อ. เมือง จ. ลำปาง วัตถุประสงค์ ส่งเสริมการเรียนรู้ ประเพณี มีค่านิยมความ เป็นไทย สืบสานศิลปะ และ วัฒนธรรม

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 วัน / เดือน / ปี วันที่ 30 สิงหาคม พ. ศ.2554 ชื่อกิจกรรม พัฒนาวัด สถานที่ทำกิจกรรม วัดพระธาตุกู่สี่ขันธ์ ต. ปงแสนทอง อ. เมือง จ. ลำปาง อ. เมือง จ. ลำปางวัตถุประสงค์ 1. ส่งเสริมการเข้าร่วมพัฒนาสังคมและ ชุมชน รู้จักการให้ 2. ปลูกฝังความรู้รักสามัคคี 3. ปลูกฝังการรู้จักให้และรู้จักเสียสละ

15

16

17

18

19 วัน / เดือน / ปี วันที่ 31 สิงหาคม พ. ศ.2554 ชื่อกิจกรรม พัฒนาวัด สถานที่ทำกิจกรรม วัดสุขสวัสดิ์ 128 ต. พระบาท อ. เมือง จ. ลำปาง อ. เมือง จ. ลำปางวัตถุประสงค์ 1. ส่งเสริมการเข้าร่วมพัฒนาสังคมและ ชุมชน รู้จักการให้ 2. ปลูกฝังความรู้รักสามัคคี 3. ปลูกฝังการรู้จักให้และรู้จักเสียสละ

20

21

22 วัน / เดือน / ปี วันที่ 1 กันยายน พ. ศ.2554 ชื่อกิจกรรม otop ของชุมชน สถานที่ทำกิจกรรม ชุมชนของนักศึกษา วัตถุประสงค์ 1. น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน ชีวิตประจำวัน 2. ส่งเสริมการคิดและวิเคราะห์ 2. ส่งเสริมการคิดและวิเคราะห์ 3. การกล้าแสดงออก

23

24

25


ดาวน์โหลด ppt โครงการ การพัฒนาคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ของผู้เรียน ตอบสนองการเรียนรู้ใน ชุมชนและท้องถิ่น ห้อง พผ. 501 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google