งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ.ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ.ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รศ.ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ โลกที่เหมาะสมสำหรับเด็ก: มาตรการด้านเด็กและครอบครัว โดย รศ.ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2 ประเด็นนำเสนอ แนวความคิดและทิศทางการพัฒนา
สถานการณ์และแนวโน้มของเด็ก เยาวชน และครอบครัว นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และมาตรการด้าน เด็กและครอบครัว

3 แนวคิดและทิศทางการพัฒนา
ความสำคัญของครอบครัวในระดับโลก วัตถุประสงค์ เงื่อนไขสู่ความสำเร็จ กรอบความคิด ทิศทางการพัฒนา

4 กรอบความคิด เด็กและเยาวชน (หน่วยงานระดับนโยบาย/ปฏิบัติ/วิชาการ) ภาครัฐ
(องค์กรที่มุ่งผลกำไร/สื่อมวลชน) ภาคธุรกิจ (องค์กรไม่มุ่งผลกำไร/องค์กรวิชาชีพ) ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ชุมชน/ประชาชน) ความเป็นอยู่ที่ดี สัมพันธภาพที่อบอุ่น ครอบครัว ความรู้ความเข้าใจเด็ก เด็กและเยาวชน

5 สถานการณ์และแนวโน้ม ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว
สถานการณ์และปัญหาของเด็กและเยาวชน สถานการณ์และปัญหาของครอบครัว

6 โครงสร้าง/ลักษณะครอบครัว

7 โครงสร้าง/ลักษณะครอบครัว(ต่อ)

8 ขนาดของครอบครัว ปี 2523 5.2 คน/ครัวเรือน ปี 2533 4.4 คน/ครัวเรือน
ปี คน/ครัวเรือน ปี คน/ครัวเรือน ปี คน/ครัวเรือน ปี คน/ครัวเรือน

9 อัตราการจดทะเบียนสมรส/หย่า

10 อัตราเด็กและผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง

11 สัดส่วนของครัวเรือนที่มีรายได้ มากกว่ารายจ่ายร้อยละ 10 ขึ้นไป

12 ดัชนีความอยู่ดีมีสุขด้านชีวิตครอบครัว

13 ดัชนีความอยู่ดีมีสุขด้านชีวิตครอบครัว(ต่อ)

14 สภาพปัญหาครอบครัวไทย
ปัญหาสัมพันธภาพในครอบครัว ปัญหาการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนของวัยรุ่น ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว ปัญหาความหลากหลายของครอบครัว

15 นโยบายยุทธศาสตร์และแผนสภาวะที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนด้านครอบครัว
นโยบายระดับชาติ เป้าหมาย คุณลักษณะของสภาวะที่เหมาะสม ยุทธศาสตร์การพัฒนา

16 ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาเด็ก
การพัฒนาศักยภาพครอบครัวแบบองค์รวม การส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาเด็ก และครอบครัว การให้ความคุ้มครองแก่เด็กและครอบครัว การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี ระบบ ข้อมูลข่าวสาร และการศึกษาวิจัย

17 สรุปสภาวะที่เหมาะสมสำหรับเด็กด้านครอบครัว
กายภาพ บ้านน่าอยู่/ปลอดภัย บริเวณบ้านมีพื้นที่วิ่งเล่น/เป็นธรรมชาติ ชุมชนสิ่งแวดล้อมน่าอยู่/ปลอดภัย วัสดุสิ่งของสำหรับการเรียนรู้ตามวัย

18 สรุปสภาวะที่เหมาะสมสำหรับเด็กด้านครอบครัว(ต่อ)
จิต-สังคม พ่อแม่มีความรักความเข้าใจ พ่อแม่ให้การดูแล/อบรมเลี้ยงดู พ่อแม่ให้โอกาสการเรียนรู้ พ่อแม่ให้กำลังใจ/เป็นที่พึ่งให้ลูก

19 สรุปสภาวะที่เหมาะสมสำหรับเด็กด้านครอบครัว(ต่อ)
สติปัญญา พ่อแม่ส่งเสริมการเรียนรู้ของลูก พ่อแม่เสริมสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ พ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีในการเรียนรู้

20 สรุปสภาวะที่เหมาะสมสำหรับเด็กด้านครอบครัว(ต่อ)
จิตวิญญาณ พ่อแม่มีคุณธรรม/เข้าใจคุณค่าแห่งชีวิต พ่อแม่มีอารมณ์มั่นคง/ไม่ใช้ความรุนแรง บรรยากาศในบ้านสงบสุข

21 โลกที่เหมาะสมสำหรับเด็ก คือ "สภาวะที่ผู้ใหญ่เห็นเด็กมีคุณค่า"


ดาวน์โหลด ppt รศ.ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google