งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
2 รายละเอียดการเขียนข้อเสนอแนวคิด/วิธีการพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย นางประทุมพร ณ.วรรณมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

2 ประกอบด้วย 1.ปก 2.คำนำ 3.เนื้อหา 4.อ้างอิง/บรรณานุกรม 5.ภาคผนวก

3 เนื้อหาประกอบด้วย เรื่อง หลักการและเหตุผล
อธิบายถึงเหตุผลความจำเป็น, สาเหตุที่นำเสนอแนวความคิด มีเหตุจูงใจ อย่างไร และจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร

4 เนื้อหาประกอบด้วย (ต่อ)
บทวิเคราะห์ / แนวคิด / ข้อเสนอ ควรเป็นวิสัยทัศน์หรือแผนงานที่ จะทำในอนาคตเพื่อพัฒนางานใน ตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

5 เนื้อหาประกอบด้วย (ต่อ)
แสดงให้เห็นว่า แนวความคิดหรือ วิธีการพัฒนางานดังกล่าวจะสามารถ นำไปใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของ การทำงานได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม สามารถระบุช่วงเวลาที่จะนำไปปฏิบัติ เห็นผลได้อย่างชัดเจน

6 เนื้อหาประกอบด้วย (ต่อ)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ระบุผลที่คาดหมาย หรือมุ่งหวังที่จะให้ เกิดขึ้น แสดงทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ - ช่วงเวลาที่คาดว่าผลงานจะได้รับ ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

7 เนื้อหาประกอบด้วย (ต่อ)
ตัวชี้วัดความสำเร็จ - แสดงกิจกรรมและระบุตัวชี้วัด ที่ ชัดเจน ถูกต้อง - สอดคล้องกับผลที่คาดว่าจะได้รับ

8 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนวคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เน้นในเรื่องกิจกรรมการพยาบาล ไม่เน้น ช่วยแพทย์ เช่นกิจกรรมการพยาบาลช่วย แพทย์ทำ ICD หัวข้อเป็น กิจกรรมการ พยาบาลผู้ป่วยทำ ICD

9 ข้อสังเกต (ต่อ) ยังไม่แล้วเสร็จก็ได้
ข้อสังเกต (ต่อ) ยังไม่แล้วเสร็จก็ได้ เป็นวิสัยทัศน์ที่ต้องการพัฒนาให้ เห็นทิศทาง ต้องเป็นผลงานตามหัวข้อเรื่องที่ได้ เสนอในขั้นตอนการคัดเลือกบุคคล

10 10.ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
10.1 ผลการปฏิบัติงานในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา - สรุปผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก / ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ไม่ต้องลงปริมาณงาน ตัวเลข - สรุปเป็นด้านบริหาร บริการ วิชาการ

11 10.ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ต่อ)
10.2 ผลงานที่จะส่งประเมิน (จำนวนอย่าง น้อย 1 เรื่อง) เป็นผลงานที่กำลังดำเนินการทำ เช่นกรณีศึกษา งานวิจัย สรุปที่มาของเรื่องพอ สังเขป เรื่องที่ดำเนินการให้สอดคล้องกับงานที่ เราทำอยู่

12 10.ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ต่อ)
10.3 ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน/วิธีการเพื่อ ปรับปรุงงาน แสดงถึงความรู้ความสามารถในการ ทำงาน มีวิสัยทัศน์ไปข้างหน้า จะทำได้ไหม ทำ อย่างไร เขียนอย่างไร ให้เป็นรูปธรรม สามารถ ทำได้จริง ไม่ใช่เรื่องเดียวกับ 10.2

13 เนื่องจาก....(ปัญหาอุปสรรค) (มีแนวคิดใหม่) (ทฤษฎีใหม่) (วิธีใหม่) (ข้อมูลต่างๆที่ต้องการ นำมาใช้ในการนำเสนอ) จึงมีแนวคิดในการ (พัฒนาปรับปรุง ,เปลี่ยนแปลง) เรื่องอะไร เพื่อให้หน่วยงาน / งานเป็นอย่างไร จะเป็นเรื่องเดิมก็ได้ เป็นการ ต่อยอด ต้องมีแนวคิดที่ปฏิบัติได้ มีการอ้างอิง

14 ขอขอบพระคุณทุกท่าน สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google