งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายภาณุวัฒน์ วงศ์เทพเตียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายภาณุวัฒน์ วงศ์เทพเตียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายภาณุวัฒน์ วงศ์เทพเตียน
วิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องวิธีการสืบทอดวัฒนธรรมไทยในรายวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทยของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2555 โดยการศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้จริง นายภาณุวัฒน์ วงศ์เทพเตียน วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย นักศึกษาไม่ค่อยมีโอกาสได้เรียนรู้จากการดูงานในสถานที่จริงและขาดการเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์และความชำนาญในเรื่องที่เกี่ยวกับการสืบทอดวัฒนธรรมไทย

3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่องวิธีการสืบทอดวัฒนธรรมไทยในรายวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทยโดยการศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้จริงของนักศึกษาระดับชั้นปวส.1/6 ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปร ตัวแปรที่ใช้ศึกษา ตัวแปรต้น ได้แก่ การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ ตัวแปรตาม ได้แก่ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1/6 จำนวน 10 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่อง วิธีการสืบทอดวัฒนธรรมไทย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ สถิติที่ใช้โดยการหาค่าเฉลี่ย จากการทำใบงาน สถิติที่ใช้โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ จากการทำแบบทดสอบ สถิติที่ใช้โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ

5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยของผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับพฤติกรรม 1. ความตั้งใจ และสนใจในการเรียนรู้จากวิทยากร 4.00 ดี 2. ความกระตือรือร้น ความร่วมมือในการฟังบรรยาย 3.10 ปานกลาง 3. กล้าแสดงออก 3.60 4. ความมีมนุษย์สัมพันธ์ 3.40 5. ความเชื่อมั่นในตนเอง 2.80 6. ความมีวินัย(การแต่งกาย การตรงต่อเวลา) 3.30 7. ความอดกลั้น 3.50 รวมสรุป

6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยจากการทำใบงานของนักศึกษา ระดับชั้นปวส. 1/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ ประชากร (คน) คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย ร้อยละ วัดผลการ ทำใบงาน 10 20 16.40 82.82

7 สรุปผลการวิจัย นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1/6 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 10 คน สามารถพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องวิธีการสืบทอดวัฒนธรรมไทยได้

8 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา
นักศึกษาพัฒนาการเรียนรู้เอกลักษณ์ทางสังคม ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและสามารถหาวิธีการพัฒนาและสืบทอดวัฒนธรรมไทยได้ถูกต้องเหมาะสม

9 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่
สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt นายภาณุวัฒน์ วงศ์เทพเตียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google